Igliškėliai

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Igliškėlių kaimas yra 13 km į rytus nuo Marijampolės, 7 km į vakarus nuo Igliaukos, netoli (2 km) Didžiųjų palių. Vietovė buvo vadinama Jėvaravu ( nuo jovato, jėvaro).Rusai rašė Javorovo; iš čia lietuviai padarė Javaravą. Kaimo laukuose kažin kada buvo rastas keturkampis įtveriamasis storapentis titnaginis kirvis ( dabar yra Kauno muziejuje). Senovėje šios apylinkės centras buvo Javaravo dvaras, buvęs 4 km į vakarus nuo Igliškėlių. Igliškėlių apylinkės gyventojai apie Javaravo dvarą papasakojo daugybę atsiminimų. Pagal juos baudžiava čia buvusi labai sunki, dvarponis nepaprastai žiaurus: negalėdavęs naktį užmigti, jeigu kurią dieną nenuplakdavęs vieno ar daugiau baudžiauninkų. Kai dvarponis pasenęs ir apsirgęs, dar žiauresnis tapęs: įsakęs prie savo lango plakti kaltus ir nekaltus baudžiauninkus; plakamojo riksmas buvęs jam savo rūšies vaistas. Lietuvos žemės reforma palietė ir Javaravo žemę, kuri buvo išdalyta; ėmė kurtis naujos sodybos. Valsčiaus centras buvo įkurdintas Igliškėlių kaime, nors dar kurį laiką vadinosi senuoju Javaravo vardu. Jau 1871 m. Igliškėliuose buvo pradžios mokykla. Sakoma, kad ilgai dėl jos ginčijosi igliškėliškiai su igliaukiškiais: ir vieni ir antri norėjo ją pas save turėti. Ginčą išsprendusi rusų valdžia Igliškėlių naudai, nes Igliškėliai buvo arčiau valsčiau centro. Pirmuoju mokytoju buvo J. Vitkauskas. Po J. Vitkausko ištisus 20 metų mokytojavo J. Jasaitis , įvedęs lietuvių kalbos mokymą. 1923 m. Igliškėliuose buvo 35 sodybos ir 238 gyventojai. Nepriklausomybės metais buvo valsčiaus savivaldybė, pašto agentūra, policijos nuovada, pora krautuvių, mokykla. Igliškėliai priklausė Patilčių parapijai. 1965 m. buvo aštuonmetė mokykla, internatas, biblioteka, felčerių – akušerių punktas, krautuvė. Igliškėlių apylinkėse yra gimę: veterinarijos gyd. gen. Jonas Bulota, adv. Andrius Bulota, rašytojas Ant. Matutis. Kurį laiką Igliškėliuose gyveno ir pradžios mokyklą baigė prel. Mykolas Krupavičius.

Šaltiniai

1. Kirklys B. ,, Mūsų Lietuva“. – V. Mintis,1991,p.211 2. Patilčių gyventojo V. Sėdaičio pasakojimai. Užrašė Igliškėlių kaimo bibliotekos bibliotekininkė Magelė Aleksandravičienė, 2006m.