Atgimimo kaina

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Gyvenimas eina į pabaigą, todėl noriu pasidalinti atsiminimais apie atgimimą Anykščių krašte ir tuo pačiu padėkoti tiems kurie tuo laiku ištarė gerą žodį ar padėjo vardan teisingumo. Tai buvo daugiau kaip prieš 20 metų. Nieko nepaprasto nesu nuveikusi tačiau ir dabar savo vidumi esu kovotoja už tai kad gyventume teisingoj be apgaulės Lietuvoje. Mano tuometinė profesija buvo buhalterio, tad labai gerai mačiau ir supratau kas dedasi kolchozo aš apskaitoje. Kankiniai buvo tremtiniai, bet nemažiau persekiojimų ir skriaudų teko už savo nuomonės ir pažiūrų reiškimą, ir tas kai kuriais atvejais tęsiasi iki šiol. Tuo metu dirbau Anykščių raj.“Už taiką“ kolchoze. Kai prasidėjo Sąjūdžio veikla iš karto išėjau iš komunistų partijos. Pirmasis išėjo darbininkas Tuskenis, antra buvau aš. Tais laikais tai buvo visko praradimas. Anykščių mieste prasidėjo Sąjūdžio judėjimas. Važiuodavau vakarais į susirinkimus, rinkdavosi daug žmonių, kalbėdavosi , dalino partizanų nuotraukas, visi buvo vienminčiai. Pagrindinis vadovas buvo Anykščių Vienuolio vid. Mokyklos direktorius S. Nefas, dar atsimenu Cimbolistas, kitų nebepamenu. Vėliau S. Nefas tapo meru ir labai daug padarė gero Anykščiams, tačiau neištvėręs persekiojimų išvažiavo dirbti kitur. Organizavom susitikimą su Aukščiausios tarybos deputatu Abišala ir kitais. Tada S. Nefas važiavo aplink kaimą su garsiakalbiu ir kvietė žmones rinktis žmones pasikalbėti. Nedaug žmonių atėjo. Tada Abišala pasakė, kad labai greitai bus svarbus įvykis pakeisiantis visos gyvenimą. Tai buvo Nepriklausomybės paskelbimas. Nuėjus į darbą pasveikinau su šiuo svarbiu įvykiu bet buvau nesuprasta. Buvo gaminamos tokios geltonos juostos su užrašu „Su Sąjudžiu už Lietuvą“, tas juostas kabinom viešose vietose, iškabinom ir ant kabineto kur dirbau durų. Kolchoze dirbo partijos komiteto siųstas žmogus, vadinosi pirmininko pavaduotojas pavarde S. Raščius. Tai tas Raščius nagais nudraskė tą užrašą nuo durų. Prieš rinkimus važiuodavau pas žmones, kalbėdavausi. Dalyvaudavau rinkimuose stebėtoju, teko daug neapykantos pamatyti. Kartais nuvažiuodavau į Vilnių prie seimo rūmų, ten atsitiktinai teko pažinti M. Kulvietienę, savo energija ir užsidegimu dar labiau manę užkrėtusią. Daug ko mes tada nesupratome, galvojom kad pakeis pirmininką ir bus geriau gyventi. Kai pradėjo dalyti žemę tik tada viskas paaiškėjo. Už savo veiklą, už savo pažiūras patyriau tokį persekiojimą, kad dabar manau kad už tai turi būti baudžiama ir kad nebūtų senaties. Kolchoze ekonomiste dirbo G. Jurcikienė. Kažkodėl žmonės ją vadino „kobra“. Nuo jos priklausė kiek dirbsi kiek uždirbsi neįtiksi busi išvarytas iš darbo. Už savo veiklą buvau ignoruojama, bet stengiausi laikytis, šypsotis. Tai šitos ponios nervai neištvėrė, pylė visą stiklinę vandens į veidą. Iš atvažiavusios tirti komisijos tik vienas V. Račkaitis mane užtarė. O finalas toks. Visuotino susirinkimo buvau atleista iš darbo išvaryti iš kolchozo liepta išsikraustyti iš buto. Tuometinis prokuroras A. Čiurlys sprendimą pagal anų laikų įstatymus užprotestavo. Labai ačiu jam už tai, manau kad Sąjūdžio dvasia gyveno ir pas jį. Vyras pats anksčiau savo noru išėjo iš darbo. Buvęs sveikas žmogus susirgo širdies liga, po operacijos neužilgo mirė. Man reikėjo iškęsti 8 teismus. Pirmasis teisėjo Pinelio buvo teisingas, grįžau į darbą. Toliau G. Jurcikienė rengė dokumentus apie mano blogą darbą ir teikė teismui, todėl trečias teismas vyko Ukmergėje. Ukmergės teisėjas V. Greičius mane išteisino ir vėl grąžino į darbą. Ukmergės ž. ū. Skyriaus ekonomistė, gaila neatsimenu pavardės , įrodė kad aš jokių klaidų nedariau. Po teismo išėjus į gatvę teisėjas V.Greičius paklausė ar aš patenkinta sprendimu.Net apsiverkiau. Nepamirštamą dėkingumą jaučiu šiems žmonėms iki šių dienų. Vėliau V. Greičius buvo paskirtas Aukščiausiojo teismo teisėju. Buvo du Aukščiausiojo teismo teismai. Vienas buvo mano naudai, kitas, pasikeitus aplinkybėms, t. y. užėmus Vilnių rusų kariuomenei man nepalankus. Bet man buvo nesvarbu aš jau gyvenau laisvoj Lietuvoj.

                                                                       Aldona Voverienė
                                                                   Leliūnų km. Anykščių raj.