Kurtuvėnų parapijos vardai

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,9 / 5 (95 balsai)
Kurtuvėnų parapijos vardai

(XIX a. II p. – XXa. I p.)


Kurtuvėnų parapija, XIX a. viduryje priklausiusi Viekšnių dekanatui, buvo didžiausia pagal užimamą plotą ir parapijiečių skaičių. Kaip nurodoma M. Valančiaus „Raštų“ 2-ąjame tome, išspausdintos „toblyčios, rodančios, kokiame padėjime buvo katalikų bažnyčios Žemaičių vyskupystės 1841 metuose“. Kurtuvėnų parapijos bažnyčia, įsteigta Mik. Jaugelovyčios 1525 m., - 1841 m. gyveno 4 kunigai. Tuo metu bažnyčios klebonas buvęs kunigas Jūz. Vaitkevyče. Bažnyčia turėjo 15 valakų ir 28 margus žemės. 14-oje lentelės dalyje nurodoma, kad parapijoje gyveno 7758 žmonės, „einantys ir neinantys prie kunigo“1.


Kurtuvėnų Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia[1]
Kurtuvėnų Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia[1]


Kurtuvėnų Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios vidus[2]
Kurtuvėnų Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios vidus[2]


Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomos Kurtuvėnų Romos katalikų bažnyčios (RKB) gimimo metrikų knygos 1775-1936 m.


1775 m. krikšto įrašai iš „Kurtuvėnų parapijos krikšto knygos. 1775-1800“.   LVIA, F. 1188, Ap. 1, Apsk. vnt. 9, p. 5.
1775 m. krikšto įrašai iš „Kurtuvėnų parapijos krikšto knygos. 1775-1800“. LVIA, F. 1188, Ap. 1, Apsk. vnt. 9, p. 5.


Kurtuvėnų šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje esančio parapijos gyventojų sąrašo, sudaryto 1892 m., 274 surištuose, antspaudu „PAROCH: KURTOWIANSIS SIGILLUM“ ir kunigo Račkausko parašu patvirtintuose puslapiuose, užregistruotos 1785 šeimos: 3607 vyrai ir 3534 moterys, iš viso – 7141 gyventojas.2


Metams bėgant gyventojų skaičius keitėsi, parapijiečių mažėjo. 1930 m. sąraše užregistruotos 975 šeimos, iš viso – 4278 žmonės: 1972 vyrai ir 2306 moterys3. XIX a. antros pusės gyventojų sąrašai daug informatyvesni, iš jų galima sužinoti moterų mergautines pavardes, tėvų vardus, 1930 m. gyventojų sąraše jokių papaildomų duomenų nebėra.


Kiekvienas „einančių ir neinančių prie kunigo“, priklausomai nuo užimamos padėties visuomenėje ir tėvų turto, buvo pakrikštytas vienu, dviem ar net trim vardais.


Analizuojant vardus, pateikiamos pilnos vardo formos. 1930 m. sąraše beveik trečdalis gyventojų užregistruoti trumpiniais: Juozas, Stasys, Liudas, Viktas ir kt.; vartojami malonybiniai trumpiniai: Vancė – vietoje Vandos, Jadziunė – vietoje Jadvygos ir t. t. Jei asmuo turėjo du arba tris vardus, lentelėse užfiksuotas tik pirmasis vardas.

Turinys

Vyrų vardai

XIX a. II pusėje ir XX a. 1-3 dešimtmečiuose parapijoje gyvenusiems vyrams pavadinti panaudoti 128 vardai. XIX a. pabaigoje parapijoje gyveno 3607 vyrai, pavadinti 103 vardais, 1910 m. – 2749 vyrai, pavadinti 93 vardais, 1930 m. – 2042 vyrai – 85 vardais. Vardynas vis labiau skurdo.


XIX a. pradžioje gimusius vaikus dar krikštijo tokiais vardais, kokie jau nebevartojami vėlesniais metais: Ambraziejus (g. 1819 m.), Dionizas, Ferdinandas, Marijonas, Pilypas (g. 1835 m.) Apolonijus, Arnoldas, Gracijonas, Kleopas, Kornelijus, Modestas, Norbertas, Sebastijonas, Sevarinas, Otonas (g. 1850 m.).


Dauguma parapijiečių buvo krikštijami populiariausiais tuo metu Lietuvoje vardais. Lyginant su V. Aleknos tyrinėtais Širvintų rajono Alionių apylinkės gyventojų vardais4, stebima, kad kurtuvėniškių vardynas įvairesnis. Alionių apylinkėse XIX a. pabaigoje registruoti tik 63 vardai.


Dešimčia populiariausių vardų: Juozapas, Jonas, Antanas, Stanislovas, Kazimieras, Pranciškus, Petras, Vincentas, Ignacas, Mykolas – pakrikštyta 64,7 proc. visų parapijos vyrų. Vien tik Juozapo ir Jono vardus turėjo 22 proc. tuo metu parapijoje gyvenusių vyrų. Net 40 vardų (31 proc.) panaudota tik vieną arba du kartus. 25 (15,6 proc.) sudarė šie vardai: Benonas, Bernardas, Eligijus, Euzebijus, Klofasas, Vaitiekus, Tituzas ir kt., suteikti tik po vieną kartą.


Keista, bet šv. Apaštalo Jokūbo parapijoje Jokūbo vardu pakrikštytų ne itin daug. Tik XIX a. pabaigoje didžiulėje parapijoje gyveno 73 Jokūbai. Per 6 dešimtmečius šiuo vardu pakrikštyta 1,1 proc. vaikų, 2-ajame XX a. dešimtmetyje – 4 berniukai, o 3-ajame – tik 1.

Moterų vardai

XIX ir XX amžių sandūroje Kurtuvėnų parapijos mergaičių krikštijimui panaudoti 129 vardai.


Populiariausiais moteriškais vardais: Ona, Zofija, Marijona, Elžbieta, Morta, Stanislava, Elena, Uršule, Antanina, Juzefa buvo pakrikštyta daugiau nei pusė parapijos moterų. Vien tik Onos vardą turėjo 14 proc. moterų.


Analizuojant naujagimų krikšto vardus aiškėja, kad 1871-1880 m. gimusios 607 mergaitės pakrikštytos 63 vardais, 1881-1890 m. mergaitės įvardintos 64 vardais, 1901-1910 m. 820 mergaičių pavadinti panaudoti 74 vardai, 1911-1920 m. 559 mergaitės pakrikštytos 64 vardais, 1921-1930 m. gimusios 578 mergaitės – 68 vardais.


Patys populiariausi vardai išliko populiarūs visą šį laikotarpį. Paskutinius du dešimtmečius dažniau suteikiami Stanislavos, Stefanijos, Bronislavos, Jadvygos, Janinos, Emilijos vardai. Onos vardas suteikiamas rečiau bet dar nepraradęs populiarumo. Šiuo vardu buvo pakrikštyta 10 proc. mergaičių.


1910-1930 m. vis rečiau naujagimėms suteikiami Anelės, Amelijos, Barboros, Eleonoros, Marcijonos, Magdalenos, Karolinos, Kotrynos, Rožės, Natalijos vardai.


XX a. 1-3 dešimtmetį nebeminimi buvę Alfonsos, Benignos, Bogumilos, Boleslovos, Delicijos, Honoratos, Kornelijos, Kunigundos, Leonardos, Otilijos, Praksedos, Pulcherijos, Sabinos, Vilhelminos vardai.


Vardynas įvairėjo. XX a. papildytas lietuviškais vardais: Aldona, Danutė; hebrajiškais: Teresė, Vanda, Ksaverija, Liongina, Leonora, Judita, ypač išpopuliarėjusiu – Janina. Atsirado negirdėtų vardų, galbūt naujadarų. Vargonininkas Rakauskas XX a. pradžioje savo dukrai davė Febronės vardą.

Vardo parinkimo kriterijai

Neturtingų žmonių vaikams suteikiamas vienas vardas, dvarininkų – dažniausiai du vardai, grafų – trys vardai. 1894 m. gimęs grafo Liudviko Viktoro Pliater-Zyberg ir grafienės Teresės Rožės Marijos Zamoiskos Pliater-Zyberg sūnus pakrikštytas Liudviku Mykolu Tomu5. Kiti grafų vaikai taip pat krikštyti trimis vardais ir turėję po dvi ar tris poras krikštatėvių. 1895 m. šiuo ne itin dažnu Liudviko vardu buvo pakrikštyta net keletas naujagimių. Retesniais vardais: Mykolas, Pranciškus, Fortunatas, Steponas, Sigizmundas, Konstantinas, Kalikstas, Felicijonas – dažniausiai krikštijami turtingųjų vaikai.


XIX a. pabaigoje 10 proc. naujagimių suteikti krikšto tėvų vardai, taip išreiškiant ypatingą pagarbą krikštatėviams. 35 proc. pirmagimių suteikti tėvo ar motinos vardai. Nedideliam skaičiui vaikų suteikiamas tėvo vardas dukrai, motinos vardas sūnui. Stanislovo dukra krikštijama Stanislava, Antaninos sūnus – Antanu. Esant itin dideliam mirtingumui, ryškėja tendencija mirusio broliuko ar sesutės vardą perduoti tais pačiais ar kitais metais gimusiam vaikui. Ir šiam kūdikiui mirus, tuo pačiu vardu krikštijamas kitas šeimos naujagimis.


Nevengiama tuos pačius vardus suteikti vienos šeimos nariams. Pvz.; Šemetiškių kaime Antanas ir Antanina Šukiai savo sūnų ir dukrą taip pat pavadino Antanu ir Antanina. Retesni vardai ne visiems buvo priimtini, todėl mieliau rinkdavosi tuos pačius vardus ir atšvęsdavo vienas šeimos vardines.


Parenkant vardą ypač svarbus buvo „atsineštinis“ vardas. Pasak daugelio kurtuvėniškiu, gimus vaikui, tuoj pat žiūrėdavo į knygas, kokį vardą „atsinešė“, t. y. kokio šventojo dieną gimė. Silpnesnius kūdikius nevengdavo vadinti ir retesniais, neįprastais vardais, vildamiesi, kad tą dieną minimas šventasis tikrai globos kūdikį.


Vardo suteikimas – vienas svarbesnių įvykių žmogaus gyvenime, kurio kad ir kaip būtų gaila pats „kaltininkas“ neprisimindavo, o tėvų ar artimųjų retas paklausdavo, kodėl jį šiuo vardu pavadino. Dažnam tai liko paslaptimi.


Parengė Audronė Kiršinaitė

Literatūra

1 Valančius M. Raštai. T. 2. – V., 1972, p. 209.

2 Kurtuvėnų bažnyčios archyvas (KBA). Alfavitnyj spisok prichožanam Kurtuvianskovo Rimsko-Kotoličeskovo kostiolo prichodskom 1892 goda.

3 KBA. Šiaulių dekanato Kurtuvėnų R.-K. parapija. Status animarum surašytas 1929 m.-30 m.

4 Alekna V. Populiariausias šimtmečio vardas // Kraštotyra. Kn. 10. – 1980, p. 85-99.

5 LVIA. Kurtuvėnų bažnyčios 1856-1858 m. gimusių knyga. F. 1188, Ap. 1, Vnt. 28.