Mons. Petras Baltuška

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (5 balsai)

''Esu gimęs 1930 m. lapkričio 20 d. Užkalnių kaime, Ramygalos parapijoje, Panevėžio apskrityje…Mano tėvai: Barbora Vebrinytė (1908–1999) ir Rapolas Baltuška (1888–1933) – lietuviai, ūkininkai, turėjo 10 ha dirbamos žemės ir 3 ha miško,”– iš monsinjoro P. Baltuškos prisiminimų.

1938 – 1942 m. – mokėsi Barklainių pradžios mokykloje, 1942 – 1950 m. – Ramygalos gimnazijoje.

Septintoji Ramygalos abiturientų laida. P. Baltuška viršutinėje eilėje trečias iš dešinės. 1950 06 26

1950 – 1954 m. – mokėsi Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje Kaune.

1954 09 12 – vyskupas Kazimieras Paltarokas P. Baltušką įšventino į kunigus.

1954 09 17 – buvo paskirtas vikaru į Švento Jurgio parapiją Vyžuonose.

1954 11 13 – 1956 m. – Šv. Domininko parapijos Palėvenėje vikaras.

1956 – 1964 m. – Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaras.

“...Teko ne kartą bendrauti su rašytoju A. Žukausku – Vienuoliu, išgirsti jo pasakojimą apie rašomus prisiminimus, išklausyti jo prašymą ir rūpestį dėl rašytojo J. Biliūno kryžiaus. …“ – iš monsinjoro P. Baltuškos prisiminimų.

Anykščiuose su rašytoju A. Žukausku – Vienuoliu. P. Baltuška pirmas iš dešinės.

1964 – 1970 m. – Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaras. Nuo 1970 m. – Daugailių Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas.

“Parapijos perėmimo apeigos įvyko 1970 m. gegužės 21 d., ketvirtadienį, 10 val. Susirinko apie 50 žmonių. Dalyvaujant Zarasų dekanui kun. G. Šukiui, kun. G. Blynui ir bažnytinio komiteto nariams - pirmininkui J. Taruliui, kasininkui V. Seibučiui, revizijos komisijos pirmininkui A. Vapsvai – daviau prie didžiojo altoriaus priesaiką ir pasakiau trumpą žodelį…Po to kun. A. Vyšniausko namelyje pasirašėme atitinkamus dokumentus,” – iš monsinjoro prisiminimų.

1990 09 23 – paskirtas ir Vajasiškio parapijos klebonu.

1998 m. Juknėnų vaikų lopšelio – darželio patalpose įrengė koplyčią ir iki 2007 m. vasario mėn. ją aptarnavo.

1971, 1985 ir 2004 m. – nudažė Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčią. “Gera buvo aukoti šv. Mišių auką atnaujintoje Viešpaties šventovėje, kai 10 val votyvinėse Mišiose dalyvaudavo apie 40 – 50 žmonių, o 12 val. Sumoje 100 ir daugiau,” – iš monsinjoro prisiminimų.

Dirbdamas Daugailiuose išdekoravo bažnyčios vidų, vėliau apdengė bažnyčios stogą skarda, sudėjo naujus langus, padarė naujus suolus, bažnyčios vidų iškalė lentelėmis, lubas padengė šildomąja stiklo vata.

Nuo 1990 m. – dėstė tikybą Daugailių, vėliau Vajasiškio bei Baibių pagrindinėse, Juknėnų bei Radeikių pradinėse mokyklose.

1994 05 28 – įkurtas LKMA Utenos skyrius. Kun. P. Baltuška aktyvus konferencijų arkivyskupui Mečislovui Reiniui, dr. prel. Juozui Prunskui, istorikui, Pranui Čepėnui dalyvis ir paskaitininkas.

2001 10 15 – suteiktas Garbės kanauninko titulas.

2004 07 06 – Lietuvos Respublikos Prezidento 2004 m. birželio 25 d. Dekretu Nr. 128 apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Su LR Prezidentu V. Adamkumi prie šv. Antano Paduviečio bažnyčios

2004 07 18 – Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje Garbės kanauninkas minėjo 50 metų kunigystės jubiliejų.

2006 m. gruodžio 6 d. Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas kunigų susirinkimo metu paskelbė, kad popiežius Benediktas XVI paskyrė g. kan. Petrą Baltušką - Jo Šventenybės Kapelionu.

Šaltiniai

1. 2007 m. liepos 15 d. Daugailių muziejaus vadovės R. Jurkevičienės parengtas lankstinukas.