Miežiškių bažnyčia

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 3,8 / 5 (50 balsai)

Parengė: bibliotekininkė Violeta Karklytė

"Balta tvora antai šventorius švyti.

Už jos - koplytstulpiai ir Marija.

Bažnyčios bokštas iš toli matyti,

svetingai kviečia aplankyti ją."

O.Bartulytė


Miežiškių Švenčiausios Mergelės Marijos bažnyčia

Švč. Mergelės Marijos bažnyčia yra Panevėžio rajone, Miežiškių miestelyje, 0,3 km į pietus nuo Panevėžio Ukmergės kelio, Nevėžio kairiajame krante. Atskira savarankiška Miežiškių parapija atsirado tik 1909m., tačiau savo katalikiškus namus miežiškėnai turėjo bent nuo XVIIa. Pirmąją medinę Miežiškių bažnyčią pastatė vietinis dvarininkas Pšeciševskis 1782m. ji skirta Švč. Mergelės Marijos garbei. Altoriuose buvo net 4 Marijos paveikslai. Ant abiejų bažnyčios galų – bokšteliai. 1872m. šventorius apmūrytas 80,sieksnių akmens siena. Jo kertėje stovėjo koplyčia. 1883m. parapijiečiai perstatė kryžiaus formos bažnyčią. Ši buvo netvirta, per ankšta. Kunigas A.Beržanskis rinko aukas mūro bažnyčios statybai. 1909m. Miežiškių folija gauna parapijos teises. 1911m. Kun. T.Pranaševičiaus rūpesčiu padėti pamatai, pašventinti kun. Juozo Stakausko. Didysis karas sutrukdė statybą. Neogotikinę raudonų plytų vienbokštę bažnyčią užbaigė kun. Antanas Paurys 1920m. (parapijos lėšomis). Kun. J.Grabys pašventino. 1921m. Pati bažnyčia neogotikinio stiliaus, mūrinė statyta iš raudonųjų plytų, kryžminio plano, vienbokštė su bokšteliais. Jos transeptai tokio paties aukščio kaip centrinė nava. Didysis bokštas yra pastatytas centre virš vidurinės navos. Pagrindinės durys bokšto apačioje, o kairės ir dešinės – šoninės. Abiejuose šonuose priglausti žemi daugiašoniai bokšteliai su smailiais stogeliais. Šoniniai frontonai aukšti, padabinti arkučių frizais, didieji langai primena gotiškus. Visos sienos sustiprintos kontraforsais. Langų ir durų angos suskliaustos smailiai. Bažnyčios fasadą puošia Gerojo Ganytojo Kristaus paveikslas – pano, po kuriuo matyti užrašas: „Aš esmu geras Ganytojas“ (auka Miežiškių jaunimo, 1920). Šventovė skirta Švč. Mergelės Marijos garbei. Bažnyčioje yra trys altoriai. Didysis – su nukryžiuotojo Kristaus kančia bei Marija Magdeleniete, suklupusia ir apkabinusia kryžių. Kairiajame altoriuje – Švč. Mergelės Marijos aplankymo atvaizdas, dešiniajame – Jėzaus Širdies paveikslas, kurį nutapė dailininkas Petras Aleksandravičius. Bažnyčios suolus (lonkas) ir svečių suolus – presbiterijas šonuose prie altoriaus, klausyklas, Komunijos stalelį, sakyklos ir altorių medines dalis (o talkinamas kitų – ir didžiąsias duris) padarė nagingas meistras Juozapas Nakrošius, tuo metu apsigyvenęs išsinuomotame bute Miežiškiuose. Šventoriaus tvora iš mūro ir metalinių virbų.

1921m. Žemaičių vysk. P.Karevičius konsekravo. 1942m. bažnyčia išdekoruota.

Nuotraukoje: Miežiškių bažnyčioje, parapijos klebonas R.Visockis laiko mišias už sergančias ir mirusias moteris nuo krūties vėžio.

Pirmoji klebonija 1864m. pastatyta parapijiečių lėšomis. 1885m. pastatyta nauja klebonija, kuri tebestovi. Kun. A. Paurys pastatė tvartus, klojimą, o 1924m. iš senosios medinės bažnyčios (ant buv. šventoriaus) statytojo lėšomis iškilo naujas namas su klėtele ir kitais pastatais. 1891m.kun. Vl. Dambrausko rūpesčiu pastatyti bažnyčios tarnų namai, kurie laikosi iki šiol. Kun. Kan. P.Strelčiūno rūpesčiu pastatyti bažnyčios tarnams pastatyti ūkiniai pastatai. Bažnyčios žemė apėmė 10,11 ha gauta iš dvarininkų. 1924m. Miežiškių kaimui skirstantis į vienkiemius, gautas 6 ha sklypas.

Miežiškių bažnyčią lankė vyskupai: 1898m.- vysk. G.F.Cirtautas, 1921m. ir 1925m.- vysk. P.Karevičius, 1931m.,1936m. ir 1942m. – vysk. K.Paltarokas, 2000.08.27 parapiją aplankė vysk. J.Preikšas. Miežiškių parapija priklauso Panevėžio vyskupijos Panevėžio dekanatui. Joje šiuo metu gyvena 1600 tikinčiųjų. Miežiškų parapijai priskirta Šv. Izidoriaus koplyčia Šilelio kapinėse. Šiuo metu parapijos bažnyčia toliau yra gražiai prižiūrima ir puoselėjama. Pakeistas bažnyčios stogas, lietvamzdžiai, numatomas kapitalinis parapijos namų remontas. Darbus finansuoja parapijiečiai, vyskupijos kurija ir Panevėžio rajono savivaldybė, meras Povilas Žagunis. Šiais metais Miežiškių parapijai sukanka 100m. Rugpjūčio mėnesį, per Švč. apašt. Baltramiejaus atlaidus švesime ir Miežiškių parapijos 100 metų jubiliejų.

Nuotraukoje: Miežiškių bažnyčioje šv. mišios.

Atlaidai ir šventės

Švč. M. Marijos Apsilankymo (titulo) – gegužės 31 d. (keliama į sekmadienį po 31 d.)

Šv. apašt. Baltramiejaus – rugpjūčio 24 d. (keliama į sekmadienį po 24 d.)

XX amžiaus kunigai - Miežiškių parapijos ganytojai

1.kun. Gediminas Antanas Beržanskas (?) - 1902

2.kun. Tadas Pranaševičius 1902 - 1915

3.kun. Antanas Paurys 1915 – 1929

4.kun. Vincentas Beinoris 1929 – 1934

5.kanauninkas Petras Strelčiūnas 1934 – 1937

6.kun. Paulius Venskus 1937 – 1947

7.kun. Juozas Luomanas 1948 – 1949

8.kun. Petras Žiuželis 1949 – 1950

9.kun. Pranciškus Sabaliauskas 1950 – 1952-02

10.kun. Antanas Valantinas 1952-02 – 1952-12

11.kun. Petras Rauduvė 1953 – 1964

12.kun. Kostas Balsys 1964 – 2005-07

13.kun. Rimantas Visockis 2005 iki šiol

Straipsniui naudota informacija

1. "Miežiškiai", parengė: V. Marciuška, J.Šukys, Kaunas, Spindulys, 2003, p.152 - 154 , "Miežiškių parapija", Justas Jasėnas

2. "Panevėžio vyskupija" istoriniai duomenys, pastoracinė veikla, Katalikų akademija, A.Jakšto 9, Vilnius, 1998, p.253, "Miežiškiai", kun. P.Venckus Miežiškių klebonas

3."Miežiškių miestelio Švenčiausiosios Mergelės Marijos bažnyčia", lankstukas

Iliustracijoms naudota informacija

1. http://panevezys.lcn.lt/dekanatai/panevezio/mieziskiai/

2. Nuotrauka: Miežiškių bažnyčioje mišios. Foto B.Petrulaitienė

3. Nuotrauka: Mišios už mirusias ir sergančias moteris nuo krūties vėžio. Foto. A.Švaikauskienė