Daugailių biblioteka

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,7 / 5 (49 balsai)
Daugailių biblioteka buvo įkurta 1940 m. dabartinės klebonijos patalpose. Pirmąja bibliotekos vedėja dirbo Elena Vasiliauskaitė.

Nuo 1952 metų liepos mėn. Daugailių bibliotekos vedėja dirbo Aldona Norkūnienė. Klubui - skaityklai vadovavo Emilija Akilėnienė. Savo prisiminimuose 1985 m. A. Norkūnienė rašė: „Nedrąsiai, lydima Dusetų rajono kultūros skyriaus vedėjo Albino Vapsvos, pravėriau Daugailių bibliotekos - pirmosios savo darbovietės - duris ir tapau bibliotekos vedėja. Perėmusi knygas iš Elenos Vasiliauskaitės, nežinojau, nuo ko pradėti dirbti, juo labiau, kad vien knygų išdavimu nesinorėjo apsiriboti. Tikėjausi vystyti platesnę kultūrinę veiklą. Tuo metu klubas – skaitykla ir biblioteka buvo vienose patalpose (dabartinės klebonijos pastate), o klubo skaityklos vedėja tuo metu dirbo Emilija Akilėnienė, kuri organizuodavo įvairius renginius vaikams ir jaunimui. Darbuotojos neapsiribojo vien knygų išdavimu: organizuodavo įvairius renginius suaugusiems ir jaunimui, kartu su dramos būreliu statė dramos veikalus. Panaikinus klubą – skaityklą, tęsiau Emilijos darbą, nes norinčių vaidinti dramos būrelyje buvo daug. Bijojau, ar sugebėsiu saviveiklininkams vadovauti. Mane labai palaikė tuometinis kolūkio pirmininkas Povilas Vasilevskis, Daugailių septynmetės mokyklos mokytojai. Statėme J. Baltušio “Gieda gaideliai”, A. Vienuolio “Prieblandoje”, B. Dauguviečio “Žaldokynė”, Žemaitės “Petras Kurmelis”, “Marti”. Laikui bėgant, vien dramos neužteko – subūrėme pagyvenusių žmonių šokių ratelį. Turėjome daug visuomeninių pareigų – rinkdavome mokesčius, paskolas, platindavome spaudą“. 1958 m. kultūros skyriaus darbuotojai, matydami, kad darbas bibliotekoje man nėra prie širdies, pasiūlė dirbti steigiamų kultūros namų direktore.” Tuo metu kultūros namai dar neturėjo savo patalpų, todėl kultūros darbuotojos A. Norkūnienė ir S. Misiukienė glaudėsi bibliotekoje. Bibliotekoje saugomas 1956 – 1984 m. bibliotekos patikrinimo žurnalas, kurio įrašai rodo, kad iki 1960 m. bibliotekos fondas nebuvo tvarkomas pagal reikalavimus - nevedama knygų apskaita, netvarkingi knygų nurašymo aktai, šakinė literatūra neklasifikuojama, lentynose neišdėliota sistemine tvarka. Tačiau bibliotekos ir skaityklos darbuotojos sugebėdavo per metus paruošti ir suvaidinti ne vieną mėgėjišką dramos veikalą, organizuodavo koncertus, būdavo „apkraunamos“ įvairiausiomis visuomeninėmis pareigomis.

Turinys

Danutės Zakarkaitės Musteikienės veikla

Nuo 1959 metų gruodžio 9 dienos bibliotekoje pradėjo dirbti Danutė Zakaraitė – Musteikienė, perėmusi 5510 knygų fondą.

„Patikrinimo žurnale“ randame 1960 m. vasario 9 – 15 d. įrašą: „Apie bibliotekos darbą labai mažai ką galima pasakyti, nes biblioteka parsikėlusi į naujas patalpas, dirba visai naujas žmogus. Patikrinimo metu bibliotekoje buvo 86 skaitytojai. Anksčiau dirbusios vedėjos knygų fondas pilnumoje nesutvarkytas, dalis knygų nesuklasifikuota, be to, knygų fondas neapvalytas nuo pasenusios literatūros, egzemplioriškumas didelis. <...> Daugailių bibliotekai suteikta pagalba vietoje: padėjome sutvarkyti knygų fondą, suklasifikavome beveik visas neklasifikuotas knygas, apvalėme nuo pasenusios literatūros, o taip pat nuo didelio egzemplioriškumo. Sudėta abėcėline tvarka visa grožinė ir dalis mokslinės literatūros...“ (2). Pagal įrašą galima teigti, kad biblioteka į tuometinės Daugailių apylinkės pastatą (dabar – privati valda, Didžioji g. 6, Daugailių mstl.) buvo perkelta 1959 m. pabaigoje – 1960 m. pradžioje. Perėmusi biblioteką, Danutė sutvarkė bibliotekos fondą pagal tuometinius reikalavimus, sudarė abėcėlinį ir sisteminį katalogus. Jau 1960 m. gegužės 25 d. patikrinimo įrašas teigia, kad „...įsteigta du knygų išdavimo taškai ir viena kilnojamoji bibliotekėlė, be to, yra knygų pardavimo taškas. Bibliotekos patalpos apipavidalintos skoningai. Yra šūkiai, bibliotekiniai plakatai, rekomenduojamos literatūros sąrašai, atitinkantieji einamąjį momentą...“. Nors 1960 m. rugpjūčio mėn. 30 d. įrašas rodo, kad „bibliotekos vedėja drg. Zakarkaitė daug prisidėjo prie derliaus nuėmimo – 16 dienų dirbo lauke su kolūkiečiais.“ (2), tačiau bibliotekininkė surasdavo laiko puikiai organizuoti bibliotekos veiklą, nes 1961 m. apylinkės biblioteka apdovanota garbės raštu už gerus darbo rezultatus, pasiektus kultūros švietimo srityje, kaimo bibliotekų grupėje. 1964 metais vedėją Danutę Musteikienę laikinai pavadavo Jadvyga Visockienė.

1968 m. biblioteka apdovanojama Utenos rajono Kultūros skyriaus pirmojo laipsnio diplomu už laimėtą pirmą vietą bibliografinio - informacinio darbo konkurse. Žinoma, dauguma disputų, knygų aptarimų, parodų buvo skirta to laikmečio aktualijoms – Spalio revoliucijos, komjaunimo metinėms, ateizmo ir kolektyvizacijos propagandai, tačiau to neišvengė nei viena Lietuvos biblioteka.

1969 m. lapkričio 26 d. „Patikrinimo žurnale“ yra įrašas: „Mes, viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojas V. Rimša ir rajoninės bibliotekos vedėja G. Driukienė, patikrinome bibliotekos darbą. Drg. D. Musteikienė vykdo soc. įsipareigojimus ir darbo planus, visus metodistų nurodymus. Bibliotekoje organizuojama daug masinių renginių ir parodų suaugusiems ir vaikams. Visi darbai atliekami labai stropiai ir su dideliu estetiniu skoniu...“ (2) 1970 m. Daugailių bibliotekai, visasąjunginėje visuomeninėje bibliotekų darbo apžiūroje Utenos rajone užėmusiai antrą vietą, paskirtas antrojo laipsnio diplomas. Tais pačiais metais Vilniaus zonoje biblioteka užėmė trečią vietą ir buvo apdovanota trečiojo laipsnio diplomu. Todėl 1970 m. lapkričio 2 d. bibliotekoje vyko rajono kaimo bibliotekų vienos dienos pasitarimas, kurio metu aptarta kaimo bibliotekų veikla, pasidalinta patirtimi. 1974 m. vasario 21 d. Daugailių biblioteka, vykdydama socialistinius įsipareigojimus, užėmė pirmą vietą ir buvo apdovanota garbės raštu. Tais pačiais metais, rugpjūčio 16 d. biblioteka apdovanota Utenos r. Kultūros skyriaus garbės raštu už gerai dirbamą bibliografinį darbą. Bibliotekos metraštyje rašoma, kad „1974 m. ypač didelis dėmesys skirtas individualiam darbui su skaitytojais: išskirtos trys skaitytojų grupės – mechanizatoriai, žemės ūkio specialistai ir jaunimo grupė, kuri dar skirstoma į dirbantį jaunimą, besimokantį jaunimą, dirbantį ir besimokantį jaunimą. Su atskiromis grupėmis vedami individualūs pokalbiai įvairiais juos dominančiais klausimais. Metų pabaigoje atlikta jaunimo grupės skaitytojų formuliarų analizė, kurios metu nustatyta, kad geriausiai skaito besimokančio bei dirbančio ir besimokančio jaunimo grupių atstovai, kurie perskaitė daug programinės literatūros, domisi įžymių žmonių gyvenimu, fantastine literatūra...“ (3). 1979 m. Utenos rajono liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto Kultūros skyrius Daugailių bibliotekos filialui suteikia „Puikaus darbo bibliotekos“ vardą. Nuo 1979 m. metraštyje pradėta minėti aktyviausi skaitytojai – tais metais Stefa ir Antanas Indrašiai. (3) 1980 m. Daugailių biblioteka užėmė pirmąją vietą rajoniniame bibliografinio darbo konkurse. Geriausi skaitytojai – Rūta Tarulienė, Voldemaras Kilius, Vlada Baronienė, Jonas Vasiliauskas, Jonas Zabarauskas. (3) 1981 m. Utenos rajono liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto Kultūros skyrius Daugailių bibliotekos filialui vėl suteikia „Puikaus darbo bibliotekos“ vardą. Šiais metais vyko daug bendrų renginių su moterų taryba ir komjaunimo organizacija. Tais pačiais metais Daugailių biblioteka Panevėžio viešosios bibliotekos organizuotame bibliografinio darbo konkurse laimėjo trečią vietą Panevėžio zonoje ir vasario 23 d. buvo apdovanota trečio laipsnio diplomu. 1985 m. Daugailių biblioteka rajono bibliotekų antroje grupėje užėmė trečią vietą ir buvo apdovanota už socialistinių įsipareigojimų įvykdymą. Aktyviausi 1985 m. skaitytojai – Germa Radzevičienė, Vlados ir Donato Baronų, Rūtos ir Algio Tarulių, Janinos ir Jono Zabarauskų šeimos (3).

Per 42 darbo metus Danutė Musteikienė paruošė daugybę literatūrinių parodų, knygų aptarimų ir pristatymų, literatūrinių - muzikinių popiečių, informacijos dienų. Kiekvienais metais organizavo pirmokų ekskursijas į biblioteką, individualias ir grupines konsultacijas vyresniesiems moksleiviams. Siekdama pagilinti darbo metu įgytas praktines žinias, 1977 – 1979 m. Danutė mokėsi Vilniaus kultūros mokykloje, kurioje su pagyrimu baigė bibliotekininkystės specialybės kursą.

Danutė buvo apdovanota įvairiais Kultūros ministerijos, Utenos rajono savivaldybės padėkos raštais, apie bibliotekininkės nuoširdų darbą ne kartą rašė vietos spauda. Per šiuos metus biblioteka patyrė ne vieną persikraustymą: 1985 m. pabaigoje – 1986 m. pradžioje pastato remonto metu fondas laikinai buvo perkeltas į V. ir A. Baronų namus. 1989 m., atsiradus pastato savininkams, biblioteka iškeliama į senosios mokyklos patalpas.

Bibliotekoje lankėsi Anatolijus Kairys, Bronius Jauniškis, Antanas Miškinis. 1973 m. visos rajono viešosios bibliotekos sujungtos į centralizuotą sistemą. Nuo tada Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka (tuo metu – Utenos centrinė biblioteka) komplektuoja knygas visai bibliotekų sistemai, organizuoja darbuotojų mokymus, rūpinasi inventoriumi, teikia metodinę pagalbą.

Mokyklos biblioteka

Biblioteka veikė ir Daugailių pagrindinėje mokykloje. Nuo 1972 m. joje dirbo lietuvių kalbos mokytoja Birutė - Marija Kairienė. Ji prisimena, kad perėmė apie 300 knygų neinventorintą ir nesusistemintą knygų fondą, kurį labiau tiko vadinti knygų sandėliu, nes atskiro žmogaus, besirūpinančio biblioteka, nebuvo. Bibliotekininkė pati rūpinosi remontu, pirko apdailos medžiagas, su mokyklos bendrabučio gyventojais pynė rankų darbo užuolaidas, papuošimus. Jau 1977 m. respublikinėje mokyklų bibliotekų apžiūroje laimėjo antrąją vietą. Birutė pasakojo, kad apžiūros nuostatai reikalavo turėti tam tikrą rusiškos literatūros kiekį. Trūkstamą skaičių bibliotekininkė tiesiog pasiskolino iš miestelio bibliotekos... Moksleiviai, kurie lankėsi mokyklos bibliotekoje, prisimena idealią bibliotekos tvarką ir švarą bei griežtus, bet teisingus reikalavimus saugoti knygas. 1991 m. spalio 1 dieną Daugailių pagrindinės mokyklos biblioteka buvo prijungta prie Utenos viešosios bibliotekos Daugailių filialo. Bendra biblioteka įsikūrė Daugailių pagrindinės mokyklos patalpose. Įrengtas atskiras įėjimas. Iki 1992 m. bibliotekoje dirbo dvi darbuotojos – buvusi mokyklos bibliotekos bibliotekininkė Birutė Kairienė ir Danutė Musteikienė. Pagerėjo mokytojų ir moksleivių bibliotekinis aptarnavimas, fondas tapo dvigubai didesnis.

Biblioteka ir interneto centras

2003 metais kovo 1 dieną Verslo paramos informacinės visuomenės plėtrai aljansas “Langas į ateitį” Utenos rajone Daugailių miestelyje atidarė viešojo interneto centrą. Šis centras, kuriame lankytojai galės nemokamai naudotis internetu, įsikūrė A. ir M. Miškinių bibliotekos filiale, Daugailių pagrindinėje mokykloje. Centre gyventojai gali naudotis 4 kompiuteriais.

Į interneto centro atidarymą Daugailiuose atvyko tuo metu Lietuvoje viešėjęs Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas. Be to, interneto centro atidaryme dalyvavo Utenos rajono vicemeras Alvydas Katinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Antanas Panavas, „Langas į ateitį“ atstovai. Aljanso “Langas į ateitį” Lietuvoje įkurti viešieji interneto centrai Lietuvoje suteikia galimybę visiems gyventojams naudotis internetu nemokamai. Buvo organizuoti interneto pradžiamokslio kursai suaugusiems, kuriuos parėmė Utenos rajono savivaldybė, ir Daugailių sveikatingumo ir sporto rėmimo fondas (direktorius S. Dervinis).

2003 m. liepos 3 d. įkurta Daugailių bendruomenė, kuri savo patalpų neturi, todėl susirinkimai organizuojami bibliotekoje. 2004 m. daugiausia dėmesio buvo skiriama bendruomenės veiklai: rengiamas ir leidžiamas bendruomenės laikraštis „Daugiabalsis“, biblioteka tapo bendruomenės projekto, parengto Atviros Lietuvos fondui, partnere: vyko fondo konsultantų L. Lapinienės ir G. Indrašiaus vedami seminarai „Projektų rengimo pagrindai“, „Socialinis bendruomenės paveikslas“, „Skaitmeninis archyvas“, „Bendruomenės plėtros strategija“, „Bendruomenės viešieji ryšiai“, „Interneto naudojimas vešiesiems ryšiams“. Seminarų metu parengtas ir projektas Daugailių interneto svetainės ir skaitmeninio archyvo sukūriimui – „Susitikime www.daugailiai.lt!“. Šiuo metu interneto centre vykdomi svetainės administravimo darbai. 2004 m. biblioteka dalyvavo švietimo kaitos fondo projekte – fondas pasipildė 50 naujų knygų. 2005 m. balandžio 23 - 30 dienomis vykusios penktosios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės akcentas – tradiciniai Geriausio Metų bibliotekininko rinkimai. Geriausiųjų tarpe ir Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Daugailių filialo vyr. bibliotekininkė Aida Grigaliūnienė. Už visuomenės pripažintą bei vartotojų įvertintą aukštą bibliotekos paslaugų lygį, už naujas reikšmingas iniciatyvas aptarnaujant vartotojus Kultūros ministras V. Prudnikovas jai įteikė Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos paskatinamąją premiją. 2005 m. liepos – spalio mėn. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorės V. Garunkštytės ir Daugailių pagrindinės mokyklos direktoriaus S. Dervinio prašymu Utenos rajono savivaldybė iš biudžeto skyrė 20 tūkst. litų bibliotekos remontui: pakeistos grindys ir vidaus durys, sumontuotos naujos pakabinamos lubos ir nauji langai, išdažytos sienos, atnaujintas apšvietimas. Biblioteka aprūpinta naujais baldais. 2006 m. gegužės 29 d. bibliotekoje ir viešame interneto centre “Langas į ateitį” lankėsi LR Prezidentas Valdas Adamkus.

Apžiūrėdamas biblioteką ir bendraudamas su mokyklos, bendruomenės, mokyklos bičiulių draugijos, moksleivių atstovais jis pabrėžė, kad yra labai svarbu Lietuvos kaimiškųjų vietovių gyventojams sudaryti kuo palankesnes sąlygas naudotis internetu ir jo teikiamomis galimybėmis.

Daugailių biblioteka turi puikių rėmėjų, tad rajone yra viena iš geriausiai naujomis knygomis aprūpinamų kaimo bibliotekų. Per 100 naujų knygų kasmet skiria Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas. Nuo 2001 m. iš fondo gavome apie 1500 knygų. Veiklios Daugailių mokyklos bičiulių draugijos dėka skaitytojai gali džiaugtis verslininkės Nijolės Veličkienės dovanotu leidyklos „Tyto Alba“ 2003 m. knygų rinkiniu, dalį asmeninių bibliotekų padovanojo kraštiečiai Vytautas Bražulis, Rimgaudas Mališauskas, Rima Ruzgienė, Regina Merkienė, Vilia Dirksnienė, Jonas Tamošiūnas, Dalius Ribokas ir kiti. Ištikimiausia bibliotekos rėmėja – Rūta Kvyklytė-Kulikauskienė, perkanti bibliotekai ne tik naujas knygas, bet ir kompaktinius diskus, vaizdajuostes, prizus vaikų konkursams. Džiugu, kad lankydamiesi ar atostogaudami Daugailiuose bibliotekos nepamiršta Lietuvos ambasadorius Didžiojoje Britanijoje Vygaudas Ušackas, LR Seimo nariai Vytautas Matulevičius, Gintaras Steponavičius, – padovanoja knygų, užprenumeruoja periodinių leidinių. Bibliotekoje saugoma išeivijos lietuvių – Norberto Tarulio, Algirdo Čepėno, Juozo Prunskio, Vlado Girčio, Birutės Zalatorius dovanotos knygos, kurių dauguma išleistos išeivijoje. Visada sulaukiame fizikos mokslų daktaro Vytauto Jono Valiukėno sudarytų ir išleistų žodynų, rašytojo Kazio Almeno naujausių romanų. Periodinius leidinius užprenumeruoja Rūta Kulikauskienė („Kelionės ir pramogos“, „Muzikos barai“), Rimgaudas Mališauskas („Gairės“„Opozicija“), Gintautas Vitkus („National Geographic kids“). Skaitytojos Stanislava Fiodorovienė, Danutė Musteikienė, Ramutė Šeikienė, Roma Šuminienė ir kt. dažnai padovanoja prenumeruojamus ir perskaitytus žurnalus. 2009 m. pradžioje bibliotekos fonde buvo 10476 knygų. Tačiau biblioteka - tai ne tik lentynas sukrautos knygos. Tai žmonės, kuriems rūpi būti pasaulio įvykių sūkuryje, tai naujausios informacinės technologijos, tai renginiai ir nuoširdus bendravimas. Šiuo metu to siekia 256 bibliotekos skaitytojai. Aktyviausi – Vlados ir Donato Baronų, Danutės ir Albino Musteikių, Janinos ir Jono Zabarauskų šeimos, Danutė Jurelienė, Onutė Grigaliūnienė, Zofija Kapilovienė, Adelė Tarulienė, Vladas Gasparavičius ir kiti.

Šaltiniai

1. Aldonos Norkūnienės prisiminimai, saugomi Daugailių pagrindinės mokyklos muziejuje.

2. Dusetų rajono Daugailių bibliotekos patikrinimo žurnalas. 1956 – 1984 m. Saugomas Daugailių bibliotekoje.

3. 1960 – 2006 m. bibliotekos metraštis. Saugomas Daugailių bibliotekoje.