IŠEIVIJOS RAŠYTOJAS JUOZAS KRALIKAUSKAS

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Juozas Kralikauskas gimė 191O m. spalio 9 d. Trakų apskrityje, Žiežmarių valsčiuje, Kareivonių kaime, gausioje ūkininko šeimoje. Mokytis pradėjo Kareivonių kaime pas ūkininkus su kitais kaimo vaikais. Baigęs pradžios mokslus Kareivonyse toliau mokėsi Žiežmarių mokykloje, S. Daukanto mokytojų seminarijoje,vėliau Vilniaus universiteto humanitarinių mokslų fakultete. J. Kralikauskas bendradarbiavo „Lietuvos mokykloje“, „Žiburiuose“,, „Aiduose“,“Tėviškės žiburiuose“,, „Rytų Lietuvoje“, „Trimite““, „Drauge“, „Lietuvos dienose“, pradėjo leisti „Gabijos“ almanachą, parašė psichologijos vadovėlį „Psichologijos įvadas“. Gyvendamas išeivijoje remdamasis asmeniškais išgyvenimais apie kasyklų darbą 1954 m. išleido apysaką „Urviniai žmonės“, 1960 m. romaną „Šviesa lange“.Vėliau rašytojas pradėjo rašyti istorinius romanus : „Titnago ugnis“ ( 1962 m.),“Mindaugo nužudymas“ (1964 m.), „Vaišvilkas“ (1971 m.), „Tautvila“ (1973 m.), „Mindaugas“ (1995 m.), „Mindaugo kapas“ (2000m.), „Dinastijos žūtis“ ( 2002 m.), remiantis kronikomis ir kitais istoriniais faktais siekiama rekonstruoti XIII a. Lietuvos buitį, papročius, atskleisti pagrindinius epochos konfliktus, kovą dėl centralizuotos valdžios, pagonybės ir krikščionybės sankirtas, valstybės stiprinimą.1993 m. pastatyta rašytojo tėviškėje Kareivonių kaime koplytstulpis.1996 m. sugrįžo į gimtąją Lietuvą. Pirmiausiai apsigyveno Kėdainiuose, vėliau Vilniuje.1996 m. lankėsi pas brolienę Zofiją Kralikauskienę, Kietaviškių pagrindinėje mokykloje, šiltai bendravo su mokytojais. 1999m. Mindaugo karūnavimo – Valstybės dieną Prezidentas V. Adamkus už nuopelnus Lietuvos valstybei ir jos vardo pasaulyje garsinimą įteikė J. Kralikauskui Didžiojo Lietuvos kunigaikščio ordiną. 2007 m. sausio mėn. 25 d. sulaukęs 97 metų amžiaus rašytojas mirė. Palaidotas Kietaviškių bažnyčios šventoriuje. Naudota literatūra: D. Gudelienės 1998m."Kaišiadorių aidai" straipsnio "Rašytojas J. Kralikauskas" ištrauka, rašytojo prisiminimai . Kietaviškės / Kietaviškių seniūnijos istorinė apžvalga / sudarė O. Lukoševičius, R. Janušaitytė, D. Gudelienė. 1998 m. p. 71- 124.