Kazys Rožanskas

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (275 balsai)
 
KAZYS ROŽANSKAS (nuotr. iš Anykščių bibliotekos nuotraukų archyvo)

[1]Pasaulio anykštėnų bendrijos tinklapis


Žodis „kygnešys“ daugeliui iš mūsų asocijuojasi su spaudos draudimo laikotarpiu, kuris trūko nuo 1864 m. iki 1904 m. Knygnešystės fenomenas lietuvių tautinio atgimimo istorijoje užima ypatingą vietą. Tačiau apie lietuviškos spaudos platinimą, lietuviško žodžio sklaidą užsienyje ir jos atstovus šiomis dienomis, tikriausiai, daugeliui iš mūsų tenka girdėti labai retai.

Ar daug Anykščių krašte žmonių, pažinojusių lietuviškų knygų Čikagoje platintoją ir leidžiamų knygų Lietuvoje mecenatą Kazį Rožanską? Manau, kad ne. Tai žmogus, visą savo gyvenimą susiejęs su knyga, daug dirbęs ir labai daug padėjęs kitiems, tačiau nelinkęs tuo didžiuotis ir apie tai kalbėti. Vienas K. Rožansko giminaitis yra pasakęs, kad kiekvienas Kazio ištartas žodis apie save yra aukso vertės.

Apie Kazį Rožanską

Pirmą kartą apie K. Rožanską sužinojau iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skyriaus vedėjos Silvijos Vėlavičienės straipsnio „Čikagos knygnešys Vilniuje“, spausdinto 2002 m. lapkričio mėnesio leidinyje „Tarp knygų“. Autorė rašė, kad mūsų kraštietis K. Rožanskas gyvendamas Čikagoje platino lietuvišką spaudą. Žinoma, tai nebuvo spaudos draudimo laikotarpis, tačiau K. Rožansko veikla man pasirodė labai reikšminga.

Atsitiktinai, sutikusį Čikagos knygnešį Vilniaus anykštėnų sambūryje, pakviečiau atvykti į Anykščius ir paprašiau papasakoti apie save. Apsilankęs Anykščių viešojoje bibliotekoje, svečias kuklinosi, kad nieko ypatingo nėra nuveikęs. Tačiau biografijos faktai liudija ką kita. Debeikių krašto sūnus 1944 metais, kaip Vietinės rinktinės karys, buvo suimtas ir išvežtas į Vokietiją priverstiniams darbams. Toliau jo gyvenimo kelias vingiavo per Oldenburgą, Viurcburgą, Anglijos miestą Notingamą. 1958 m. jis apsigyveno Jungtinės Amerikos Valstijose, Čikagoje. Ten gyvendamas K. Rožanskas aktyviai įsitraukė į Amerikos lietuvių bendruomenės kultūrinę veiklą. 1959-1973 m. jis buvo JAV Lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos reikalų vedėjas, rūpinosi lietuviškų vadovėlių leidyba, platinimu bei siuntinėjimu lietuviškoms mokykloms. Visą gyvenimo JAV laikotarpį knygų platinimas buvo pati svarbiausia K. Rožansko veikla. Už lietuviškų knygų platinimą bei kultūrinę veiklą anapus Atlanto K. Rožanskas ir vadinamas Čikagos knygnešiu. Jis taip pat buvo žinomas kaip įvairių išeivijos organizacijų dalyvis ir rėmėjas. 1960-2001 m. mūsų kraštietis buvo Lietuvių filatelistų draugijos "Lietuva" narys ir jos biuletenio administratorius, įvairių lietuvių organizacijų valdybų iždininkas. K. Rožanskas rėmė Baltijos Amerikos lietuvių fondą ir kitas labdaros organizacijas. 1958-2001 m. jis buvo Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje Čikagos Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės narys. K. Rožanskas buvo Pasaulio lietuvių bendruomenės Lituanistinio švietimo komisijos paskelbto moksleivių rašinių konkurso (1998 m.) mecenatas.


Išlydėję į Lietuvą K. Rožanską jo bičiuliai Antanas Valavičius ir Algirdas Čepėnas viename iš dienraščio „Draugas“ puslapių rašė:“ Kazimieras Rožanskas, mūsų šio meto knygnešys, kuris buvo visada matomas renginiuose su knygomis, kurias mes galėjome įsigyti, daugiau nebebus su mumis. Jo jau mes pasigedome, nes Čikagoje neliko, kas teiktų tą patarnavimą. Jis daugel metų vadovavo ir „Draugo“ dienraščio knygynui. Kazimieras Rožanskas taip pat buvo ir „Lietuvos balso“ talkininkas, kuriam esame didžiai dėkingi. Jis dažnai padėdavo ALTUI ir Tautinės sąjungos renginiuose, kurios nariai jam surengė atsisveikinimą. „Lietuvių Balsas“ jam linki laimingų dienų Tėvynėje“.Po daugiau kaip 55 metų, praleistų svetur, K. Rožanskas 2001 m. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Vilniuje. Nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai jis perdavė didelį asmeninį archyvą ir knygų rinkinį. 2003 m. jis įsteigė Kazio Rožansko fondą Vilniaus krašto lietuvių švietimui remti, įnešė jo pagrindinį kapitalą.

K. Rožanskas aktyviai rūpinosi savo gimtuoju kraštu, šio krašto žmonėmis.

Visus gerus darbus, kuriuos tėviškės žmonėms paskyrė K. Rožanskas, viename straipsnyje išvardinti būtų sunku.Tačiau paminėsiu nors keletą: K. Rožansko iniciatyva ir jam remiant, 1995 Debeikių miestelyje pastatytas paminklas už laisvę 1944-1954 m. kovojusiems ir žuvusiems jo kraštiečiams – lietuvaitės, nešinos ąžuolo lapų vainiku, granitinė statula (autorius – R. Midvikis). Kaip šios idėjos rėmėjas jis buvo įrašytas pirmasis į Anykščių rajono savivaldybės Garbės knygą (1995 m.). Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 1998 m. pripažino K. Rožanską ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviu, jam suteiktas kario savanorio statusas.

Knygų mylėtojas ir rėmėjas

Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešajai bibliotekai 2004 m. K. Rožanskas padovanojo knygų, kurias gavo iš autorių su jam dedikuotais autografiniais įrašais. Jis taip pat dovanojo knygų Debeikių (Anykščių r.), Utenos, Užpalių ir Vyžuonų (Utenos r.) bibliotekoms. Jo lėšomis buvo išleista Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos moksleivių kūrybos rinktinė "Ištarki mano vardą" (2004 m.), Anykščių literatų klubo "Marčiupys" narės Liudvikos Danielienės poezijos knygelė "Rudens versmė" (2004 m.), Kazimiero Mikelinsko dar 1946 m. parengta "Debeikių bažnyčios istorija" (2004 m.). K. Rožanskas parėmė Aleksandro Guobio ir Antano Saulaičio knygos "Lietuvių misijos Amazonėje" (2002 m.), Anykščių viešosios bibliotekos knygų: "Anykščių krašto knygnešiai ir daraktoriai" (2004 m.), „Prisiminimai apie Kazį Inčiūrą“, (2006 m.), „Anykščių biblioteka istorijos vingiuose 1937 – 2007“ (2007 m.), "Anykščių dvasios saugotojai" (2010 m.) leidybą.

2009 metais K. Rožanskas šventė savo 90-tąjį gimtadienį. Kovo pirmą dieną (gimė kovo 2 d. – A. B.) anykštėnų delegacija Aldonos Daugilytės, Debeikių bendrijos pirmininkės, Anykščių rajono savivaldybės Tarybos narės iniciatyva kartu su Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktoriumi Romu Kutka, muziejininku Raimondu Guobiu šio straipsnio autore dalyvavo iškilmingoje kraštiečio K. Rožansko jubiliejinėje šventėje. Jubiliatas pasidžiaugė, kad tokio dėmesio ir pagarbos jis sulaukė pirmą kartą. Gyvendamas už Atlanto tokių švenčių nešventė.

K. Rožanskas paliko gilią brydę lietuvių išeivijos kultūros baruose, o sugrįžęs į Lietuvą, skleidė šviesą tėviškės žemėje ir žmonių širdyse.


Knygų mylėtojas, kultūros mecenatas  K. Rožanskas mirė eidamas 92 metus – 2010 m. gruodžio 30 d. Vilniuje. Palaidotas šalia artimųjų Debeikių kapinėse (Anykščių r.).


Parengė Audronė BEREZAUSKIENĖ

Šaltinis

Anykštėnų biografijų žinynas [interaktyvus], Anykščiai [žiūrėta 2009 m. gegužės 20 d.]. Prieiga per internetą:<http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=314>


KONTRIMAVIČIUS, Tautvydas. Mirė Čikagos knygnešys K. Rožanskas [interaktyvus], 2010 m. [žiūrėta 2011 m.sausio 5 d.]. Prieiga per internetą: http://www.lrytas.lt/-12937112791292294551-mir%C4%97-%C4%8Dikagos-knygne%C5%A1ys-k-ro%C5%BEanskas.htm