Ką pasakoja senos nuotraukos

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 2 / 5 (3 balsai)

Jų likimas panašus į daugelio tremtinių. Šiems žmonėms, kaip ir daugeliui kitų, teko pergyventi nebūtos kaltės jausmą, taip jiems šventos tėviškės ilgesį. Sunku būtų kaltiems be kaltės.Tą nebūtą kaltę teko išpirkti šeimos narių ilgu išsiskyrimu, sveikatos netekimu, o kai kam ir savo gyvybe.

Žmonės pasakojo savo likimus ir verkė. Kiek daug teko jiems pergyventi...

1948 m. gegužės 22 d. į Sibirą iš Šeštokų miestelio buvo išvežta Kristina

Balčiūnienė su dukromis Jule, Ona ir sūnumi Jonu, Ona ir Jonas buvo nebyliai. Vyras buvo miręs prieš išvežimą. Sūnus Juozas, tarnaudamas Tarybinėje Armijoje, karo metu buvo žuvęs. Balčiūnienė su vaikais buvo nuvežta į Irkutsko sritį. Dukros Ona, Julė ir sūnus Jonas dirbo anglies kasyklose,prie geležinkelio. Dukra Ona žuvo 1951metais. Kasant anglis, prispaudė traukinys.

Sūnus Jonas apsivedė Sibire ir ten liko gyventi. Apie jį jo­kių žinių nėra. Į Lietuvą Kristina Balčiūnie­nė su dukra Jule grįžo 1958 balandžio mėn. K. Balčiūnienė jau mirusi. Dukra Julė ištekėju­si, jos pavardė Valkienė. Visą laiką dirbo “Jaunosios gvardijos“ kolūkyje melžėja. Dabar pensininkė.

1948 m. gruodžio 25 d., per Kalėdas, į Petro Jankevičiaus gyvenusio Krosnos valsčiuje Delnicos kaime, namus atėjo banditai ir pasakė, kad pas juos nakvos. Rytą prabudęs Janulevičius pamatė, kad namai apsupti stribų. Jie bandė pabėgti. Vyko susišaudymas. Stribai visus juos surinko, sudėjo į vežimą, užsodino Petrą Janulevičių ant negyvų banditų ir išvežė.

Petrą Janulevičių nuteisė 10 metų kalėti. Žmoną su sūnumis Juozu, Petru ir Algiu į Sibirą išvežė 1949 m. Visą dieną saugojami prabuvo lauke, netoli Krosnos malūno. Vežė iš Kalvarijos visą mėnesį gyvuliniais vagonais. Vagone buvo 44 žmonės, vienas gimė kelyje. Be oro, be šviesos. Ten pat miegojo, ten pat valgė, ten pat tualeto reikalus atliko.

Nuvežė Į Irkutcko sritį Anginsko raj. Iš pradžių dirbo kolūkyje. Nieko neuždirbo, nebuvo ko valgyti. Vėliau dirbo prie medžių pjovimo, plukdymo. Lietyvių čia buvo daug. Pasistatė namuką, lentpjūvę. Gavę bulvių sėklos, pasisodino, laikė gyvulius.

Tėvas Petras Janulevičius neišbuvęs kalėjime 10 metų, buvo amnestuotas. Atvažiavo pas šeimą.

1958 metais tėvai su sūnumis Juozu ir Petru grįžo į Lietuvą. Petras Janulevičius ir jo žmona Anelė jau mirę.

Šaltiniai

Panaudota literatūra:Jakulevičienė, Birutė. Ką pasakoja senos nuotraukos.
Darbo vėliava, 1989, birž. 3, p. 2,3