Atgimimo paminklai Uliūnuose, Panevėžio rajone

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Atgimimo paminklai Uliūnuose, Panevėžio rajone

Danutė Statkuvienė Kauno V.Kudirkos VB Žaliakalnio padalinio vedėja

Arvydas Gešventas Kauno turistų klubo „Žygeivis“ pirmininkas


Uliūnai – kaimas Panevėžio rajone. Netoli mūrinės Kristaus žengimo dangun bažnyčios yra atgimimo laikotarpiu pastatyti paminklai Lietuvos savanoriams, žuvusiems 1918 – 1920 metais ir paminklas Simonui Uliui (1923 – 1943), pirmajai genocido aukai Uliūnuose (1 pav.).

1 pav. Paminklai savanoriams ir S.Uliui

Kunigas, vertėjas, rašytojas ir mokslo populiarintojas BALVOČIUS JONAS - GERUTIS ( 1842 – 1915) palaidotas Uliūnų bažnyčios šventoriuje (2 pav.). Rašė ir daugiausia savo lėšomis išleido visą eilę originalių, verstų ar sulietuvintų liaudžiai skirtų knygų. Parengė spaudai lenkų-lietuvių kalbų žodyno rankraštį (1898 m.). Pirmosios astronominės knygelės lietuvių kalba „Sodiečių draugas” (1909 m.) autorius. Bendradarbiavo 1905 m. „Lietuvių laikraštyje", 1905-1908 m. „Žvaigždėje", 1905-1908 m. „Vilniaus žiniose", 1906 m. „Nedėldienio skaityme", 1908 m. „Draugijoje". Spaudoje pasirašinėjo slapyvardžiais: J.Gerutis, Prietelius, Vadoklietis. Klebonavo Vadokliuose, klebonaudamas Ėriškiuose (1907-1914 m.) pastatė kleboniją, 1908 m. įkūrė mokyklą. Pastatęs bažnyčią Ūliūnuose sau kaip kleboniją surentė tik mažytę grytelę „kam man palociai... aš gyvenu tarp žmonių ir su žmonėmis”.

2 pav. Jono Balvočiaus Geručio kapas

Gražiai sutvarkyti Lietuvos partizanų, žuvusių 1945 m. gruodžio mėnesį kapai Uliūnų kapinėse (3pav.).

3 pav. Partizanų kapai Uliūnų kapinėse

Nuotraukos Arvydo Gešvento