1863 – 1864 m. sukilimas Lietuvoje ir Traupis

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,5 / 5 (154 balsai)

Istorinių šaltinių teigimu 1863 – 1864 m. sukilimas žiauriai palietė ir Traupio apylinkesTraupis. Manoma, kad aktyviai raginant kunigui Jurgiui Valašinskiui, kuris už kurstančius pamokslus buvo ištremtas į Tomsko guberniją, prie sukilėlių prisidėjo ir nemažai traupiečių. Mat netoliese būriavosi Sierakauskio vadovaujama sukilėlių armija. Štai ką apie tai rašo Augustinas Janulaitis knygelėje “1863 – 1864 m. sukilimas Lietuvoje”.K., 1921m.: “Visas tas pulkas ( per 300 žmonių) traukė iš Kėdainių apylinkės ant Vadaktų Visas žygis – tai iškilminga procesija. Kunigai sutikdavę su iškilme, skambindami varpais, giedodami “Te Deum laudamus”. Kiekvienoj vietoj skaitoma sukilėlių manifestas apie baudžiavų ir lažų panaikinimą, apie žemės atidavimą. Kunigai pritarė tam darbui, nes matė revoliucininkų, ponų priešų. Pakeliui pulkas vis augo, prisidėdavo vis naujų ir naujų žmonių. Nuėjo į Raguvos miškus…”( O tai vos 10 km nuo Traupio (S.O). Čia pat, prie Raguvos ir įvyko vienas didžiausių ir sėkmingiausių sukilėlių kautynių su rusų armijos Ukmergėje stovėjusiu pulku. Rusai, užklupti miške iš pasalų, buvo visiškai sumušti.

…Zielinskio teigimas, kad rugsėjo 22 (10) d. K.Maleckio būrys kovojo prie Traupio, Ukmergės aps., nepasitvirtina. Tai galėjo būti D.Maleckio būrys, kuris tuo laiku buvo Troškūnų miške.( S.Zielinski. Bitwy I ptyzcki 1863 – 1864 Papperswill, 1913).

D.Maleckio vadovaujamas sukilėlių būrys rugsėjo 18 (7) d. kovėsi prie Traupio su kpt. Djakonovo vadovaujamu kariniu daliniu, užtikusiu sukilėlius stovykloje. Kariniais duomenimis prie Traupio žuvę 9 sukilėliai ir sužeistas 1. (CVIA., f.1252, apb. 2,1. 890). Raguvos karinio dalinio vado 1863 m. rugsėjo 6 d. raportas Ukmergės aps. Kariniam viršininkui). Rugsėjo 27 (15) d. D.Maleckio būrys kovėsi su tuo pačiu 100 pėstininkų ir 40 kazokų daliniu, kuris užpuolė sukilėlius prie Levaniškių ir juos išvijo už Lėno. Šiose kautynėse sukilėlių žuvę 7, o į nelaisvę patekę 2.

Lapkričio 7 (spalio 26 d.) D.Maleckio vadovaujamas būrys kovėsi prie Troškūnų su kpt. Levašovo vadovaujamu kuopos pėstininkų ir pusės eskadrono ulonų daliniu. Sukilėliai neteko kelių užmuštų ir 1 belaisvio.

Gruodžio 3 (lapkričio 21) d. D.Maleckis su 4 sukilėliais buvo suimti Alūkėnų kaime, juos išdavė valstietis Bernatonis. (AMMM, t.II, p. 380-381). Visi jie atiduoti karo lauko teismui, kurio nuosprendžiu 1863 m. gruodžio 21(9) d. D.Maleckis buvo pakartas Ukmergėje. Bernatonis už Maleckio išdavimą ir pagalbą jį sugaunant gavo sidabro medalį “Už narsumą” ir 50 rub. (CVIA, f. 378, PS 1863, b. 1381, 1.108)

Informaciniai šaltiniai

1. MAKSIMAITIENĖ, Ona. Lietuvos sukilėlių kovos 1863 – 1864 m.- V., 1969

2. KADŽYTĖ, Gražina, OBELEVIČIUS, Sigutis. 1863 – 1864 m. sukilimas Lietuvoje ir Traupis// Žiburys,1995, nr.7, p.2