Kalvarijos savivaldybė: Deivoniškių koplyčia

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:
Prasidėjus Baltijos šalių sąjūdžiui dėl laisvės ir nepriklausomybės, 1989 m. pavasarį prie Deivoniškių kryžiaus, Marijampolės rajone, buvo organizuota talka. Ją surengė Jonas Vaclovas Bukevičius, o dalyvavo Trakiškių, Jonų, Kampinių kaimų gyventojai, dar tebeegzistuojančio „Gintaro" kolūkio pirmininkas V. Kisielius. Reikėjo išvalyti krūmus, išpjauti senus, išdžiūvusius medžius, išversti kelmus. Prie kryžiaus paruošė laikiną koplytėlę. Per Sekmines toje koplytėlėje buvo aukojamos šv. Mišios. Mišiose ir literatūrinėje popietėje dalyvavo per tūkstantį žmonių. Buvo dainuojamos, anksčiau uždraustos, lietuviškos dainos. Po tokio didelio žmonių sujudimo, „Gintaro" kolūkio pirmininkas pasiūlė pastatyti koplyčią. Iš senų laikų kiekvienais metais per Sekmines šioje vietoje rinkdavosi žmonės ir buvo aukojamos šv. Mišios prie Deivoniškių kryžiaus. 1989 m. nutarta pastatyti koplyčią ir tęsti tradicijas. Kai buvo daromas koplytėlės projektas, prie Deivoniškių kryžiaus 1990 m. balandžio 7 dieną J. V. Bukevičius organizavo antrąją talką. Jos metu išardė spygliuotos vielos gyvulių aptvarus, būsimos koplyčios statymo vietą aptvėrė nauja medine tvora, pasodino eglaičių. Talkoje dirbo Trakiškių kaimo gyventojai Vincas ir Jonas Miernykai, Vitalis ir Genovaitė Serbentai, Algirdas Matusevičius. Iš Jonų kaimo - J. V. Bukevičius, Albinas Petrauskas, iš Kampinių kaimo - Bronius Berteška. 1990 m. balandžio 23 d. Marijampolės rajono architektas patvirtino Deivoniškių

koplyčios projektą, kurį sukūrė landšafto architektas L. Masilionis. Koplyčiai buvo paskirta vieta Deivoniškių kaime, šalia vieškelio Trakiškiai-Valavičiai, prie Sūduonios upelio, virtusio kanalu. Netoliese nuo senojo Deivoniškių kryžiaus buvo pažymėti ir 1990 m. balandžio 26 d. pradėti kasti koplytėlės pamatai. Pamatus ir mūro sienas iškėlė Marijampolės statybininkai Jonas Jankūnas, Albinas Baranauskas, Valius Markinas, Algirdas Gavelis. 1990 m. rudenį sienos buvo pabaigtos, laikinai uždengtas stogas. 1990 m. per Sekmines prie Deivoniškių kryžiaus buvo pastatyta laikina koplytėlė ir aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių buvo giedamos giesmės, dainuojamos patriotinės dainos. 1991 m. uždengtas koplytėlės stogas, užkeltas bokštelis, įdėti langai. Koplytėlės bokštelį ir langus padarė stalius V. Lukšys iš Trakiškių kaimo, geležines duris nukalė kalvis S. Kubilius iš Jonų kaimo, koplytėlės vidų dailylentėmis iškalė stalius V. Lukšys. 1991 m. gegužės 19 d., per Sekmines, Deivoniškių koplytėlė buvo pašventinta ir aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių buvo parodyta muzikinę-literatūrinė popietė. Ją ruošė Trakiškių kaimo bibliotekininkė Genovaitė Serbentienė ir Kalvarijos tremtinių choro vadovas J. Lukšys. 1992 m. pavasarį, prieš Sekmines, Deivoniškių koplytėlės bokštelin buvo įkelta Albino Kučinsko padovanota šv. Mergelės Marijos statula.

                          Medžiagą pateikė Genovaitė Serbentienė

Nuotrauka Astos Jankeliūnienės Medžiaga iš leidinio „Kalvarijos krašto kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai, koplytėlės“