Juknėnų kaimo biblioteka

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 2,9 / 5 (11 balsai)

Utenos r. Juknėnų biblioteka įsteigta 1952 m. Kubilių kaime, panaikinus klubą – skaityklą. Dideliame kambaryje stovėjo stalas, suolas ir viena lentyna, kurioje buvo 225 knygos. Daugiau jokio inventoriaus nebuvo. Skaitytojų buvo tik 31, daugiausia mokiniai. Pirmoji bibliotekos vedėja buvo Ona Vanagienė.

1954 m. biblioteka persikėlė į Juknėnų kaimą ir įsikūrė Vaclovo Maniušio namuose (dabar čia gyvena Onutė ir Pranciškus Sauliai). Bibliotekos paslaugomis naudojosi ne tik Juknėnų, bet ir Kubilių, Garnių ir Blusiškių kaimų gyventojai. Kubiliuose buvo įsteigta pirmoji kilnojamoji bibliotekėlė, kurioje skaitė 24 skaitytojai. Bibliotekos vedėja Ona Vanagienė stengėsi, kad knyga pasiektų kuo daugiau šeimų, organizavo masinius renginius: temines popietes, naujų knygų aptarimus. 1954 m. bibliotekoje jau skaitė 128 skaitytojai.

Kasmet bibliotekos skaitytojų skaičius augo, buvo organizuojama daugiau masinių renginių. Tuo metu aktyviausias šios bibliotekos skaitytojas buvo Antanas Bikelis iš Pikčiūnų kaimo. 1960 m. biblioteka pradėjo aptarnauti ir kaimyninį „Ilgio“ kolūkį, todėl skaitytojų skaičius išaugo iki 408. Padidėjo ir knygų išdavimas.

1962 m. gruodžio mėnesį biblioteką perėmė Regina Maniušytė. Ji šioje bibliotekoje dirbo iki 1963 m. rugsėjo mėnesio. Prie bibliotekos visą laiką veikė dramos būrelis, kurio nariai suvaidino daug dramos veikalų: B. Dauguviečio komediją „Žaldokynė“, pjesę „Laimė“, Žemaitės komediją „Trys mylimos“, V. Rimkevičiaus pjesę „Vandens lelija“, Davilano „Stebuklai su ratais“, V. Miliūno „Vidurdienio debesys“, Žemaitės „Apsiriko“ ir kitus. 1963 m. lapkričio mėnesį įvyko pirmosios vardynos, kurias organizuojant dalyvavo ir biblioteka.

Vyriausias dramos būrelio dalyvis buvo Mykolas Kunčius Mykolas. Kartu tai buvo ir geriausias vaidmenų atlikėjas bei aktyvus bibliotekos skaitytojas.

1964 m. bibliotekoje pradėjo dirbti Stefa Vasiulienė. Masinių renginių iniciatorius ir aktyvus bibliotekos pagalbininkas buvo tuometinis Juknėnų aštuonmetės mokyklos direktorius Albinas Jatautis.

1966 m. bibliotekoje skaitė 412 skaitytojų iš „Nemuno“ ir „Ramučių“ kolūkių. Buvo įsteigtos 2 kilnojamosios bibliotekėlės. Biblioteka daugiau dėmesio skyrė individualiam darbui su skaitytojais: vedamas individualaus darbo dienoraštis, atsiliepimų apie perskaitytas knygas sąsiuvinis.1967 m. bibliotekos knygų fonde jau buvo 6548 knygos. 1968 m. bibliotekoje du kartus keitėsi darbuotojos. Kadangi kurį laiką biblioteka nedirbo, tai nukentėjo bibliotekos lankomumas, buvo žymiai mažiau išduota literatūros, mažiau vyko masinių renginių.

1968 m. bibliotekoje pradėjo dirbti būsima specialistė Vida Žalnierytė (dabar – Mecelicienė), kuri mokėsi Vilniaus kultūros mokykloje neakivaizdiniu būdu. Biblioteka aptarnavo tik vieną ,,Nemuno“ kolūkį, kuriam priklausė ir dvi pradinės mokyklos: Juknėnų ir Kubilių. 1972 m. biblioteka vėl penkis mėnesius neturėjo darbuotojo, kol pradėjo dirbti Birutė Andriusevičienė. 1973 m. bibliotekoje įvyko daug pasikeitimų. Kadangi Utenos rajono bibliotekose tais metais buvo pradėta centralizacija, iš Juknėnų bibliotekos buvo atrinktos 2952 mažai skaitomos knygos ir išvežtos į Utenos centrinę biblioteką. Taip bibliotekos fondas apsivalė nuo kaimo gyventojų neskaitomos ar mažai skaitomos literatūros. Be to, biblioteka gavo naujas lentynas. Po centralizacijos pasikeitė ir bibliotekininkės darbas. Naujos knygos buvo sutvarkomos centrinės bibliotekos komplektavimo skyriuje, ir biblioteka naujų knygų siuntas gaudavo inventorintas, todėl jau tą pačią dieną galėdavo jas išduoti skaitytojui. Tačiau reikėjo sutvarkyti katalogus: išimti iš katalogų knygas, atiduotas centrinei bibliotekai. 1975 m. Juknėnų bibliotekos vedėja Birutė Andriusevičienė įstojo į Vilniaus kultūros mokyklos neakivaizdinį skyrių. Be to, biblioteka buvo perkelta į naujas šviesias patalpas Juknėnų pradinėje mokykloje, įsigyta daug naujo inventoriaus. Bibliotekai persikėlus į mokyklą, žymiai padidėjo moksleivių skaitomumas. 1976 m. soc. lenktyniavime biblioteka užėmė 3 vietą ir buvo apdovanota padėkos raštu. Geriausi skaitytojai buvo Zenius Lumpickas ir Algis Žulys. Biblioteka kartu su mokykla organizavo kombainininkų sutiktuves iš laukų. 1977 m. bibliotekoje skaitė 309 skaitytojai Prie bibliotekos veikiantis dramos būrelis, vadovaujamas Birutės Andriusevičienės, pastatė J. Grušo komediją “Nenuorama žmona“.

1979 metų pradžioje biblioteka buvo uždaryta, kadangi buvusi darbuotoja laikė valstybinius egzaminus. Vėliau bibliotekoje pradėjo dirbti nauja darbuotoja Zuonė Kvedaraitė - Dargužienė.

Ji tęsė bibliotekos tradicijas – taip pat vadovavo dramos būreliui, kuris 1980 m. pastatė R. Kašausko komediją „Vaiduokliai vienkiemyje“ ir K. Sajos „Paršo gaudynės“ , 1981 m. – K. Sajos 2 veiksmų komediją „Palangos liūtas“. Mokinių dramos būrelis pastatė A. Liobytės dramą „Pamotė“. 1982 m. skaitė 316 skaitytojų. Vyko Juknėnų ir Bikūnų kaimo bibliotekų ataskaitinė skaitytojų konferencija „Knyga ir skaitytojas“. Vyko klausimų – atsakymų vakaras, kuriame dalyvavo Utenos centrinės ligoninės gydytojas P. Treinys, medikų poezijos pavasaris, popietė, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai „Žėrėk, taikos saulute“ ir kiti. Dramos būrelis pastatė K. Sajos komediją „Savininkėliai“ ir Žemaitės komediją „Trys mylimos“. 1983 m. suvaidino K. Sajos komediją „Vis per gerą širdį“. Nuo 1987 m. bibliotekoje dirbama tik pusę darbo dienos. 1988 m. biblioteka organizavo žemdirbių palydas į laukus ir kombainininkų sutiktuves. Bibliotekoje buvo aptartos naujos knygos: R. Kašausko “Tiesos sakymas“ ir V. Tomkaus „Taranas“. 1989 m. bibliotekoje skaitė 222 skaitytojai, iš jų 54 vaikai. Biblioteka kartu su kultūros namais organizavo literatūrinį vakarą „Lietuva - tėvynė mūsų“. Šiame renginyje greta poezijos posmų apie Lietuvą, tremtinių dalią, su grauduliu nuskambėjo ir buvusių Juknėnų krašto tremtinių pasakojimai. 1990 m. biblioteka, bendradarbiaudama su vietos kultūros namais ir mokykla, pravedė literatūrinį vakarą, skirtą žemiečio poeto A. Miškinio 85 – mečiui, paruošė literatūrinę kompoziciją, skirtą kryžiaus šventinimui. 1991 - 1994 m. biblioteka rengė literatūrines – muzikines kompozicijas, skirtas Motinos dienai paminėti, vakarus jaunimui „Surask paparčio žiedą“, popietes vaikams „Sveika, mokyklėle“, „Atkeliavo dėdė derlius“, „Kalėdinis rytmetis“. 1995 m. Juknėnų kultūros namai buvo uždaryti. Biblioteka, bendraudama su pradine mokykla, surengė Kalėdinį rytmetį, Užgavėnių vakaronę, Margučių šventę, popietę „Sveikas, dėde derliau“. 1995 m. beveik visas bibliotekos fondas buvo perklasifikuotas pagal UDK lenteles. Nuo 1996 m. išduodama vis daugiau periodinių leidinių, nes pabrango periodinių leidinių prenumerata, gyventojai nebepajėgė jų užsiprenumeruoti. Bibliotekoje vyko Giedrės Sudniūtės karpinių paroda ir Audronės Misiukaitės - Driskiuvienės meninių fotografijų paroda bibliotekoje.

1997 m. bibliotekoje skaitė 126 skaitytojai, iš jų - 40 moksleivių. Buvo inscenizuota A. Liobytės pasaka „Pamotė“. Vyko sportinė viktorina „Kas daugiau žino apie sportą“, popietė „Ačiū tau, mokytojau“.

Nuo 2000 m. bibliotekos skaitytojų skaičius mažėja, nes kaimas sensta, galinčių skaityti lieka vis mažiau, daug skaitytojų žiemą laikinai išvyksta pas vaikus į kitas vietoves. Jaunimas baigia mokslus ir įsidarbina miestuose, į kaimą sugrįžta tik retkarčiais. 2005 metais bibliotekoje skaitė 108 skaitytojai. 2005 m., uždarius Juknėnų pradinę mokyklą, biblioteka liko vieninteliu kultūros židiniu Juknėnų kaime.

Šaltiniai

1. Juknėnų kaimo bibliotekos metraštis