Šiaulių inteligentija: Povilo Višinskio viešosios bibliotekos kronikas pavarčius. Atgimimo metai

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,6 / 5 (308 balsai)

Iš straipsnių ciklo: Šiaulių inteligentijos vaidmuo atgimimo laikotarpiu


Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje (įsteigta 1950 m.) kronikos rašomos nuo 1981-ųjų metų, įsteigus Kraštotyros skyrių. Šio darbo iniciatorė – buvusi skyriaus vedėja, vėliau bibliotekos direktorė Eugenija Rimkūnienė. Kronikose chronologine seka apžvelgiami svarbesni bibliotekos gyvenimo įvykiai: renginiai, įdomūs susitikimai, darbuotojų visuomeninė veikla, kolektyvo tradicijos ir t.t.

Atgimimo metai pakeitė bibliotekos ramų gyvenimą. Nors čia nebuvo susikūrusi Sąjūdžio grupė ir dirbo keletas nemažą įtaką mieste turėjusių LKP narių, bet dauguma bibliotekininkų entuziastingai dalyvavo tuometiniuose renginiuose ir pilietinėse akcijose, palaikė idėją atkurti Lietuvoje nepriklausomybę.

Pavartę, atgimimo metų (1988 – 1990) kronikos tomus, paskaitę, atrodo, sausokus įrašus, galime susidaryti gana išsamų tuometinio Lietuvos bei Šiaulių kultūrinio ir politinio gyvenimo vaizdą. Tai paskatino prisiminti jau gerokai primirštus įvykius, pacituojant svarbesnius, atgimimo laikotarpiui būdingesnius kronikos įrašus. O įvykių bibliotekoje būta neeilinių: demokratiški direktorės rinkimai, P. Višinskio vardo suteikimas ( šio vardo buvo prašoma ir sovietiniais metais), dalyvavimas Baltijos kelyje ir kitose pilietinėse akcijose, draustų spaudinių eksponavimas miesto visuomenei, fondų ir kartotekų deideologizacija ir kt.


1988 METAI


Sausio 10 – Sklindančios Atgimimo idėjos neaplenkė ir sporto visuomenės – atkurtas Lietuvos tautinis olimpinis komitetas LTOK). Šiandien bibliotekos salėje įvyko šiauliečių olimpinio judėjimo rėmėjų steigiamasis susirinkimas. Dalyvavo LTOK viceprezidentas V. Nėnius ir LTOK vykdomojo komiteto narys V. Briedis.


Sausio 28 – Patvirtinta spaudinių pirkimo iš antikvarinių knygynų komisija, kurios pirmininkė – direktorės pavaduotoja R. Žirgulytė, pavaduotoja – spaudinių komplektavimo skyriaus vedėja G. Mačiulskienė, narės – skyrių vedėjos A. Zinkevičiūtė, O. Juozapavičienė, E. Rimkūnienė. Bus įsigijami vertingi, anksčiau drausti leidiniai.


Vasario 18 – Bibliotekoje vyko Lietuvos kultūros fondo (LKF) Šiaulių miesto rėmimo grupės steigiamasis vakaras-susitikimas su šio fondo pirmininku profesoriumi Č. Kudaba. Šiame renginyje iškelta idėja, jog biblioteką reikėtų pavadinti Povilo Višinskio vardu.


Kovo 15 – Šiandien paskelbtas cenzūros įstaigos Glavlito įsakymas „Dėl knygų grąžinimo į bendruosius bibliotekų fondus“. Leidžiama sugrąžinti A. Sluckaitės, T. Venclovos ir S. T. Kondroto knygas. Džiaugiamės, jog šių autorių nurašytos knygos nebuvo sunaikintos, o direktorės J. Kaškelienės dėka gerai paslėptos, ir jokie Glavlito atstovai net nesiuodė, kur jos yra. Nuo šiol bibliotekos skaitytojai vėl galės skaityti šiuos leidinius.


Gegužės 17 – Bibliotekoje surengtas zoninės kraštotyros darbų parodos, veikusios nuo gegužės 12 d., aptarimas. Į renginį atvyko PAKD vyresnioji konsultantė G. Kadžytė, Respublikinės bibliotekos lituanistikos skyriaus vedėja S. Vėlavičienė, zonos bibliotekininkai, atsakingi už kraštotyros darbą.


Rugpjūčio 19 – Šios dienos „Šiaulių naujienose“ paskelbti atviro konkurso parinkti vietą, kurioje bus įamžintas P. Višinskio atminimas, nuostatai. Konkursui vertinti sudaryta komisija, kurios narė yra ir bibliotekos direktorė J. Kaškelienė.


Rugpjūčio 23 – Kartotekoje „Šiaulių kronika“ pradėta kaupti medžiaga apie 1941-jųjų ir pokario metų deportacijas mieste.


Rugsėjo 14 – Skyrių vedėjų pasitarime nutarta P. Višinskio paminklo statybai paaukoti 250 rublių.


Rugsėjo 27 – Muzikos svetainėje surengta paroda „Gimtojo žodžio lobynas“ (kuratorė vyr. bibliotekininkė J. Sirtautaitė). Tokia gausi ir vertinga paroda – Šiauliuose švenčiamos pirmosios kalbos šventės sudėtinė dalis.


Paroda "Gimtojo žodžio lobynas"


Spalio 6 –. Biblioteka su „Žinijos“ draugija surengė Lietuvos Etinės kultūros draugijos forumą „Dvasinis tautos atsinaujinimas“. Dalyvavo filosofai V. Žemaitis, V, Bagdonavičius ir kt. Buvo demonstruojami dokumentiniai filmai „Jonas Basanavičius – tautos patriarchas“, „Maironis“, „Lietuvos persitvarkymo sąjūdis


Spalio 6 – Šiandien, 12 val. Lietuvoje surengta akcija pagerbti tremtiniams, žuvusiems Sibiro ledynuose. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis (LPS) surengė ekspediciją į Krasnojarsko krašte esančias lietuvių tremtinių kapines. Biblioteka irgi prisidėjo prie šios akcijos. Muzikos svetainėje skambant gedulingai muzikai, vyriaus. bibliotekininkė A. Kerbedytė skaitė J. Vaičiūnaitės eilėraštį „Amžinam lede“.


Spalio 15 – Gautas pirmasis LPS Šiaulių tarybos leidinys „Krivūlė“.


Lapkričio 16 – Bibliotekos salėje prasideda paskaitų ciklas „Lietuvos istorijos puslapiai“, kuriame paskaitas skaitys mokslininkai iš Vilniaus R. Rimantienė, E. Gudavičius, A. Tyla ir kt. Bibliotekininkai paskaitas galės lankyti nemokamai.


Lapkričio 22 – Surengta meninė publicistinė programa „Ir kitiems pasakyti“ (Lietuvos istorijos pamoka), kurią atliko Vilniaus jaunimo teatro aktoriai Č. Stonys, S. Sipaitis ir D. Mertinas.


Renginio akimirkos. Iš dešinės: Č. Stonys, S. Sipaitis


Lapkričio 30 – Direktorė J. Kaškelienė pasisakė bibliotekoje vykusiame LKF Šiaulių miesto tarybos viešame posėdyje. Buvo atvykęs LKF pirmininkas Č. Kudaba.


Gruodžio 1 – Kraštotyros skyriaus vedėja E. Rimkūnienė dalyvavo Lietuvos bibliotekininkų draugijos atkūrimo iniciatyvinės grupės posėdyje, vykusiame M. Mažvydo bibliotekoje.


Gruodžio 9 – Įvyko literatūros-muzikos vakaras „Vardan tos Lietuvos“, skirtas tautos žadintojo, didžiojo varpininko, rašytojo, publicisto V. Kudirkos 130-osioms gimimo metinėms. Dalyvavo literatūros tyrinėtoja A. Vaitiekūnienė, aktorius R. Abukevičius, kamerinis choras „Polifonija“.


Gruodžio 12 – Bibliotekos salėje „Žinijos“ draugija surengė forumą „ Ar sukursime teisinę suverenią respubliką?“, pranešimus skaitė teisininkai M. Ignotas, V. Barauskas, Z. Namavičius.


Gruodžio 26 – Bibliotekoje įsikūrė teritorinė-nacionalinė apygarda NR. 255 rinkimams į TSRS liaudies deputatų tarybą.


1989 METAI       

Sausio 6 – Bibliotekos salėje vyko susitikimas su kandidatais į LTSR Aukščiausiosios tarybos deputatus V. Volkovu ir Z. Vaišvila. Susidomėjimas buvo didžiulis. Erdvi salė nesutalpino visų šiauliečių, norinčiųjų dalyvauti renginyje.


Sausio 21 – Vyr. bibliotekininkė J. Sirtautaitė buvo išvykusi į Lietuvių kalbos draugijos (LKD) steigiamąjį suvažiavimą Vilniuje.


Sausio 26 – Surengta sovietmečiu draustų ir slėptų leidinių paroda (kuratorė knygų saugojimo skyriaus vedėja A. Zinkevičiūtė).


Knygų paroda iš specfondų


Sausio 26 –. Vyko rašytojo J. Mikelinsko kūrybos vakaras. Jis savo knygoje „Juodųjų eglių šalis“ įrašė: „Bibliotekos skaitytojams linkiu sėkmės ir ištvermės kelionėje per „Juodųjų eglių šalį“ link laisvos Nepriklausomos Lietuvos“. Tai buvo drąsūs rašytojo žodžiai.


Vasario 7 – Vyko bibliotekos darbuotojų metinis ataskaitinis susirinkimas. Direktorės pavaduotoja R. Žirgulytė ataskaitoje pabrėžė: „ Persitvarkymas bibliotekoje – tai būtinybė apsispręsti, kiekvienam bibliotekininkui turėti savo nuostatą, atsakyti už save, savo įstaigą...“


Vasario 7 – Vaikų literatūros skyriaus vedėja A. Šiaulienė dalyvavo M. Mažvydo bibliotekoje vykusiame respublikiniame seminare „Mokyklų pertvarkymas ir bibliotekų uždavinai“.


Vasario 24 – Bibliotekoje įsteigta LKD grupė. Pirmininke išrinkta J. Sirtautaitė.


Kovo 6 – Konferencijų salėje vyko forumas „Tautinė mokykla: užmojai ir galimybės“. Dalyvavo profesoriai M. Lukšienė ir V. Liutikas.


Balandžio 13 – Svečiavosi ir lietuvių išeivijos poeziją skaitė aktorius L. Noreika.


Balandžio 19 –. Grupė bibliotekininkių dalyvavo pilietinėje akcijoje – tvarkė netoli Šiaulių, Aleksandrijoje, esantį miškininko profesoriaus P. Matulionio kapą.


Gegužės 4 –. Surengtas susitikimas su TSRS liaudies deputatu, TOK viceprezidentu K. Motieka.


Gegužės 17 – Gautas raštas iš Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, kuriame rašoma: „Šiaulių viešajai bibliotekai suteikti Povilo Višinskio vardą ir toliau vadinti ją Šiaulių Povilo Višinskio viešąja biblioteka. Ministras D. Trinkūnas“.


Birželio 29 – Bibliotekai iškilmingai suteiktas garbingas Povilo Višinskio vardas. Direktorės J. Kaškelienės žodžiais, „tik atgimstančioje Lietuvoje buvo suprastos ir palaikytos šiauliečių pastangos įamžinti šio iškilaus žmogaus, Šiaulių krašto šviesuolio atminimą“.


Rugpjūčio 23 – Baltijos kelio diena. Šimtai tūkstančių žmonių iš įvairių Lietuvos kampelių sudarė gyvą grandinę palei automagistralę Vilnius-Ryga-Talinas. Bibliotekos darbuotojai taip pat įsijungė į šią grandinę atkarpoje tarp Panevėžio ir Pasvalio. Tai buvo jaudinančios ir nepakartojamos minutės.


Baltijos kelyje. Iš dešinės: L. Laužikienė, I. Keldušienė, B. Vaičekonytė ir kt.


Baltijos kelyje. Iš dešinės: O. Guntienė, R. Žirgulytė, E. Rimkūnienė, I. Česnauskienė ir kt.


Spalio 6 – Konferencijų salėje vyko J. Tumo-Vaižganto 120-ųjų gimimo metinių minėjimas. Dalyvavo aktorės S. Nosevičiūtė, J. Valančienė, liaudies dainų atlikėja I. Bražėnaitė.


Spalio 9 – Bibliotekos direktore pradėjo dirbti pirmą karta demokratiškai, viso kolektyvo iš kelių kandidatų išrinkta E. Rimkūnienė.


Lapkričio 18 – LPS Šiaulių miesto taryba bibliotekoje organizavo renginį „Tautos dvasinė kultūra: tikrovė ir perspektyvos“.


Gruodžio 19 –. Vaikų literatūros skyriuje surengta literatūrinė popietė „Toli nuo savo gimtų namų“, kurioje dalyvavo Šiaulių „Tremtinio“ klubo pirmininkas V. Ravka. Parodoje eksponuoti įvairūs daiktai iš tremties: fotografijos, sąsiuviniai, rankdarbiai.


Gruodžio 23 –. Šį šeštadienį dirbome už gruodžio 25 d. – Kalėdas, kurias pirmą kartą po penkiasdešimt metų švęsime oficialiai, nes prasidėjus tautiniam atgimimui, grįžta mūsų šventės ir tradicijos.


1990 METAI


Vasario 10 – Žemaičių kultūros draugijos Šiaulių skyrius bibliotekos salėje surengė mokslinę konferenciją, kuri tęsėsi net 5 valandas. Pranešimus skaitė mokslininkai A. Butrimas, A. Girdenis, V. Rimkus, J. Pabrėža ir kt.


Vasario 14 – Dokumentų saugojimo skyriaus darbuotojos surengė senesnių metų knygų parodą „Lietuvos kelias 1918-1940 m.“, skirtą Vasario 16-ajai paminėti.


Vasario 15 – Šiaulių kraštotyrininkai surengė išvyką į Rėkyvą, kurioje dalyvavo bibliotekos darbuotojos E. Rimkūnienė, J. Tepliajeva, N. Kasparavičienė. Aplankytas paminklinis akmuo žuvusiems Lietuvos lakūnams A. Kairaičiui ir P. Tamošaičiui. Prie paminklo padėta gėlių, uždegtos žvakutės. J. Tepliajeva skaitė B. Brazdžionio eiles.


Prie paminklinio akmens. Iš dešinės 1-oji J. Tepliajeva, 5-oji E. Rimkūnienė, 6-oji N. Kasparavičienė


Kovo 1 – Vyko literatūrinis-muzikinis vakaras „Mūsų skausmo ir džiaugsmo šalis“. Dalyvavo poetas H. Čigriejus, skaitovas J. Šalkauskas ir liaudiškos muzikos ansamblis.


Kovo 15 – Surengta dokumentų paroda, skirta Knygnešio dienai. Štai koks šios parodos lankytojų atsiliepimas: „Ačiū už labai lietuvišką parodą, už tą švieselę, sklindančią iš knygų, albumų. Norėtųsi, kad šią parodą pamatytų kuo daugiau žmonių. Tikiu, kad jie išeitų truputį kitokie. To reikia visai Lietuvai, visiems lietuviams“.


Balandžio 3 – M. Gorbačiovui išsiųsta telegrama. Joje rašoma, jog bibliotekos kolektyvas pritaria Aukščiausiosios Tarybos aktui dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo.


Balandžio 20 – Vyko nuoširdus ir šiltas susitikimas su Ilinojaus (JAV) universiteto dėstytoju dr. A. Žygu.


Gegužės 10 – Atkuriama Lietuvos bibliotekininkų draugija. Bibliotekos darbuotojos I. Butkienė, A. Kerbedytė, A. Kiršinaitė, E. Rimkūnienė, A. Šiaulienė, R. Urbonienė, R. Žirgulytė tapo pirmosiomis šios draugijos narėmis.


Gegužės 11 – Blokados fondui mūsų kolektyvas paaukojo 531 rb.


Birželio 9 – Artėjant Gedulo ir Vilties dienai Kraštotyros skaitykloje surengta paroda, kurioje eksponuoti bibliotekoje dirbančių tremtinių ir politinių kalinių atsiminimai bei nuotraukos. Renginys susilaukė didelio susidomėjimo, visiems priminė skaudžios praeities metus.


Birželio 28 – Padėti pamatai gražiai tradicijai – įvyko pirmieji P. Višinskio skaitymai. Direktorės E. Rimkūnienės žodžiais numatoma tęsti P. Višinskio pradėtus darbus: „Šalinsime iš savo pastogės tamsumą, piliečių teisių mindžiojimą, dvasinę ir medžiaginę vergiją“.


Rugsėjo 19 – Bibliografijos skyrius gavo vertingą dovaną – buvęs Šiaulių miesto burmistras J. Sondeckis iš JAV atsiuntė „Lietuvių enciklopedijos“ 38 tomus.


Rugsėjo 20 – Išeivijos knygų parodos „Knyga grįžta namo“ atidarymu bibliotekoje prasidėjo Šiaulių įkūrimo 754-osioms metinėms skirti renginiai. Dalyvavo akademikas A. Buračas, rašytojas A. Laurinčiukas, svečias iš JAV verslininkas A. Mikalajūnas ir kiti garbingi svečiai.


Parodos atidarymas. Kalba A. Buračas


Lapkričio 4 – Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje buvo krikštijami bibliotekininkų globojamų Vaikų namų vaikučiai. Krikšto mamomis tapo A. Šiaulienė, R. Petrikienė, N. Kasparavičienė


Lapkričio 27 – M. Mažvydo bibliotekoje stažavosi I. Butkienė ir D. Darbutienė. Jos domėjosi fondų ir kartotekų pertvarkymo ir deideologizavimo klausimais.

ŠALTINIAI

Šiaulių viešosios bibliotekos kronika. 1988 / sudarė D. Darbutienė. – Šiauliai, 1991. – 82 p.: iliustr.

Šiaulių viešosios bibliotekos kronika. 1989 / sudarė D. Darbutienė. – Šiauliai, 1992. – 84 p.: iliustr.

Šiaulių Povilo Višinskio viešosios bibliotekos kronika. 1990 /sudarė N. Kasparavičienė. – Šiauliai, 1994. – 70 p. : iliustr.

Šiaulių Povilo Višinskio viešosios bibliotekos kraštotyros skyriaus kronika. 1986 – 1990 / sudarė D. Darbutienė. – Šiauliai, 1991. – 131 p.: iliustr.


Kronikas vartė Danutė Darbutienė