Kraštotyros darbai Anykščių viešojoje bibliotekoje

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (55 balsai)
 


Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyrius kaupia kraštotyros medžiagą, susijusią su Anykščių krašto istorija, kultūra, mokslu bei visuomeninio gyvenimo reiškiniais ar įvykiais. Viena iš kraštotyros darbo sričių – kraštotyros darbų rengimas ir saugojimas. Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje saugomas 161 kraštotyros darbas. Didelė dalis šių darbų yra skirti personalijoms. Skyriaus lankytojai gali susipažinti su 44 kraštotyros darbais, kuriuose pateikiama informacija apie asmenis, garsinusius Anykščių kraštą. Vienuose personalijoms skirtuose darbuose lankytojai ras medžiagą apie Anykščių rajone tarnavusius kunigus, už laisvę kovojusius partizanus, iš šio krašto kilusius žinomus istorikus, kituose kraštotyros darbuose surinkta medžiaga apie anykštėnus rašytojus, menininkus, gamtininkus, Anykščių rajono garbės piliečius bei Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatus.


Kraštotyros darbai apie Anykščių rašytojus


Anykščiai garsūs dėl šiame krašte gimusių, gyvenusių, kūrusių ir iki šiol gyvenančių rašytojų. Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje apie anykštėnus poetus ir prozininkus yra parengta nemažai kraštotyros darbų. Skyriuje saugomas darbas apie rašytoją Juozą Tumą-Vaižgantą „Čia jis buvo stipriausias – čia jis buvo lietuvis...“, kurį 130-osioms žymiojo svėdasiškio gimimo metinėms 1999 m. parengė Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja Audronė Berezauskienė. Į darbą sudėta rašytojo kanauninko J. Tumo-Vaižganto biografija, kūrybos leidimai, straipsniai, straipsnių kopijos iš respublikinės bei rajoninės spaudos, nuotraukų kopijos, lankstinukai apie rašytoją bei jo gimtąsias vietas. 2019 m. darbas papildytas nauja medžiaga.


Kraštotyros darbas „Gražiau už auksą dvasių šviečia akys“ (2003) atskleidžia poeto ir vyskupo Antano Baranausko gyvenimą bei kūrybą. Darbe skaitytojai ras rašytojo Antano Drilingos poemą „Pasivaikščiojimas su Antanu Baranausku po Anykščių šilelį“, A. Baranausko rankraščių kopijas, nuotraukas, įžymaus anykštėno gyvenimo ir veiklos apžvalgą, A. Berezauskienės straipsnį „Gražiau už auksą dvasių šviečia akys“, bibliografijos sąrašą, straipsnių kopijas, lankstinukus bei reklaminę medžiagą, skirtą poeto kraštiečio atminimui.

Skyriuje saugomi du darbai, skirti prozininkui A. Vienuoliui-Žukauskui: „Antanas Vienuolis anykštėnų prisiminimuose“ (parengė Stasė Tankūnienė ir Rozalija Klimašauskaitė) ir „Antanas Vienuolis foto nuotraukose“ (parengė S. Tankūnienė). Skaitytojai vartydami šiuos kraštotyros darbus ras naudingų žinių apie rašytoją A. Vienuolį. Du darbai, saugomi Skyriuje, yra skirti poetei, dramaturgei B. Buivydaitei: tai 2005 m. rašytojos 110 – ties metų sukakčiai parengtas aplankas pavadinimu „Išdidžiai, kaip karalienė, žengiau saulės vieškeliu...“ (parengė Bronė Gvozdienė), ir „Rašytojos Bronės Buivydaitės 80-ųjų gimimo metinių minėjimas“ (parengė S. Tankūnienė). Pirmajame darbe pateikiami R. Klimašauskaitės prisiminimai apie rašytoją B. Buivydaitę, Elzės Gaučytės ir Vygando Račkaičio, Rimanto Vanago bei kitų autorių straipsniai apie poetę, pačios rašytojos kūryba, straipsnių kopijos bei kiti priedai. Darbe, į kurį sudėta medžiaga apie B. Buivydaitės 80-ties metų jubiliejaus šventę, bibliotekos lankytojai ras vertingas nuotraukas iš šio jubiliejaus, straipsnių apie rašytoją kopijas, spausdintas mašinėle.


Kraštotyros darbą apie rašytoją R. Vanagą pavadinimu „Baltasis Anykščių metraštininkas“ 2008 m. parengė bibliotekininkės Ligita Matulienė ir Skaivė Meškauskienė. Į kraštotyros darbą surinkta: rašytojo R. Vanago bibliografija, biografija, rašytojo mintys apie save, apdovanojimai, trumpi rašytojo kūrinėliai, straipsniai ir straipsnių kopijos iš rajoninės bei respublikinės spaudos, interneto portalų. 2018 m. šis darbas buvo papildytas naujomis kopijomis. Kraštotyros darbas „Poetas, dramaturgas, prozininkas Kazys Inčiūra (1906-1974)“ yra skirtas iš Troškūnų apylinkių kilusiam kūrėjui. Darbe šalia straipsnių iš spaudos sudėta kūrinio „Nelaisvės psalmės“ rankraštis, asmeninių dokumentų kopijos. Kraštotyros darbą „Rašytojas Antanas Drilinga“ (2005) iš Anykščių krašto kilusiam kūrėjui parengė bibliotekininkės B. Gvozdienė ir Janina Mikuckienė. Vartotojai aplanke ras rašytojo bibliografiją, biografiją, publikuotą kūrybą, straipsnius apie rašytoją, išspausdintus respublikiniuose laikraščiuose ir žurnaluose. Bibliotekininkių B. Gvozdienės ir S. Meškauskienės parengtame kraštotyros darbe „Gyvenimo būdas – kūryba“ (2008) surinkta daug vertingos medžiagos apie rašytojus, žurnalistus, visuomenininkus Mildą Telksnytę ir V. Račkaitį. Į darbą sudėtos rašytojų biografijos, bibliografijos, straipsnių apie rašytojus kopijos, Halinos Didžiulytės-Mošinskienės laiškų Račkaičiams kopijos, asmenvardžių ir antraščių rodyklės.


Darbai apie Anykščių krašte kunigavusius dvasininkus


Medžiagos apie Anykščių krašto katalikų bažnyčios kunigus galima rasti dviejuose kraštotyros darbuose: „Šviesios prigimties žmogus (Steponas Galvydis)“ ir „Anykščių krašto kunigai“. Kraštotyros darbą, skirtą kunigui S. Galvydžiui, 1999 m. parengė bibliotekininkė bibliografė B. Gvozdienė, asmeniškai pažinojusi dvasininką. Darbe pateikiama kunigo, literato S. Galvydžio (1916-1999) autobiografija, dvasininko kūryba, straipsnių ir laiškų kunigui Stanislovui Krumpliauskui kopijos, informacija apie Traupio Šv. Onos bažnyčią, kurioje daugiau negu tris dešimtmečius dirbo klebonu iš Svėdasų kilęs kunigas S. Galvydis.


Kraštotyros darbe „Anykščių krašto kunigai“, kurį parengė B. Gvozdienė, surinkta informacija apie šešiasdešimt vieną Anykščių rajone tarnavusį arba iš Anykščių krašto kilusį kunigų ir vyskupą. Darbe sudėtos Anykščių krašto Romos katalikų bažnyčios dvasininkų biografijos, bibliografija, straipsnių apie kunigus anykštėnus kopijos iš periodikos bei Bostono enciklopedijos, taip pat pateikta kunigų asmenvardžių rodyklė. Bibliotekos lankytojai šiame kraštotyros darbe ras įdomios, vertingos medžiagos apie arkivyskupą Teofilių Matulionį, vyskupus Paulių Baltakį, Antaną Karosą, Antaną Baranauską, monsinjorus Joną Juodelį, Klemensą Gutauską ir Albertą Talačką, kunigus kanauninkus Juozapą Norvilą, J. Tumą-Vaižgantą, Vytautą Kapočių ir Stanislovą Kiškį, kunigą Petrą Adomonį, kunigą, visuomenininką Saulių Filipavičių, kunigą Vytautą Griganavičių, kunigą Klemensą Kairį, kunigą tremtinį Antaną Jušką, kunigą S. Krumpliauską, kunigą, publicistą Robertą Pukenį, kunigą, vargonininką Aleksandrą Papučką, kunigą poetą Edmundą Rinkevičių, kunigus profesorius Stasį Ylą bei Antaną Paškų, ilgametį Traupio parapijos kleboną S. Galvydį bei kitus dvasininkus, kunigavusius Anykščių krašte.


Kraštotyros darbai apie garsius istorikus kraštiečius bei anykštėnus, dalyvavusius istoriniuose įvykiuose


Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje yra saugomi kraštotyros darbai, skirti profesorių Jurgio Jurginio (1909-1994) ir Antano Tylos (1929-2018) mokslinei, kūrybinei ir visuomeninei veiklai apžvelgti. Į darbą „Istorikas Juozas Jurginis“, kurį 2009 m. parengė bibliotekininkė S. Meškauskienė, sudėta garsaus istoriko biografija, bibliografija, nuotraukos, istoriko straipsniai ir publikacijos apie jį, straipsnių kopijos, laiškų, rašytų rašytojui Kazimierui Barėnui, kopijos. Kraštotyros darbe „Istorikas Antanas Tyla“, kurį 2014 m. parengė bibliotekininkės A. Berezauskienė, L. Matulienė ir S. Meškauskienė, pristatomas Anykščių rajono Garbės pilietis, mokslininkas, akademikas, publicistas, visuomenininkas, profesorius A. Tyla. Kraštotyros darbe skaitytojai ras profesoriaus biografiją, bibliografiją, akademiko straipsnių kopijas.


Prie personalinių kraštotyros darbų reikia  priskirti darbą „Sunkus ir vingiuotas gyvenimo kelias“ (parengė Bronė Gvozdienė), kuriame atskleidžiama politinio kalinio, visuomenininko Eligijaus Smetonos veikla. Darbe bibliotekos lankytojai ras E. Smetonos biografiją, jo kalbas, pasisakymus, atsiminimus apie šį kraštietį, straipsnių, padėkų kopijas bei dokumentų fotokopijas.


Skyriuje taip pat saugomi darbai: „Anykščių krašto savanoriai“, „Knygnešiai“, „Anykštėnai – Sausio 13-osios įvykių dalyviai“, „Anykščių krašto partizanai“, „Atsiminimai apie partizanus ir tremtinius“, kuriuose surinkta medžiaga apie svarbiuose istoriniuose įvykiuose pasižymėjusius kraštiečius.


Darbai apie iš Anykščių krašto kilusius visuomenės veikėjus išeivijoje


Du darbai, saugomi Skyriuje, atskleidžia kraštiečių Kazio Rožansko (1919-2010) ir Juozo Šiaučiulio (1915-1998) visuomeninę veiklą ir nuveiktus darbus išeivijoje. Kraštotyros darbą „Kazys Rožanskas – lietuviškos spaudos platintojas Čikagoje“ 2004 m. parengė A. Berezauskienė, po penkerių metų nauja medžiaga papildė bibliotekininkė L. Matulienė.


Kraštotyrininkių parengtame darbe pateikiama visuomenininko, švietėjo, mecenato K. Rožansko biografija, bibliografija, straipsniai arba straipsnių kopijos apie įžymųjį debeikietį, daug svarbių dokumentų, laiškų, padėkų, liudijančių jo visuomeninę veiklą bei atliktus darbus Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Lietuvoje. Kraštotyros darbą „Žymus išeivijos šaulys, menininkas, literatas Juozas Šiaučiulis“ 2004 m. parengė bibliotekininkė J. Mikuckienė. Į darbo aplanką sudėta: J. Šiaučiulio biografija, bibliografija, straipsniai, straipsnių ir dokumentų kopijos, nuotraukos, J. Šiaučiulio-Šilėno prisiminimų knygos „Veidu į Šiaurę“ kopijos. J. Šiaučiulis buvo „Lietuvių enciklopedijos“ bendradarbis, Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje narys, aktyvus visuomenės veikėjas Kanadoje, laikraščio „Nepriklausoma Lietuva“ redakcijos kolegijos narys.


Darbai apie tautodailininkus ir fotomenininkus

Skyriuje saugomi kraštotyros darbai, kuriuose surinkta medžiaga apie Anykščių rajono menininkus, tautodailininkus: Domicėlę Tarabildienę, Liudą Tarabildą, Povilą Bugailiškį, Joną Tvardauską, Stanislavą Petrašką, Oną Pajedaitę, Tautvilį Užą. 2006 m. bibliotekininkė B. Gvozdienė parengė kraštotyros darbą „Domicėlė Tarabildienė“, kuriame apžvelgiama Anykščių krašto dukros, dailininkės tapytojos, grafikės kūryba. Vartydami šį kraštotyros darbą skaitytojai susipažins su dailininkės D. Tarabildienės biografija, bibliografija, raižiniais, straipsnių apie dailininkę ir jos darbus kopijomis. Kitas kraštotyros darbas „Medyje surasti bruožai“ (1995), kurį parengė bibliotekininkės A. Berezauskienė ir Germa Aviltienė, skirtas dailininkės D. Tarabildienės giminaičiui tautodailininkui, amatininkui baldžiui Liudui Tarabildai. Darbe skaitytojai ras liaudies menininko bibliografiją, autobiografiją, L. Tarabildos sukurtų darbų sąrašą, straipsnių apie menininką, nuotraukų, darbų eskizų, dokumentų kopijas.


Sklaidydami kraštotyros darbą apie tautodailininką, medžio drožėją J. Tvardauską „Sušildo širdį gražūs darbai“ (1995) Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus lankytojai ras vertingos medžiagos apie vieną geriausių Anykščių krašto liaudies menininkų. Į darbą sudėta tautodailininko J. Tvardausko autobiografija, bibliografija, nuotraukų, darbų ir straipsnių apie tautodailininką kopijos, apdovanojimų bei menininko drožinių, išvežtų iš Lietuvos sąrašai. Kraštotyros darbas, pavadinimu „Tautodailininkas Povilas Bugailiškis“(2002), kurį apie liaudies menininką P. Bugailiškį parengė Andrioniškio kaimo bibliotekininkės Genovaitė Budreikienė ir S. Meškauskienė, yra visai kitokio pobūdžio. Į jį pateko tautodailininko autobiografija, straipsniai apie P. Bugailiškio darbus ir daug originalių nuotraukų. Kraštotyros darbas „Kiekvienam savo stebuklas“ (1996), parengtas bibliotekininkių A. Berezauskienės ir G. Aviltienės, yra apie tautodailininką, tapytoją iš įvairiaspalvių akmens dulkių Stanislovą Petrašką. Į darbą sudėta S. Petraškos autobiografija, straipsnių iš periodinės spaudos apie tautodailininką kopijos, atsiliepimai apie S. Petraškos tapybos parodas, padėkos raštų bei apdovanojimų kopijos, diplomų bei atestatų kopijos.

Du kraštotyros darbai, saugomi Skyriuje, yra skirti Anykščių krašto fotomenininkams: Onai Pajedaitei ir Tautviliui Užai. Į darbą „Lietuvos kultūros metraštininkė – Ona Pajedaitė“ (2016), kurį parengė bibliotekininkės L. Matulienė, S. Meškauskienė ir B. Venteraitienė, sudėta fotomenininkės, publicistės, kraštotyrininkės biografija, straipsniai iš rajoninės bei respublikinės spaudos, straipsnių kopijos. 2017 m. parengtas kraštotyros darbas „Tautvilis Uža – mintimis ir darbais su gimtuoju Viešintų kraštu“, skirtas kraštotyrininkui, fotografui T. Užai.

Šiame darbe rasime Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėjos A. Berezauskienės parengtą apžvalginį straipsnį, kuriame supažindinama su kraštotyrininko T Užos kūrybine veikla, jo išleistomis knygomis Viešintų tematika, gautais apdovanojimais. Darbe rašoma apie Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos salėje 2015 m. vykusį renginį, kurio metu kraštiečiui T. Užai buvo įteikta Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija. Šiame kraštotyros darbe bibliotekos lankytojai taip pat susipažins su T. Užos bibliografija, straipsnių bei dokumentų kopijomis.


Iš Anykščių krašto kilę aktoriai, liaudies dainininkai ir muzikantai


Trijuose kraštotyros darbuose, kurie saugomi Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje, surinkta ir sudėta medžiaga apie Anykščių krašte gimusius aktorius. Darbas „Teatras turi suteikti viltį...“ (2001), skirtas kino ir teatro aktoriaus Algimanto Masiulio 75-erių metų jubiliejui. Jį parengė bibliotekininkė B. Gvozdienė. Kraštotyros darbe rasime A. Masiulio biografiją, straipsnių kopijų apie aktorių bibliografinį sąrašą, straipsnių bei nuotraukų kopijas. 2003 m. buvo parengtas kraštotyros darbas „Aktorė Dalia Michelevičiūtė“. Darbe pateikiama pratarmė, straipsnių kopijų bibliografijos sąrašas, straipsnių kopijos, aktorės D. Michelevičiūtės eilėraščiai, apsakymai, publikuoti spaudoje. Trečiajame darbe „Anykščių krašto aktoriai“ (2005) bibliotekos lankytojai ras vertingos medžiagos apie kraštiečius aktorius: Ferdinandą Jakšį, Aleksandrą Kernagį, Algimantą Bružą bei Juozą Zavaliauską. Pastarajame kraštotyros darbe pateikiamos straipsnių iš rajoninės bei respublikinės spaudos kopijos, straipsnių kopijų bibliografinis sąrašas.

Dar keletas parengtų darbų yra skirti rajono liaudies muzikantams bei dainininkams. 1999 m. bibliotekininkė B. Gvozdienė parengė darbą „Valentinas Morkūnas – sodžiaus muzikantas“, kuriame rašoma apie muzikantą armonikierių, tremtinį, politinį kalinį V. Morkūną, kilusį iš Andrioniškio. Kraštotyros darbe pateikiama saviveiklininko autobiografija, jam skirtų apdovanojimo raštų kopijos, straipsnių, nuotraukų kopijos. Kraštotyros darbe „Daina mus palydi“ pateikiami anykštėnių dainininkių Jonės Marciukienės ir Sofijos Pakalnienės prisiminimai apie kultūros organizatorę, dainininkę Emiliją Petrokienę. 1998 m. prisiminimus užrašė, sutvarkė, rinkinį sudarė Anykščių A. Vienuolio gimnazijos moksleivės Jolita Eidrigevičiūtė bei Kristina Kiaušaitė. Į darbą sudėtos visų trijų anykštėnių dainininkių biografijos, prisiminimai, straipsnių apie tercetą kopijos, panaudotos literatūros sąrašas. Dar viename kraštotyros darbe, pavadinimu „Liaudies menininkai“ (1968), pateikiama unikali medžiaga apie liaudies dainininkę Mariją Čirlienę bei dainininkes Rozaliją, Emiliją bei Moniką Kairytes. Į darbą sudėtos dainininkių biografijos, originalios dainininkių nuotraukos bei dainų tekstai. Medžiagą šiam kraštotyros darbui surinko Stasė Kizienė.


Darbai, skirti Anykščių krašto literatams, pedagogams, visuomenininkams


Skyriuje saugomi nemažai darbų, kuriuose surinkta medžiaga apie kraštiečius mokytojus, literatus, visuomenininkus. 2009 m. bibliotekininkės S. Meškauskienės parengtame darbe „Gamtininkas Sigutis Obelevičius“ surinktos gamtininko, biologijos mokytojo S. Obelevičiaus straipsnių, publikuotų rajoninėje bei respublikinėje spaudoje, kopijos, parodos, skirtos gamtininko, mero S. Obelevičiaus 50-mečiui, medžiaga. Kitame darbe, pavadinimu „Ją vadino tiesiog Mokytoja“, pasakojama apie ilgametę Ažuožerių mokyklos direktorę Eleną Vildžiūtę-Skrebūnienę. Į darbą sudėta: mokytojos biografija, nuotraukų kopijos, Rimos Lesnikauskienės, Genovaitės Ražanienės prisiminimai apie pedagogę. Trečias darbas, kurį 2018 m. parengė L. Matulienė, A. Berezauskienė, B. Venteraitienė, pavadintas „Anykščių bibliotekos globėjas profesorius Osvaldas Janonis“, skirtas Vilniaus universiteto afiliuotojo profesoriaus O. Janonio septyniasdešimtmečiui. Darbo pradžioje pateikiama Skyriaus vedėjos A. Berezauskienės parengta apžvalga, kurioje aprašyti mokslininko bibliografo vaikystės ir studijų metai, pedagoginė veikla Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete ir Kauno vakariniame fakultete, išleistos knygos, moksliniai, kraštotyriniai leidiniai, mokslininko bičiulystė su kraštiečiais. Kraštotyros darbe vartotojai ras bibliografo O. Janonio biografiją, gausią bibliografiją, straipsnius bei straipsnių kopijas iš rajoninės, regioninės bei respublikinės spaudos.

Keletas darbų, saugomų Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje, yra skirti Anykščių krašto literatams: Birutei Gliaudelienei, Daliai Ramoškaitei, Veronikai Dikčiuvienei, Žilvinui Pranui Smalskui. 1995 m. Kraštotyros ir leidybos skyriaus darbuotojos parengė darbą „Tokį žodį noriu ištarti...“, kuriame surinkta literatės B. Gliaudelienės kūryba: miniatiūros, eilėraščiai, haiku. Kraštotyros darbe apie D. Ramoškaitę „Sugrįžimo teisė“ (1999) pateikiami literatės biografijos faktai, kūrėjos eilėraščiai, jos rankraščių ir straipsnių apie ją kopijos.

Bibliotekininkių S. Meškauskienės ir L. Matulienės 2015 m. parengtame darbe „Tautodailininkė, literatė, kraštotyrininkė Veronika Dikčiuvienė“ surinkta kraštietės autobiografija, literatės eilėraščiai, straipsnių apie talentingąją anykštėnę kopijos, prisiminimai apie literatų klubo „Marčiupys“ įsikūrimą bei kita medžiaga. Kitas kraštotyros darbas – tai pačios pedagogės, literatės, tautodailininkės, kraštotyrininkės V. Švejytės-Dikčiuvienės parašyti prisiminimai „Kai tapau mokytoja“ (2017), kuriuose ji pasakoja apie pirmuosius savo pedagoginio darbo metus, praleistus Ubiškės (Telšių r.) ir Andrioniškio (Anykščių r.) septynmetėse mokyklose 1950-1955 m.2002 m. bibliotekininkė Rita Tulušienė parengė kraštotyros darbą „Literato Žilvino Prano Smalsko kūryba periodiniuose leidiniuose“. Darbe skaitytojai ras literato, architekto, visuomenininko Ž. P. Smalsko autobiografiją, straipsnių kopijų bibliografinį sąrašą, eilėraščių, spausdintų periodiniuose leidiniuose, kopijas, publikacijas apie literatą ir jo kūrybą, asmenines nuotraukas.

1983 m. bibliotekininkės Stasės Tankūnienės parengtame darbe „Liaudies tautosakos lobynas“ pateikiama visuomenininkės, gamtininkės, kraštotyrininkės Onos Tuskenytės autobiografija, jos surinktos dainos, įvairūs pasakojimai, padavimai, liaudies medicinos bei valgių aprašymai.


Kraštotyros darbai apie garbės piliečius bei premijų laureatus


Kraštotyros darbe „Anykščių rajono garbės piliečiai“ (parengė L. Matulienė, B. Venteraitienė) bibliotekos lankytojai ras bibliotekininkų surinktą medžiagą apie 2009-2019 metų Anykščių rajono garbės piliečius, kurių nuopelnai visuomenei buvo pastebėti ir įvertinti Anykščių rajono valdžios. Darbe pateikiama Anykščių rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai, garbės piliečių biografijos, bibliografijos, straipsnių kopijos iš respublikinių ir rajono periodinių leidinių bei medžiaga iš Anykščių rajono savivaldybės bei Pasaulio anykštėnų bendrijos tinklapio. Kraštotyros darbe „Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatai“ (parengė J. Sakčkauskienė, B. Venteraitienė) pristatoma beveik trys dešimtys laureatų, gavusių šią premiją 2001-2018 metais. 


Parengti kraštotyros darbai  yra skirti visiems besidomintiems Anykščių krašto kultūriniu bei visuomeniniu gyvenimu ir šio krašto žymiais žmonėmis. 

 
VB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkė
Birutė VENTERAITIENĖ