KIETAVIŠKIŲ KRAŠTO ĮŽYMŪS ŽMONĖS

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Leonardas Pociejus – Kietaviškių dvaro savininkas Vitebsko vaivada, 1676 m. pastatė Kietaviškėse bažnyčią, kuri pavadinama Švč. Trejybės vardu. Teodoras Pociejus – Kietaviškių dvaro savininkas, 1830 -1831 m. sukilimo dalyvis. Regina – Liudvika Ognskaitė-Pociejienė – bažnyčios fundatoriaus L. Pociejaus žmona. Rėmė Kietaviškių bažnyčios išlakymą. 1706 m. bažnyčiai užrašė Šuolių palivarką su pastatais, sodais, miškais ir kitomis žemėmis, taip su palivarkui priklausančiais žmonėmis. Silvestras Gimžauskas – kunigas aušrininkas, poetas, lietuvybės skleidėjas, Kietaviškių parapijos klebonas. Mirė 1897 m.Varšuvoje. Ten ir palaidotas. Kajetonas Čepanas – Kietaviškių klebonas, dabartinės bažnyčios fundatorius, knygnešių globėjas, liaudies švietimo puoselėtojas, K ietaviškių bažnyčios klebonas. Mirė 1922m. Palaidotas Kietaviškių bažnyčios šventoriuje. Teodoras Brazys – kompozitorius, kunigas. 1918 -19m. Būdamas Kietaviškių parapijoje surinko apie 400 liaudies dainų. Dalis dainų išleista atskiru leidniu "Lietuvių tautinių dainų melodijos". Motiejus Grybauskas – knygnešys. Gimė 1857 m. Gilūšio k. Parnešdavo iš Tilžės lietuviškų knygų, jas platino. Mirė 1928 m. Palaidotas Peliūnų kapinėse. Ona Lisauskaitė – Kareivonių kaimo daraktorė – dirbo slaptose lietuviškose mokyklose. Gimė 1884 m. Čiobiškio parapijoje. Mirė 1954 m. Palaidota Žaslių kapinėse. Antanas Pakštys – 1925 -1937 m. Kietaviškių klebonas, kilęs iš Aukštaitijos, garsėjęs kaip lietuviškos spaudos propaguotojas. Artimiausi jo bendraminčiai buvo Vievio vaistininkas Jurgis Milančius, knygnešys Motiejus Grybauskas,seniūnas Pranas Cibulskas. Mirė 1937 m. Palaidotas Kietaviškių bažnyčios šventoriuje. Rapolas Juknys – ilgametis Kietaviškių klebonas. Gimė 1875 m., kunigu pašvęstas 1899m., Kaišiadorių kapitulos narys Ilgametis Kietaviškių klebonas, kanaunininkas. Dirbo Kietavškėse 1937-1959 m. 1956 m. suremontavo Kietaviškių bažnyčią. Palaidotas Kietaviškių bažnyčios šventoriuje. Petras Ašaka gim.1910 m. - Kietaviškių parapijos klebonas. Kilęs iš Kriauklių parapijos, Ukmergės apskrities. Buvo "Tėviškės žiburių" redaktorius. 1956 m., būdamas vikaru, kartu su klebonu R. Jukniu parapijiečių lėšomis gražiai suremontavo ir dekoravo Kietaviškių bažnyčią. Juozas Kralikauskas – mokytojas, rašytojas. Gimė 1910 m. Kareivonių k.Kaišiadorių r. 1944 m. pasitraukė į vakarus, o 1996 m. sugrįžo į Lietuvą. Iki mirties gyveno Vilniuje. Parašė istorinius romanus ir apysakas: "Urviniai žmonės", "Šviesa lange", "Titnago ugnis","Mindaugo nužudymas", "Vaišvilkas", "Tautvila", ir kt. Būdamas 91-erių metų parašė romaną "Dinastijos žūtis". Tai seniausias istorinių romanų rašytojas Lietuvoje. Mirė 2007 m. Palaidotas Kietaviškių bažnyčios šventoriuje. Almis Grybauskas – poetas,vertėjas, dėstytojas. Gimė 1947m. Gilūšio k. Išleido Eilėraščių rinkinius "Spalvoti nuotaikų žibintai", "Bandymai apkabinti", "Atklydimai", "Apžvalgos spiralė" ir kt. Už išverstą į lietuvių kalbą J. Hašeko knygą "Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai" 2001 m. išrinktas geriausiu 2000m. vertėju. Danutė Gudelienė – mokytoja, metodininkė, kraštotyrininkė. Gimė 1945 m. Seibutų k. Kaišiadorių r. 1984 m. įkūrė Kietaviškių pagr. mokyklos kraštotyros muziejų, kuriam sėkmingai vadovauja. Ruošia knygnešių krivules, organizuoja ekspedicijas. Surinko su jaunaisiais kraštotyrininkais krašto medžiagą ir apibendrino daugelyje rinkinių: "Kaišiadorių raj. Kietaviškių kaimo istorija" I-II d., Kietaviškių m-los istorija" I-II d., Kietaviškės žemėlapiuose", "Kietaviškių seniūnijos gyventojų vardai ir jų paplitimas", "Juozas Kralikauskas", "Knygnešys Motiejus Grybauskas" ir kt. Viena iš knygų "Elektrėnai", "Kietaviškės" bendraautorių.