Kupiškėnų tarmė

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Miesto ir krašto neatsiejama tapatybės dalis – kupiškėniška tarmė. Pagal ankstesnę dialekto tyrinėtojų sistemą ji buvo vadinama ratininkų, puntininkų ir dalininkų tarme pagal specifinių žodžių: ratas = rotas, pantis = puntis, dėdė = dada, tarimą. Kaimynų tarmėms irgi būdingas „rotininkavimas“ ar „puntininkavimas“, tačiau „dadininkauja“ vien tik kupiškėnai. Kalbininkai neabejoja, kad šią tarmės ypatybę prieš amžius gavome iš sėlių, su jais asimiliuojantis mūsų protėviams.

Kupiškėnai vertai didžiuojasi Lietuvos literatūros istorijoje pirmąja poete, rašiusia lietuviškai – iš Pajuodupės kaimo kilusia ir jame visą amžių nugyvenusia Uršule Tamošiūnaite. Ji rašė XIX a. vaizdinga gimtąja kupiškėnų kalba, tačiau tik 1999 m. iš įvairių šaltinių poetės kūrybą surankiojusi Kupiškio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė išleido knygelę „Ailios“. 1996 m. poetinių tekstų kupiškėnų tarme knygą „Kalbėti motinos tarme“ yra išleidęs šviesaus atminimo poetas Vytautas Rudokas. O iškiliausiu paminklu mūsų kalbai, jų dvasinei ir materialinei kultūrai, be abejonės, galime laikyti kraštietės kalbininkės Klementinos Vosylytės ilgus metus su talkininkais kruopščiai rinktą ir pačios parengtą „Kupiškėnų žodyną“, kurio I tomą Lietuvių kalbos institutas išleido 2007 m. Į šį veikalą – išsamų aiškinamąjį tarmės žodyną, kurio pasirodys dar trys tomai – bus sudėti visi surinkti tarmės žodžiai iš gyvosios kalbos ir rašytinių šaltinių.

2006 m. sulaukėme dar vieno solidaus veikalo, reprezentuojančio mūsų krašto kultūrą, istoriją, iškilias asmenybes, į užmarštį nueinančius išnykusių kaimų, gamtos objektų vardus. Tai pirmasis 600 puslapių apimties „Kupiškėnų enciklopedijos“ tomas, rengiami II ir III tomai. Šio milžiniško darbo sumanytojas – Vilniaus kupiškėnas žurnalistas ir dailėtyrininkas Vidmantas Jankauskas, savanoriškam darbui prie enciklopedijos subūręs kelias dešimtis tėviškėnų. Jo iniciatyva nuo 2003 m. leidžiamas ir kultūros bei istorijos almanachas „Kupiškis“. Šio metinio žurnalo, enciklopedijos ir daugelio kitų vertingų knygų leidybą remia rajono Savivaldybės taryba.

Per keliolika metų, kai šalis atkūrė Nepriklausomybę, kupiškėniškosios tematikos knygų lentyna pailgėjo keliskart labiau nei per visus ankstesnius laikus.