A.Griganavičius: Derybų uvertiūra ar paprastas chuliganizmas?

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (2 042 balsai)

Iš straipsnių ciklo: Albertas Griganavičius, LPS Šiaulių krašto aktyvistas prisimena...


Atviras laiškas Šiaulių karinio aerodromo viršininkui SSSR gynybos ministrui D. Jazovui, SSSR Ministrų Tarybos Pirmininkui N. Ryžkovui


Branginu kiekvieną nakties poilsio valandą nes man dažnai tenka naktimis teikti skubią neurochirurginę pagalbą šiauliečiams, o kartais ir kariškiams, sužalotiems dėl nestatutinių kareivių santykių, todėl būna ypač apmaudu, kai po nemiegotos nakties kitą naktį neleidžia užmigti karių lėktuvų gaudesys. Per kelias valandas jis iškankina tiek, kad jam nutilus jau nebegaliu užmigti iki aušros ir vėl einu į darbą po dar vienos bemiegės nakties, prakeikęs ir Jus ir Jūsų įvestą tvarką, tai yra netvarką lygiai tiek kartų, kiek kartų per mano namo stogą vertėsi griaudėdamas lėktuvas. Kad Šiaulių karinis aerodromas yra pūliuojanti Šiaulių miesto piktžaizdė, niokojanti ir taip jau varganą Lietuvos gamtą ir ardanti žmonių sveikatos likučius, šiauliečiai išsakė susirinkę į antimilitaristinį protesto mitingą prie aerodromo vartų Tarptautinę vaikų gynimo dieną 1989 06 01 ir savo kaltinimus patvirtino uždegdami aerodromo apylinkėse pasemtą vandenį. Rodos, ir buvo rastas šioks toks kompromisas, sumažėjo lėktuvų skraidymas virš miesto, juolab kad ir SSSR gynybos ministras D.Jazovas 1989 06 01 telegramoje Nr. 52-9M, adresuotoje TSRS liaudies deputatui M.Stakvilevičiui, nurodė, kad „Tarybų Sąjungos gynybos ministerija ėmėsi priemonių, įgalinančių sumažinti aviacinių variklių garso poveikį miesto gyventojams: miesto rajone uždrausti skraidymai žemuose aukščiuose , uždrausti lėktuvų posūkiai virš miesto, todėl uždrausti nusileidimai lanku, lėktuvų skraidymai baigiami ne vėliau kaip 24 vai. vietos laiku...", tačiau po 1990 03 11, kai Lietuva paskelbė Nepriklausomybės Deklaraciją šis kompromisas kažkur išgaravo, vėl įžūliai skraidoma virš miesto ir dieną ir naktį , o šiąnakt kariškių įžūlumas pasiekė apogėjų: iki 2 vai. ryto, gal ir ilgiau, virš miesto visai žemai be pertraukos suko ratus keli kariniai lėktuvai, ne man vienam atėmę SSSR Konstitucijos deklaruojamą bet neaišku kodėl taip grubiai pažeidžiamą kiekvieno žmogaus teisę į poilsį.Pasismaginę kariškiai nuėjo ramiai miegoti, o man , kaip ir daugeliui kitų šiauliečių šis šeštadienis yra eilinė darbo diena.Sakau, kad šiąnakt lėktuvai skraidė gal ir po 2 val.,tačiau jų nebegirdėjau, nes 2 valandą jau važiavau į ligoninę teikti pagalbos netrukus mirsiančiam ligoniui: jis buvo praradęs sveikatą tremties lageriuose Sibire ir gydėsi nervų ligų skyriuje, bet, neatlaikęs pragariško lėktuvų griaudėjimo, po pusiaunakčio susiėmęs už galvos iššoko pro langą iš 4 aukšto.Ši tyli mirtis - tai dar vienas kaltinimas kariškių savivalei.

Minėtoje telegramoje D. Jazovas nurodė, kad Šiaulių aerodromo aviacijos daliniai „negali būti iš naujo iškelti dėl sprendžiamų uždavinių specifikos". Kas gi ta specifika, į kurią įeina gynybos ministerijos uždrausti naktiniai skraidymai žemai virš miesto? Kodėl nevykdomi ministerijos nurodymai? Ar tai paprastas kariškių chuliganizmas, ar duoti nauji nurodymai demoralizuoti laisvės siekančiątautą? Kito varianto būti negali, nes naktinių posūkių mokytis lakūnai gali ne po pusiaunakčio ir ne virš neįstengiančio užmigti miesto, o virš greta aerodromo plytinčių Tyrulių pelkių.

85 06 26 SSSR Ministrų Tarybos pirmininkas N. Ryžkovas per televiziją pasakė, kad šių dienų SSSR valdovus ateities kartos prisimins kaip drąsius žmones. Ta proga noriu jam priminti, kad jo pavaldinių kariškių -pagrindinės SSSR atramos Lietuvoje - chuliganizmas ar šiurkštus galingos valstybės jėgos demonstravimas prieš beginklę tautą yra toli gražu ne drąsos požymis, o tik blogo dirigento blogai sugrota uvertiūra Lietuvos - SSSR derybų išvakarėse.

Lėktuvų griausmo prižadintų klykiančių kūdikių, jų motinų, savo ligonių ir visų negalinčių ramiai ilsėtis šiauliečių vardu reiškiu griežtą protestą SSSR kariškių savivalei Lietuvoje. Tie „specifiniai uždaviniai" nepajėgs demoralizuoti ir palaužti lietuvių tautos, kaip nepajėgė palaužti blokada ir visos kitos antihumaniškos tramdymo priemonės, o tik dar labiau sutvirtins nuomonę, kad taip elgdamiesi Jūs čia esate svetimi ir visiškai nereikalingi.

Šaltiniai

Griganavičius, Albertas. Derybų uvertiūra ar paprastas chuliganizmas // Šiaulių naujienos. - 1990, rugpj. 17, p. 1 Griganavičius, Albertas. Derybų uvertiūra ar paprastas chuliganizmas // Savaitės krivūlė. - 1990, rugpj. 7-14, p. 7 Griganavičius, Albertas. Derybų uvertiūra ar paprastas chuliganimas // Atgimimas. - 1990, rugpj. 8, p. 7