Koplyčia Turauskų sodyboje Pakoplyčio kaime

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Koplyčia Turauskų sodyboje. 2008 metais. K. Lovčiko nuotrauka. Iš knygos.: Šilalės krašto kryždirbiai ir dievdirbiai. Šilalės kraštas IX. Klaipėda, 2008.


Pakoplyčio kaimas – išsidėstęs Akmenos upės dešiniajame krante, jam priklauso 18 sodybų. Kaip mena istoriniai senų žmonių pasakojimai, Obelyno dvarininkas, norėjo, kad bažnyčia būtų arčiau dvaro. Tad baudžiauninkų laikais Pakoplyčio kaime, šalia rubežiaus su Senuoju Obelynu ir buvo pastatyta lentinė bažnytėlė. Ir kiek žinoma senuose istorijos šaltiniuose, bažnytėlė ilgai nestovėjo, ji buvo nuardyta. Nuardytos bažnytėlės lentos buvo panaudos Šilalės nudegusios Špitolės atstatymui.1990 m. Petronėlės Gestautienės (pagrindinės fundatorės ir sumanytojos) buvusios tremtinės, jos paskutinės valios išpildymui, buvo imtasi iniciatyvos, buvusios bažnyčios teritorijoje pastatyti Marijos koplytėlę. Nuspręsta koplyčia pastatyti Stasės ir Antano Turauskų sodyboje, kuri yra visai šalia tos vietos kur stovėjo anuometinė bažnytėlė. Projektą sukūrė architektė Birutė Dačkauskienė. „ Joje yra gipsinė Marijos su Kūdikiu skulptūrėlė ir Aniceto Trijonio, savamokslio meistro iš Sodalės kaimo, darytos Nukryžiuotojo, Šv. Antano ir Šv. Juozapo skulptūrėlės“.“. Šilalės krašto kryždirbiai ir dievdirbiai. Šilalės kraštas IX. 2008., PSL.71) Pamatus mūrijo obelyniškis Vytautas Armonas. Medžio darbus atliko obelyniškis kryždirbys Antanas Rabiza. Tvoreles meistravo sodybos šeimininkas Antanas Turauskas. Pamatams akmenis dovanojo Šilalės paminklų dirbtuvės „ Zobėlija“. Koplytėlės apskardinimui skardą dovanojo taip pat suteikė reikalingą transportą Obelyno tarybinio ūkio administracija (vadovas Rimas Jankauskas).Pinigėlius aukojo kaimo gyventojai: S. ir S. Gestautai; E. ir J. Poškai, z. Petrauskienė; B. Arlauskienė; J. Šimkienė; A. Mikutienė; S. ir P. Kromeliai; J. Kiržgalvienė ir daugelis kitų. 1990m. gegužės pirmąjį sekmadienį per Motinos dieną buvo pašventinta Marijos koplytėlė. Mišias aukojo Šilalės parapijos kun. A. Putramentas ir klebonas A. Ivanauskas. Giesmes giedojo Varsėdžių parapijos choristai. Dainas ir eilėraščius apie Motiną ir Šv. Mariją sakė Obelyno pagrindinės mokyklos mokiniai, kuriuos paruošė mokytoja Zuzana Kelpšienė. Fotografavo „ Šilalės artojo“ fotografas Algimantas Ambroza.

Koplyčios pašventinimo akimirkos. Foto iš V. Kvietkienės fotoarchyvo 1990 m. (Fotografavo A. Ambroza).


Nuo tos dienos prie šios koplytėlės yra giedamos gegužinės pamaldos. Prieš keletą metų koplyčią aplankė jo ekselencija vyskupas J. Boruta. Koplyčia yra įtraukta į Lietuvos paveldą. Koplytėlė - saugomas paminklas Pagramančio regioninio parko. Šiais metais ruošiamasis paminėti koplyčios atstatymo dvidešimtmetį. Tuo rūpinasi S.ir A. Turauskų dukra, Virginija Kvietkienė.NAUDOTI ŠALTINIAI:

1.Pasakojo Virginija Kvietkienė, (1962) Pakoplyčio k. gyventoja (buvusi Turauskaitė), užrašė Obelyno bibliotekos bibliotekininkė Silvijana Trijonaitienė.

2.Šilalės Krašto kryždirbiai. Šilalės kraštas IX. Klaipėda, 2008