Auksodės pradinė mokykla

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,8 / 5 (4 162 balsai)

Tikslios datos, kada buvo įsteigta mokykla Auksodės kaime, tikrų žinių nėra. Spėjama, kad tai buvo pokarinės Lietuvos pradžioje, apytiksliai 1927 metais po perversmo. Buvęs Auksodės pradinės mokyklos mokytojas Augustinas Narmontas prisimena, kad mokyklai patalpos buvo parinktos Albino Uikio sodyboje. Pastatas buvo kaimo pakraštyje, todėl vaikai lankė Auksodės mokyklą ir iš Dargių kaimo. Tuo laiku mokykloje mokytoju dirbo Simforijonas Baguckis. 1948 metais, prasidėjus masiniam trėmimui į Sibirą, daug ūkininkų buvo ištremta ir iš Auksodės kaimo. Į tremtinių sąrašą papuolė ir Auksodės kaimo gyventojas, ūkininkas Liutkus su šeima. Pastatai liko be gyventojų. Gyventojams pageidaujant, Auksodės pradinė mokykla buvo perkelta į Liutkaus sodybą. Tuo metu Auksodės pradinėje mokykloje mokytoja dirbo Filomena Kinčinaitė. Šioje mokykloje ji triūsė 3 metus. 1951 metų rudenį mokytoju pradėjo dirbti Augustinas Narmontas. Auksodės pradinėje mokykloje dirbo iki pensijos – 1990 metų. Per šį laikotarpį mokykla buvo perkelta į Auksodės gyvenvietę į naujai pastatytą namą, kuris nebuvo pritaikytas mokyklos poreikiams. Mokyklai persikėlus iš vienkiemio į Auksodės gyvenvietę, pagerėjo darbo sąlygos. Vaikams nebereikėjo į mokyklą eiti toli į kaimo pakraštį. Apie 1991 metus Auksodės pradinei mokyklai skirtos patalpos buvusiame vaikų lopšelyje–darželyje „Pumpurėlis“. Mokykla šiose patalpose tebėra iki šiol. Šiame pastate yra įsikūrusi Auksodės biblioteka ir med. punktas. Nors darbą mokykloje mokytojas Augustinas Narmontas paliko senokai, gana dažnai prisimena akimirkas, praleistas mokant kaimo vaikus. Mokytojas prisimena pirmuosius darbo metus, kurie į atmintį įsirėžė, kaip sunkus laikotarpis nuošalioje mokykloje. Mokykla Liutkaus ūkyje nebuvo tipinė, bet pritaikyta, erdvi, dideliais langais. Dirbo mokykloje vienas su keturiomis klasėmis. Pirmieji mokiniai šioje mokykloje buvo Vytautas Gerika, Laimondas Liūlys, Danutė Zuzana Milieškaitė–Mikulskienė, A. Liaugminienė ir daugelis kitų. Vieni ir dabar gyvena tame pačiame kaime, kiti išsiblaškė po visą Lietuvą. Mokinių mokėsi daug, po 30 kiekvienais mokslo metais. Aplinka prie mokyklos buvo gražiai apželdinta medžiais, gėlėmis. Savo ir mokinių jėgomis prie mokyklos buvo užveistas gana didelis sodas. Sode sustatyti bičių aviliai, kuriuose dūzgė bitės. Pomėgį darbščiosioms bitelėms mokytojas neprarado ir išėjęs į pensiją. Sodas, ypač pavasarį, teikia malonų jausmą. Prie mokyklos buvo gerai sutvarkytas sportinis aikštynas. Vaikai mėgę sportą ir davę neblogų rezultatų. Mėgiamiausias mokinių žaidimas buvęs kvadratas. Kiekvienais metais tarp mokyklų vykdavusios sportinės varžybos. Sulaukęs garbingo amžiaus Mūsų Mokytojas, kitaip kaime Jo niekas nevadina, prisimena tas malonias akimirkas, kai Auksodės pradinės mokyklos mokiniai kvadrato varžybose užėmė pirmą vietą tarp rajono mokyklų, nugalėję vidurinių mokyklų ketvirtokus. Mokytojo darbas mokykloje, pareikalavęs begalinės kantrybės, ugdant pagarbą suaugusiam, bendraamžiui, davė savo rezultatus. Mokytojas negali nesididžiuoti matydamas, kad jo buvę mokiniai, užaugo dorais žmonėmis. Kasmet rugsėjo pirmąją Auksodės pradinės mokyklos mokiniai ir mokytojos Aneliutė Balsienė ir Ingrida Braziulienė su gėlėmis eina sveikinti mokytojo A. Narmonto, primindamos, kad atėjo nauji mokslo metai. Buvusi šios mokyklos mokinė Emilija Cecilija Prazauskaitė–Keršienė (gim. 1929 05 05), tebegyvenanti Auksodės kaime, taip pat prisimena, kad Auksodės pradinė mokykla buvo įsikūrusi Albino Uikio name. Ji ten baigė 4 skyrius. Mokytoju tada dirbo Simforijonas Baguckis, po jo dirbo Liauba, Degutis. Mokyklą lankė kartu su broliu Jonu, Emilija Jokupaite, Marce Jokupaite, Alvina Bavaryte, Švažaitėmis. Mokyklą lankė labai daug vaikų. Mokytojas mokė 4 klases vienoje didelėje klasėje. Būsimieji pirmokai po 2 savaites lankė paruošiamąją klasę rudenį ir pavasarį. Į tikrą pirmą klasę ėjo tik sekančiais mokslo metais ir mokėsi nuo rugsėjo mėnesio iki kitų metų vasaros. Mokykla buvo toli. Prasidėjus antrajam pasauliniam karui, mokyklos nepabaigė, nors mokykla nebuvo uždaryta ir vaikai lankė mokyklą. Auksodės pradinės mokyklos baigimo pažymėjimą gavo sekančiais mokslo metais. Apie Auksodės pradinę mokyklą prisiminimais mielai sutiko pasidalinti Auksodės kaimo gyventojas, šios mokyklos mokinys Laimondas Liūlys (gim. 1940 08 16). Jo vaikystė prabėgo vienkiemyje. Artimiausi draugai gyveno vienkiemiuose ir kartu lankė Auksodės pradinę mokyklą už geležinkelio, kuri buvo A. Uikio name. Tuo metu mokytoja dirbo Liusė Kinčinaitė. Vėliau Auksodės pradinė mokykla persikėlė į Radavičiaus ūkį. Ketvirtą klasę baigė, dirbant mokytojui Augustinui Narmontui. Mokyklą lankė kartu su Vytautu Gerika, Broniumi Milieška, Albinu Vagriu ir kitais šio kaimo vaikais. Ne visi buvę Auksodės pradinės mokyklos mokiniai paliko gimtą kaimą ir persikėlė gyventi kitur. Iš tokių senbuvių yra Kazimiero ir Zuzanos Liaugminų šeima, kurių ir vaikų vaikai gyvena Auksodės kaime. Anūkė Ingrida Vilaitytė–Braziulienė dirba mokytoja Auksodės mokykloje. Negalima nepaminėti Igno ir Valerijos Milieškų, užauginusių 5 vaikus, iš kurių 3 vaikai, sukūrę šeimas, liko gyventi tėviškėje. Milieškų atžalos leido savo vaikus į Auksodės pradinę mokyklą, kurioje mokslus krimsti padėjo Auksodės šviesuolis mokytojas Augustinas Narmontas. Švenčiant Auksodės kaimo 340 metų jubiliejų, į šventę gausiai susirinkę buvę Auksodės mokyklos mokiniai sveikino mokytoją Augustiną Narmontą, dėkodami už suteiktas žinias, linkėdami sveikatos ir tvirtybės. Nenuostabu, kad buvę mokiniai, dabar sulaukę garbingo amžiaus, su dėkingumu prisimena savo mokytoją. Paskutiniais mokslo metais mokykla sulaukia vis mažiau mokinių. 2007/2008 m. mokykloje mokėsi 17 vaikų. Auksodės pradinėje mokykloje mokosi vaikai iš Auksodės ir Purplių kaimų. Mokykla turi aktyvias pedagoges Ingridą Braziulienę ir Aneliutę Balsienę, kurios myli savo darbą. Pakito kaimo pavadinimas – Auksūdžio kaimas, tik nepakito įstaigų pavadinimai: Auksodės pradinė mokykla, Auksodės biblioteka, Auksodės malūnas, Auksodės med. punktas. Mokykla buvo, yra ir bus raktas, kuris plačiai atidaro duris į pasaulį.


Auksodės pradinė mokykla. Nuotrauka iš asmeninio Ingridos Braziulienės archyvo. 2005 m.


Šaltiniai: 1. Balsienė A. Auksodės pradinės mokyklos istorija. – Auksodė, 1997 .– P.1–5 (mašinraščio tekstas). 2. Balsienė A. Mokytojo Augustino Narmonto prisiminimai apie Auksodės pradinę mokyklą. – Auksodė, 2007.– P.1–5 (mašinraščio tekstas). 3. Narbutienė G. Auksodės kaimo istorija. – Auksodė, 2005. – P. 81–83, 89-91 (mašinraščio tekstas). 4. Narbutienė G. Auksodės kaimo padangėje. – Auksodė, 1998. – P. 23 (mašinraščio tekstas). 5. http://www.mke.lt/Lai%C5%BEuvos_seni%C5%ABnija 6. http://www.mke.lt/Auksod%C4%97s_pradin%C4%97_mokykla