Kupiškis: Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 1988-1991 m. įvykių kronika

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 3,9 / 5 (31 balsai)Sudarė Lina MATIUKAITĖ

Juozo KRAUJŪNO nuotraukos iš Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos rinkinių

Turinys

- 1988 metai -

Rugpjūčio 17 d. – Pirmasis sąjūdininkų susirinkimas Vanago malūne (skulptoriaus Henriko Orakausko dirbtuvėse). Dalyvavo Algimantas Baniulis, Algis Graužinis, Povilas Gurklys, Algimantas Seibutis, Kazys Stančikas, Rimantas Urbonas, Povilas Zulonas, Vidas Zulonas.


Rugsėjo 7 d. – Kupiškio rajono Liaudies deputatų tarybos vykdomajam komitetui iniciatyvinės grupės vardu įteiktas pareiškimas įregistruoti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (toliau LPS) Kupiškio rajono rėmimo grupę bei šios grupės narių sąrašas: Juozas Alekna, Algimantas Baniulis, Algis Graužinis, Povilas Gurklys, Algimantas Seibutis, Eugenija Sokienė, Kazys Stančikas, Rimantas Urbonas, Povilas Zulonas, Vidas Zulonas.


Prašymas įregistruoti LPS Kupiškio rajono rėmimo grupęLPS Kupiškio rajono rėmimo grupės nariai


Juozas Alekna, pensininkasAlgimantas Baniulis, Darbų vykdytojo baro inžinieriusAlgis Graužinis, Kupiškio rajono vyr. architektasPovilas Gurklys, Komunalinių įmonių kombinato vyr. inžinieriusAlgimantas Seibutis, Kupiškio veterinarijos stoties veterinarijos gydytojasEugenija Sokienė, Kupiškio II vidurinės mokyklos mokytojaKazys Stančikas, Kupiškio kultūros namų vyr. metodininkasRimantas Urbonas, Kupiškio rajono laikraščio "Komunizmo keliu" žurnalistasVidas Zulonas, Kilnojamos mechanizuotos kolonos techninio skyriaus viršininkasPovilas Zulonas, Etnografinio liaudies teatro "Senovinės kupiškėnų vestuvės" režisierius


Rugsėjo 14, 19, 23 d. – Sąjūdžio rėmimo iniciatyvinės grupės narių susirinkimai Komunalinių įmonių kombinato salėje.


Spalio 6-12 d. – Pastatyta Sąjūdžio skelbimų lenta (prie pašto). Darbai pradėti spalio 6 d., valdžiai sutrukdžius, baigti jau po mitingo.


Kupiškio rajono vykdomojo komiteto leidimas LPS Kupiškio rajono iniciatyvinei grupei surengti mitingą spalio 9 d. 15-18 val. prie Pyragių ežero. Atsakingi už mitingo organizavimą Povilas Gurklys ir Kazys Stančikas


Spalio 9 d. – LPS Kupiškio rajono sąjūdžio rėmimo iniciatyvinės grupės organizuotas mitingas prie Pyragių ežero. Dalyvavo apie 5 tūkst. žmonių. Mitingą vedė Kazys Stančikas, kalbėjo kupiškėnai Povilas Zulonas, Algis Graužinis, Povilas Gurklys, Visvaldas Velička, Algimantas Baniulis, Eugenija Sokienė, Danutė Sokienė, Valdas Braukyla, respublikinio „Tremtinio“ klubo tarybos nariai kauniečiai Jaroslavas Banevičius ir Juozas Rimeikis, svečiai iš Vilniaus – LPS iniciatyvinės grupės nariai Algimantas Čekuolis ir Mečys Laurinkus, poetas Valdemaras Kukulas. Replikos ir švilpimas lydėjo partijos komiteto pirmojo sekretoriaus Stasio Tamošiūno kalbą. Jo ginti stojo televizijos diktorius Henrikas Paulauskas. Mitingą vaizdo juostoje įamžino palangiškis Donatas Ramanauskas.Pirmasis Sąjūdžio mitingas prie Pyragių ežero. 1988 10 09Kalba LPS Kupiškio skyriaus iniciatyvinės grupės narys Algis Graužinis„Senovinių kupiškėnų vestuvių“ režisieriaus Povilo Zulono žodis kupiškėnamsKalba kunigas Valdas Braukyla, šalia jo – mitingo vedėjas Kazys StančikasMitinge dalyvavo ir žodį tarė kupiškėnas poetas Valdemaras KukulasMitingo dalyviai – jų būta apie 5 tūkstančiusKalba svečias iš Vilniaus, žurnalistas Algimantas ČekuolisSpalio 15 d. – LPS Kupiškio rajono grupių narių susirinkimas (Kupiškio viešosios bibliotekos salė). Dalyvavo 160 atstovų. Išrinktas koordinacinis centras iš 26 asmenų: Laima Albrektaitė, Gerardas Aleksaitis, Juozas Alekna, Marija Augustinienė, Algimantas Baniulis, Valdas Braukyla, Alfredas Bočiulis, Audrius Daukša, Algis Graužinis, Povilas Gurklys, Vaidas Janušonis, Jonas Jarutis, Rimvydas Kulbokas, Rimgaudas Markelis, Vytautas Martinaitis, Henrikas Orakauskas, Gediminas Rakauskas, Kazys Stančikas, Algimantas Seibutis, Zita Švedienė, Rimantas Urbonas, Egidijus Vaitiekūnas, Julius Vaupšas, Visvaldas Velička, Povilas Zulonas, Vidas Zulonas. LPS Seimo nariu išrinktas A. Graužinis ir 5 delegatai į LPS steigiamąjį suvažiavimą, vyksiantį Vilniuje.


Spalio 22-23 d. – LPS steigiamasis suvažiavimas Vilniaus sporto rūmuose. Dalyvavo kupiškėnai delegatai: Algis Graužinis, Algimantas Baniulis, Povilas Gurklys, Kazys Stančikas, Rimantas Urbonas. Svečių teisėmis – Algimantas Seibutis, Vidas Zulonas.


Spalio 30 d. – Lietuvos tautinės vėliavos pašventinimas ir pakėlimas virš Gedimino gatvės 34 namo. Kupiškio Kristaus Žengimo į Dangų bažnyčioje vėliavą pašventino Lietuvos kardinolas Vincentas Sladkevičius. Šventėje dalyvavo minios kupiškėnų, kalbėjo rajono vykdomojo komiteto pirmininkas Petras Večkys, LPS seimo narys ir rajono tarybos pirmininkas Algis Graužinis, koordinacinio centro nariai kunigas Valdas Braukyla ir režisierius Povilas Zulonas. Vėliavą pritvirtino Gaudentas Šilinis, Algis Graužinis, Vidas Zulonas, Algimantas Baniulis.


LPS koordinacinės tarybos nutarimas (pasirašo A. Graužinis) dėl Lietuvos tautinės vėliavos iškėlimo spalio 30 d.


Lietuvos tautinės vėliavos pašventinimas ir pakėlimas. 1988 10 30Tautinę vėliavą Kupiškio bažnyčioje pašventino kardinolas Vincentas Sladkevičius

Pašventinta vėliava nešama į miesto aikštęKalba LPS seimo narys, Kupiškio rajono Sąjūdžio tarybos pirmininkas Algis GraužinisŽmonių jūra miesto aikštėjeTautinę vėliavą ant Gedimino gatvės 34 namo iškėlė 4 kupiškėnai. Iš kairės: Vidas Zulonas, Algis Graužinis, Gaudentas Šilinis ir Algimantas BaniulisLapkritis – Pradėtas sodinti Atgimimo parkas prie Kupiškio marių (Uošvės liežuvyje).


Lapkričio 20 d. – „Tremtinio“ klubo Kupiškio skyriaus steigiamasis susirinkimas (kultūros namai) Išrenkamas klubo pirmininkas – Algimantas Ridikas ir 10 narių taryba. Sekretorė – Danutė Baronienė.


Tremtinių susirinkimas Kupiškio viešosios bibliotekos salėje. 1988 12 25


Iš kairės: LPS Kupiškio rajono tėmimo grupės nariai Povilas Zulonas ir Algimantas Seibutis, "Tremtinio" kluibo pirmininkas Algis RidikasĮ susirinkimą atvyko tremtiniai iš viso Kupiškio krašto

- 1989 metai -

Sausio 28 d. – Žemdirbių Sąjūdžio konferencija (Kupiškio kultūros namai).


Vasario 16 d. – Valstybės atkūrimo dienos paminėjimas. Vyko mitingas Kupiškio kraštotyros muziejaus kiemelyje, kur savanoris Kisielius pasodino ąžuoliuką (medelis gražiai žaliuoja ir šiandien). Iš čia kupiškėnai žygiavo prie paminklo žuvusiems savanoriams. Šventė baigėsi tautiniu vakaru kultūros namuose.


Vasario 25-26 d. – Vilniuje, Sąjūdžio žemdirbių suvažiavime dalyvavo 11 Kupiškio rajono atstovų: Leonas Apšega, Zigmas Aleksandravičius, Antanas Dobrovolskas, Julius Alekna, Audrius Biveinis, Antanas Varnauskas ir kt.


Kovo 18 d.– Priešrinkiminis mitingas-susitikimas su kandidatais į TSRS liaudies deputatus Kupiškio miesto turgaus aikštėje.


Kovo 26 d.– Rinkimai į TSRS liaudies deputatus. Kupiškėnai išsirinko du Sąjūdžio remiamus deputatus: Vitą Tomkų (Panevėžio 691-oji apygarda) ir Marcelijų Martinaitį (Rokiškio 248- oji apygarda).


Balandžio 29 d. – Konferencija, kurios metu patvirtinti LPS Kupiškio rajono Tarybos įstatai, veiklos programa, išrinktas koordinacinis centras (44 nariai) ir jo taryba iš 9 narių: Julius Alekna, Algimantas Baniulis, Algis Graužinis, Rimgaudas Markelis, Vilija Morkūnaitė, Adolfas Remeikis, Algimantas Seibutis, Rimantas Urbonas, Visvaldas Velička.


Gegužės 5 d. – Pirmasis LPS Kupiškio rajono tarybos posėdis, kurio metu tarybos pirmininku išrinktas rajono vyr. architektas Algis Graužinis, pavaduotoju organizaciniam darbui – Visvaldas Velička, atsakinguoju sekretoriumi – Algimantas Baniulis, sekretore – Vilija Morkūnaitė, iždininku – Algimantas Seibutis.


Birželio 14 d. – Pirmasis Gedulo ir Vilties dienos paminėjimas: mitingas ir paminklinės lentos pašventinimas Kupiškio geležinkelio stotyje, stogastulpio prie Kupiškio bažnyčios pašventinimas, šv. Mišios, eisena į kapines, restauruoto paminklo Lietuvos savanoriams atidengimas ir pašventinimas.


Gedulo ir Vilties dienos renginių akimirkos. 1989 06 14


Mitingas Kupiškio geležinkelio stotyje. 1989 06 14Atidengiama paminklinė lenta (autorius tautodailininkas Leonas Perekšlis), kurioje užrašas: „Žmogau, nulenk galvą stalinizmo aukų ir kančių atminimui“. Nuo 1941 m. birželio 14 d. iki 1952 m. sausio 23 d. iš šios stoties buvo tremiami mūsų krašto gyventojaiMitingo dalyviaiKalba kunigas Valdas Braukyla

Geležinkelio bėgiai nukloti gėlėmis ir ąžuolų vainikaisTremtiniams skirto stogastulpio prie Kupiškio bažnyčios pašventinimas. 1989 06 14Eisena iš geležinkelio stoties nusidriekė per visą miestąTremtiniams skirtas stogastulpis (autoriai tautodailininkai Romas Dabrickas, Leonas Perekšlis ir Bronius Kėdainis)Stogastulpį pašventino Kupiškio dekanas, monsinjoras Klemensas GutauskasPaminklo Lietuvos savanoriams atminti restauravimas, atidengimas ir pašventinimas

Kupiškio kapinėse 1929 m. pastatyto paminklo Lietuvos savanoriams restauravimas. Dirbo Henrikas Orakauskas, Kazys Stančikas, Algimantas Baniulis, Eugenijus Čiurlys, Rimantas Urbonas, Povilas Zulonas ir kiti kupiškėnaiSutvarkyti savanorių kapaiPaminklo atidengimas. 1989 06 14
Paminklą pašventino Kupiškio dekanas, monsinjoras Klemensas GutauskasLiepa-rugpjūtis – Parašų rinkimo akcija, dėl Molotovo-Ribentropo pakto slaptųjų protokolų paskelbimo neturinčiais juridinės galios nuo pat jų pasirašymo datos ir dėl TSRS kariuomenės išvedimo iš Pabaltijo valstybių. Kupiškio rajone surinkta 9 tūkstančiai parašų.


Rugpjūčio 10 d. – Rajono laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ pasirodė kas dvi savaites išeinantis Sąjūdžio skyrelis „Mums aktualu“.


Rugpjūčio 23 d. – Akcijoje „Baltijos kelias“ dalyvavo beveik 3000 kupiškėnų. Kupiškiui buvo skirtas automagistralės Ukmergė-Panevėžys ruožas (302–305 km) netoli Panevėžio.


Kupiškėnai Baltijos kelyje. 1989 08 23


Kalba poetas Marcelijus Martinaitis, kairėje – Kazys Stančikas, dešinėje – Algis GraužinisKupiškėnai Baltijos kleyjeKryžių šventina Kupiškio bažnyčios vikaras Virgilijus LiuimaKupiškėnų kryžius (autorius tautodailininkas Leonas Perekšlis) Baltijos kelyje
Į vieną grandinę susikibo ir 3000 kupiškėnų


Rugsėjis – Jaunimo organizacijų forumas, organizuotas LPS rajono tarybos iniciatyva (Kupiškio kultūros namai).


Spalio 21 d. – Tremtinių suvažiavimas Kaune. Dalyvavo 10 kupiškėnų atstovų.


Lapkričio 25 d. – LPS rajono 2-oji konferencija (Kupiškio kultūros namai). Dalyvavo 150 sąjūdžio deputatų, daug svečių. Išrinktas naujas 45 narių koordinacinis centras, į kurį įėjo visų Sąjūdžio rėmimo grupių atstovai, 11 narių taryba: Julius Alekna, Eugenijus Čiurlys, Algis Graužinis, Valerija Gruodytė, Rimgaudas Markelis, Rimantas Mašauskas, Vilija Morkūnaitė, Algimantas Seibutis, Kazys Stančikas, Kazys Šarskus, Rimantas Urbonas. LPS rajono tarybos pirmininku vėl išrinktas Algis Graužinis. LPS Kupiškio rajono atsakingas sekretorius Algimantas Baniulis į tarybą neišrinktas, nes buvo etatinis Sąjūdžio darbuotojas.


LPS Kupiškio rajono 2-oji konferencija. 1989 11 25

- 1990 metai -

Vasario 3-4 d. – LPS konferencija „Lietuvos kelias“ Vilniuje, kurioje dalyvavo 4 tūkstančiai žmonių iš visos Lietuvos. Kupiškėnų – per 30 dalyvių.


Vasario 9 d. – Lietuvos TSR AT prezidiumo įstatymu vasario 16-oji skelbiama valstybinė šventė - Lietuvos valstybės atkūrimo diena.


Vasario 16 d. – Valstybės atkūrimo dienos paminėjimas: mitingas L. Stuokos-Gucevičiaus aikštėje, šv. Mišios Kupiškio bažnyčioje, eisena prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę savanoriams, dainos ir poezijos vakaras kultūros namuose (dalyvavo poetė Zita Lukošiūtė ir kompozitorius, dainų atlikėjas Algimantas Kriūka).


Vasario 24 d. – Rinkimai į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą. Kupiškio rinkiminėje apygardoje Nr.101 du kandidatai – Leonas Apšega ir Algimantas Nasvytis. Rinkimus laimėjo Leonas Apšega.


Kovo 11 d. – Paskelbtas Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo aktas.


Kovo 24 d. – Vietinių liaudies tarybų (savivaldybių) rinkimai. Sąjūdžio remiami kandidatai laimėjo 13 vietų taryboje (iš 38). Rajono tarybos pirmininku išrinktas Jonas Blaževičius, rajono valdytoju - Petras Večkys.


Balandžio 21-22 d.– LPS 2-asis suvažiavimas Vilniuje. Priimti nauji įstatai, programa, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis liko judėjimu, tik šiek tiek pakeitė pavadinimą – Lietuvos Sąjūdis (LS). Dalyvavo 7 kupiškėnų delegatai: Algis Graužinis, Algimantas Baniulis, Vilija Morkūnaitė, Algimantas Seibutis, Angelė Karosienė, Audrius Daukša, Juozas Buzas. Dar keletas kupiškėnų suvažiavimą stebėjo svečių teisėmis.


Gegužės 27 d. – LS Kupiškio rajono 3-oji konferencija (viešosios bibliotekos salė). LS seimo nariu išrinktas Algimantas Baniulis. Išrinktas LS Kupiškio rajono seimelis (iš 32 narių) ir jo taryba (9 nariai): Eugenijus Čiurlys, Virginija Juškienė, Rimantas Koževnikovas, Rimantas Mašauskas, Vytautas Mockus, Kęstutis Navickas, Alfonsas Pivoriūnas, Kazys Stančikas, Algis Stanionis. Atsisveikinta su vienu iš Kupiškio Sąjūdžio kūrėjų ir jo tarybos pirmininku Algiu Graužiniu (išvyko gyventi į Panevėžį).


Rugpjūčio 27 d. – Seimelio tarybos posėdyje Sąjūdžio sekretore paskirta kupiškietė D. Ragelytė.


Spalio 23 d.– Laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ pasirodė LS Kupiškio rajono seimelio puslapio „Opozicija“ pirmasis numeris.


Gruodžio 1 d. – Sąjūdžio žmonių pasitarimas viešosios bibliotekos salėje, į kurį susirinko jau nedaug kupiškėnų. Dalyvavo svečias iš Vilniaus, LS seimo narys Georgijus Jefremovas. Sąjūdžio veikla priblėso. Pasitarimo metu ir spaudoje buvo keliami retoriniai klausimai: Ar reikalingas Sąjūdis? Jei taip – iš kur ateis Sąjūdį maitinančios, naujos jėgos? Gal iš tiesų nebe Sąjūdžio metas? Gal jis jau atliko savo misiją?

- 1991 metai -

Sausio 13 d. – Tragiškosios nakties įvykiuose Vilniuje dalyvavo apie 500 kupiškėnų, budėjo prie Televizijos ir radijo komiteto, televizijos bokšto, Parlamento. 34 nukentėjo, 25 apdovanoti: Vaclovas Buzas – Vyčio kryžiaus ordinu, kiti – Sausio 13-osios atminimo medaliais. Ir kitomis dienomis kupiškėnai saugojo Parlamentą.


Kupiškėnai – sausio 13-osios įvykių dalyviai. 1991 01 13/14Centre – Sąjūdžio foto metraštininkas Juozas Kraujūnas

Aukščiausios tarybos gynėjaiRusų tankas prie televizijos ir radijo komiteto pastato

- 2008 metai -


Sąjūdžio 20-mečio minėjimas Kupiškyje, 2008 m. spalio 10 d.

Nuotraukos Aušros JonušytėsKanauninkas Vladas Rabašauskas pašventino paminklinę lentą, atidengtą prie namo, kuriame 1989-1991 m. buvo įsikūrusi Sąjūdžio būstinėLPS Kupiškio rajono iniciatyvinės grupės nariai susitiko po 20 metų. Iš kairės: Povilas Gurklys, Algimantas Seibutis, Vidas Zulonas, Rimantas Urbonas, Algimantas Baniulis ir Kazys StančikasMinėjimas tęsėsi Kupiškio rajono savivalybės viešojoje bibliotekoje. Renginio vedėja Lina Matiukaitė kalbina Vidą ZulonąIš kairės: Kupiškio rajono meras Jonas Jarutis, vienas iš aktyviausių Sąjūdžio veikėjų Algimantas Baniulis. Antroje eilėje iš dešinės – sąjūdžio aktyvistas Povilas Gurklys, Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius, mero pavaduotojas Aidas MikėnasIlgiausiai Sąjūdžio veikloje dalyvavęs Algimantas SeibutisSeniai nesimatę susitiko du bendražygiai. Iš kairės: Rimantas Urbonas ir Algimantas Baniulis

- Šaltiniai ir literatūra -

1. Lietuvos persitvarkymo sąjūdis Kupiškyje: 1988-1991 metų įvykių kronika / Lina Matiukaitė // Kupiškis. 2008: kultūra ir istorija, V., 2009, p. 11-14.

2. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Kupiškio rajono sąjūdžio rėmimo iniciatyvinės grupės dokumentų archyvas.

3. 1988-2001 m. rajonų laikraščiai „Kupiškėnų mintys“ ir „Atgaiva“.