Nijolė Rožinskaitė-Zelwinder

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 2 / 5 (1 balsas)

Nijolė Rožinskaitė gimė Lietuvoje, Vilniuje, 1943 m.lapkričio 30 d. tėvų Broniaus Rožinsko ir Reginos Mečkauskaitės-Rožinskienės šeimoje. Tėvas buvo buriuotojas ir puoselėjo svajonę kaip nors ištrukti iš sovietinės sistemos gniaužtų, kad galėtų iš kitos šalies burine jachta pasiekti Amerikos krantus. Rožinskų šeimoje kilo įdėja dėtis repatrijantais, išvykti į Lenkiją, o iš ten ir toliau, į Vakarus. Nijolės mama su 5 mėnesių broliuku Virginijum 1959 metais, kaip repatrijantai, išvyko į Lenkiją ir atsidūrė Poznanėje. Tėvas su Nijole atvyko vėliau ir visa šeima persikėlė į Ščeciną. Čia tėvas stato naują jachtą Hermes-2 savo svajonei įgyvendinti - perplaukti burine jachta Atlantą. 1962 m. liepos 27-tą Bronius Rožinskas žmoną su vaikais išlydi Amerikos link plaukti keleiviniu laivu, o pats, po sunkių ir ilgų peripetijų su valdžia,  1962 m. rugsėjo mėn. leidosi į pavojingą kelionę per Atlantą, skirdamas savo žygį "...lietuvių tautos labui." lt.wikipedia.org/wiki/Bronius_Ro%C5%BEinskas


Kai Nijolė išvyko iš Lietuvos, jai buvo penkiolika. Mokėsi Jungtinėse Amerikos Valstijose. Baigė Wayne State Universitetą, farmacijos fakultetą . Ištekėjo už verslininko George Zelwinder. Dirbo farmacininke virš 30 metų. 1973-98 metais buvo Detroito apylinkės lietuvių bendruomenės pirmininkė.


Nijolė Rožinskaitė-Zelwinder atėjo vadovauti JAV LB Detroito apylinkei, keičiantis mūsų visuomenės pažiūroms į visuomeninę veiklą, kada buvo sunku rasti norinčių aukotis bendruomeninei veiklai. Ji beveik viena, artimai bendradarbiaudama su apygardos valdybos pirmininke Liūda Rugieniene, “stumė” veiklos vežimą pirmyn ir apylinkei vadovavo trylika metų. Joms bendradarbiaujant, Detroito apylinkės veiklos laikotarpis buvo vienas iš darbingiausių ir įdomiausių. Tai buvo laikai, kada Lietuva su išeivijos pagalba kovojo ir atgavo taip ilgai lauktą nepriklausomybę. Staiga atstumas tarp Lietuvos ir Amerikos sumažėjo. Detroito tautinių šokių grupės pirmą kartą dalyvavo Šokių ir Dainų šventėje, Lietuvoje. Susilaukė Amerikoje tautinių šokių grupių ir iš Lietuvos. Į Detroitą atvažiavo didžiuliai šokių ir dainų ansambliai, grupės, kabaretai... Atvyko įžymūs operos ir estrados solistai. Lankė LB mokslininkai, verslininkai, Lietuvos Respublikos valdžios ir seimo nariai. Prasidėjo jaunimo kelionės iš JAV kolonijos į Lietuvą ir iš Lietuvos į JAV. Jaunimas turėjo progą pažinti Lietuvą ir jos gyvenimą. Ne viena jauna šeima susikūrė Detroito apylinkėje ir taip pat Lietuvoje. Užsimezgė naujos draugystės. Įsisteigė šalpos fondai Lietuvai. Detroito lietuviai ištiesė Lietuvoje sergantiems ir nepajėgiems pagalbos rankas. Išeivijos milžiniškos lietuvių širdys atsidarė taip trokštančiai laisvės Lietuvai, o pasiilgusiems Tėvynės lietuviams, atsivėrė kelias į Lietuvą.


Nijolė Rožinskaitė-Zelwinder

apie Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Bendruomenės Detroito Apylinkės veiklą 1973-1998 m.


Trisdešimt penkerių metų bėgyje Dievo Apvaizdos parapijoje ir Kultūros Centre veikla buvo skaitlinga ir labai įvairi. Lietuvių Bendruomenė čia sukoncentravo visą savo pagrindinę veiklą, rengė susirinkimus, gegužines, kultūrinius, politinius renginius, balius. Kai kuriais metais buvo surengta arti penkiolikos kultūrinių renginių. Lietuvių Bendruomenė telkė aukas ne tik savo veiklos vystymui, bet ir kitų prasmingų projektų rėmimui. Kiekvieną rugsėjo mėnesį rinko aukas lituanistiniam švietimui. Daug buvo dirbta dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo! Kiek laiškų prirašyta kongresmenams, senatoriams! Kiek buvo surengta posėdžių, pasitarimų, suvažiavimų! 1983 metais Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje buvo atšvęsta JAV Lietuvių Bendruomenės 30 metų veiklos sukaktis. Meninėje programoje dalyvavo poetas Bernardas Brazdžionis, ta pačia proga surengta skulptorės Birutės Rauckienės meno paroda.
Į rengiamas Tautos Šventes, Vasario 16-tosios minėjimus, politines popietes buvo kviečiami išeivijos prelegentai. Net keletą kartų pas mus lankėsi ambasadorius Stasys Lozoraitis, Jr., Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Vytautas Kamantas, tuomet naujai išrinktas PLB-ės pirmininkas prof. dr.Vytautas Bieliauskas, kuriam teko dalyvauti Sąjūdžio suvažiavime Vilniuje. Aplankė mus buvęs PLB pirmininkas ir “Pasaulio Lietuvio” redaktorius Bronius Nainys, buvę JAV LB Krašto valdybos pirmininkai dr. Antanas Razma, Vytautas Kutkus, Algimantas Gečys, Vytautas Volertas. Daugelį kartų buvo apsilankiusi Lietuvių informacijos centro Vašingtone vedėja Asta Banionytė ir kiti prelegentai: Gintė Damušytė, dr.Povilas Žumbakis, dr.Leonas Sabaliūnas, dr.Julius Šmulkštys, Linas Kojelis.

1987 metais susilaukėme labai reto svečio, Sibiro tremtinio, pogrindžio veikėjo Vytauto Skuodžio.


Negalima užmiršti, kad parapijos patalpose turėjome garbingų amerikiečių svečių. Mus dažnai aplankydavo senatorius Donald Riegle, Jr., senatorius Robert Griffin, senatorius Spencer Abraham, kongresmenas Dick Chrysler, kongresmenas Joe Knollenberg, kongresmenas William Broomfield, Michigano gubernatorius William Blanchard, John Engler ir kiti.


Nemažai surengta lietuvių menininkų parodų: Danguolės Jurgutienės, Giedrės Žumbakienės, Ringailės Zotovienės.

Turėjome progą pamatyti dr. A. Zotovo Lietuvos menininkų kolekciją. Algimanto Kezio retų paveikslų rinkinio kilnojamoje parodoje dalyvavo net 24 kūrėjai iš JAV, Kanados ir Europos kraštų. Lietuvių Bendruomenei dovanoti menininkų paveikslai ir dabar puošia Kultūros Centro svetainę. Pastatyti teatro spektakliai: ,,Antro Kaimo” iš Čikagos, ,,Aukuro” iš Hamiltono. Sulaukta ,,Svajonės” dainininkių net iš tolimos Australijos.

1989 metais sausio mėnesį suruoštas Kristijono Donelaičio minėjimas. LB padėjo rengti ,,Juodojo Kaspino” rugpjūčio 23-ios minėjimą, o Tautos šventės minėjime dalyvavo, ką tik atsikūrus skautams Lietuvoje, Lietuvių Skautų Brolijos vyriausias skautininkas Rimantas Ulevičius, jo pavaduotojas Laimis Daujotas ir tuntininkė Lukrecija Malkevičienė.

Vilniaus Universiteto dainų ir šokių ansamblio dalyviai su parapijiečiais,
kurie globojo mūsų svečius iš brangios Lietuvos - 10.12.1989

1989 m. spalio 12 d. į Detroitą atvyko pirmas JAV Lietuvių Bendruomenės kviestas vienetas iš Lietuvos - įsikūręs 1944 metais Vilniaus Universiteto dainų ir šokių ansamblis.

Parapijos salės scenoje suskambėjo lietuviškos dainos ir žiūrovus žavėjo šokių smagumas. Detroito jaunimas ir visuomenė galėjo susitikti, pabendrauti ir pasidalinti įspūdžiais su jaunimu iš Lietuvos. Taip užsimezgė pirmieji kontaktai, pilnas entuziazmo bendravimas su Tėvyne. Mūsų vietinis jaunimas staiga pamatė Lietuvą kitomis akimis, sustiprėjo meilė savam kraštui, prasidėjo nekantrus veržimasis į Lietuvą, o iš Lietuvos - pas mus į Ameriką. Viskas vyko staigiai, greitai, nes bijojome, kad taip ilgai nesitęs ir iškovota neprilausomybė nepakeičiamai prapuls. Tuoj pat lapkričio mėnesį pas mus atvyko Vytautas Kernagis su koncerto programa pavadinta ,,Tarp Girnų”.

1990 metų sausio 27 d. buvo surengta politinė popietė. Paskaitą skaitė Bronius Nainys. Ta pačia proga salėje eksponuota Lietuvos dailininkų 140 paveikslų paroda.

1990 metais Kovo 11-ta buvo ypatinga. Susirinkę parapijos salėje nekantriai laukėme žinių iš Lietuvos - ar bus atstatyta Lietuvos nepriklausomybė? Pagaliau sužinojome, kad Aukščiausios Tarybos pirmininku išrinktas prof. Vytautas Landsbergis ir tuomet jau tikėjome, kad Lietuvos nepriklausomybė gali tapti išsvajota realybe. Apie 3 val. po pietų per radijo laidas išgirdome, lauktą net penkiasdešimtį metų, nepriklausomybės atstatymo paskelbimą. Jausmai netilpo mūsų širdyse, džiaugsmo ašaros liejosi visų veidais, skambėjo partizanų dainos ir giesmės... Lietuvos Himnas! Šis sujungtų rankų momentas buvo toks jaudinantis, Tais pačiais metais kovo 24 d. įvyko solisčių iš Lietuvos, Aldonos Vilčinskaitės ir Sigutės Trimakaitės koncertas. šiurpas ėjo per kūną, kad jo negalima užmiršti visą gyvenimą.

Aldona Vilčinskaitė ir Sigutė Trimakaitė su Vidu Neverausku 1990 m.

Jurgučiai prie Danguolės parodos eksponatų 1990 m.

Suruošėme Danguolės Jurgutienės meno parodą ir vėliau susitikimą su Lietuvos ekonomistais balandžio 21-22 dienomis. Tą patį pavasarį atvyko pas mus iš Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai ir gydytojas Linas Sirdys iš Čikagos. Jų pasisakymai mūsų visuomenei pasirodė labai informatyvūs.

Gegužės menesio savaitgalį suruošta kelionė autobusu į demonstracijas Washingtone. Liepos mėnesio pirmą savaitgalį įvyko Šokių ir Dainų Šventė Clevelande. Lietuvių Bendruomenė išnuomavo autobusą tiems, kurie negalėjo į šventę nuvažiuoti patys.
Rugsėjo 9-tą dieną buvo surengtas Tautos Šventės minėjimas su prelegente Ginte Damušyte, o spalio mėnesį paroda apie Prezidento Aleksandro Stulginskio gyvenimą.

Po Lietuvos nepriklausomybės atstatymo prasidėjo Lietuvių Bendruomenės veiklos naujas etapas. Stengiamasi padėti Lietuvai atstatyti kraštą ekonomiškai ir politiniai, išsivystė glaudus kultūrinis bendravimas. Per pastaruosius devynerius metus LB pastangomis Dievo Apvaizdos lietuvių parapija susilaukė daugelį dainų ir šokių ratelių, operos solistų, estrados dainininkų ir, žinoma, politikų.

Spalio 12-tą 1990 m. iš Lietuvos atvyko sekantis milžiniškas Vilniaus Pedagoginio Instituto Liaudies Dainų ir Šokių Ansamblis ,,Šviesa”. Bandydami nepamiršti apie savuosius, surengėme dramos vieneto ,,Vaidilutė” komedijos ,,Amerika Pirtyje” spektaklį.

1990-91 metai Lietuvai buvo labai pavojingi, niekas nežinojo ir negalėjo įspėti krypties, kurią gali pasukti mūsų tautos istorija. 1991 metai prasidėjo su Sausio 13-tos aukomis. Visų nuotaika buvo labai prislėgta ir jautėsi susirūpinimas. Lietuvai grėsė įvairūs pavojai, ateitis buvo neaiški.

Sausio 20 d., kaip iš anksto LB apylinkės valdybos buvo sutarta, į Detroitą atvažiavo Kauno vyrų ansamblis ,,Stumbras”, vėl suskambėjo dainos iš Lietuvos ir pakėlė mūsų ūpą. Lietuvos nepriklausomybės atstatymo pirmųjų metinių proga kovo 3d., prelegentu buvo pakviestas ambasadorius Stasys Lozoraitis, Jr.. Kovo 9-10 dienomis buvo surengta Lietuvos etnografinio muziejaus paroda, rugsėjo 8d. Tautos Šventės minėjimas, Gražinos Apanavičiūtės koncertas. Spalio 27 d. atvyko Lietuvos Aukščiausios Tarybos pirmininko pavaduotojas Česlovas Stankevičius, turėjome progą išklausyti jo paskaitą. Lapkričio 2 d. 1991 m. atkeliavo pas mus Broniaus Mūro vadovaujamas liaudies muzikos ansamblis ,,Uostamiesčio Muzikantai”.

Lapkričio 11-12 dienomis sulaukėme ypatingo svečio, Lietuvos Aukščiausios Tarybos pirmininko prof. Vytauto Landsbergio, kuriam viešnagę Detroite suruošė Lietuvių Bendruomenės apylinkė. Į priėmimą pirmadienį vakare Kultūros Centre susirinko apie 400 asmenų, visi norėjo profesorių išgirsti ir nors iš tolo jį pamatyti. Ta proga LB rinko aukas: Lietuvos nepriklausomybės ginklų fondui, Vytauto Landsbergio fondui, Dovana Lietuvai, Akcija Lietuvai.

1992 metus pradėjome su solistės Nijolės Ščiukaitės koncertu, kuris įvyko vasario 23 d.. Kovo 15d. atšventėme Lietuvos nepriklausomybės atstatymo antrąsias metines. Minėjimo garbės svečiai buvo Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza ir James Schafer, Prezidento George Bush asistentas. Metų bėgyje buvo suruošta politinė popietė su C. Norku ir V. Stuku.

1993m. kovo 5d. Detroito visuomenei kalbėjo Valdas Adamkus, ką tik sugrįžęs iš Lietuvos, ten vykdęs St. Lozoraičio, Jr. priešrinkiminę akciją. Kovo 11-tos proga buvo pakviesti jauni paskaitininkai - Vėjas Liulevičius ir Darius Sužiedėlis. Įdomius pranešimus padarė Audronė Tamulionytė, dr. Kastytis Karvelis ir Marius Katilius-Boydston. Meninę programos dalį atliko ,,Audinys”, Sheila ir Marius Gražuliai, Asta Jurgutytė, Gytis Liulevičius ir Vytas Čiuplinskas. Minėjimą pravedė Rima Idzelytė ir Mėta Landytė. Kovo 21 d. įvyko ,,Draugo” dienraščio koncertas, programą atliko solistė Giedrė Kaukaitė ir pianistė-koncertmeisterė Gražina Landsbergienė.

1993 metais, per apylinkės metinį susirinkimą gegužės 9d. buvo pažymėta, kad Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos metiniame susirinkime priimtas nutarimas - LB atstovas/ė bus įtraukiami į Dievo Apvaizdos Parapijos tarybą. Susirinkime buvo nuspręsta, kad šį atstovą paskirs apylinkės valdyba.

Birželio 19-20 dienomis Kultūros Centre įvyko tikrai neeilinis renginys, surengta visuomeninė politnė konferencija, kurią organizavo JAV LB visuomeninių reikalų taryba ir Michigano apygarda. Iš Lietuvos atvyko ministras pirmininkas Adolfas Sleževičius, LR Seimo nariai Romualdas Ozolas, Aloyzas Sakalas ir Saulius Šaltenis. Konferencijoje dalyvavo apie 400 JAV visuomeninkų, verslininkų, profesionalų. Konferencijos metu prof. Vytautas Vardys pasakė pagrindinę kalbą apie politikos kultūrą, kuri buvo vėliau perspausdinta ir plačiai paskleista Lietuvoje. Tai buvo prof. Vytauto Vardžio paskutinioji kalba, nes jis neužilgo, tą pačią vasarą mirė. Konferencijoje tai pat dalyvavo Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, ambasadorius St. Lozoraitis, Jr. ir kiti. Šia proga buvo surengta paroda iš Lietuvos: ,,Vaikai piešia laisvę”.

Lapkričio 14 d. į Detroitą atvyko Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojas ir naujai sudarytos Seimo komisijos kovai su mafija pirmininkas Egidijus Bičkauskas, laikraščio „Atgimimas” redaktorius, rašytojas Stasys Kašauskas ir dar keletas svečių iš Lietuvos. Visus į Detroitą atlydėjo Valdas Adamkus.


1994 kaip įprasta, pradėjome aukų telkimo vajumi JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos veiklai. Sausio mėnesį buvo suruošta politinė popietė. Prelegentu pakviestas politinių mokslų profesorius dr.Julius Šmulkštys. Sausio 29-30 dienomis surengta dailininkės Giedrės Žumbakienės meno paroda. Vasario 17 d. įvyko Vilniaus universiteto mergaičių ,,Virgo” choro koncertas.

Kovo 11-tos Lietuvos nepriklausomybės atstatymo trečiosios metinės buvo glaudžiai sukoordinuotos su Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos pirmininko prof. Vytauto Landsbergio viešnage, kuri pavadinta ,,Atgavę viltį, atgavę laisvę”. Penktadienio rytą, kovo 18 d., svečias apsilankė ,,World Medical Relief Center”, po pietų buvo spaudos konferencija su ,,Detroit News” ir susitiko su UAW darbininkų unijos vadovybe. Vakare dalyvavo Oakland County respublikonų Lincoln klubo vakarienėje. Šeštadienio ryta aplankė mūsų ,,Žiburio” lituanistinę mokyklą.


Po pietų - kita spaudos konferencija su lietuvių spaudos ir radijo žurnalistais, susitiko su Michigano valstijos Lietuvių Bendruomenės apylinkių valdybomis. Vakare Kultūros Centre įvyko banketas - koncertas, bendravimas su Detroito apylinkės lietuviais. Prof. Vytautas Landsbergis pasakė pagrindinę kalbą, o meninės programos dalį atliko solistė Asta Krikščiūnaitė iš Lietuvos, jai akompanavo Ada Mikštienė.

Iškilmingas Kovo 11-tosios minėjimas. Nijolė Zelwinder, Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos
pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis ir kt. 1964 m.

Sekmadienio rytą pradėjome su iškilmingomis mišiomis Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Dalyvavo visos organizacijos ir ,,Žiburio” lituanistinės mokyklos mokiniai. Po mišių iškilmingas Kovo 11-tosios minėjimas. Profesorių sutikome su eilėraščiu, kurį padeklamavo Rima Idzelytė, o ,,Žiburio” mokyklos vaikučiai, pasiskirstę eilėmis, apdovanojo kiekvieną minėjimo dalyvį lietuviškomis juostomis. Vytautas Landsbergis pasakė šiai šventei pritaikytą kalbą, vėl galima buvo su juo pabendrauti. Meninę programos dalį atliko ,,Audinio” šokėjai.

1994 m. Iškilmingos Kovo 11-tos Lietuvos nepriklausomybės atstatymo trečiosios metinės.
Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis
ir LB Detroito Apylinkės pirmininkė Nijolė Zelwinder.

Kovo 11-tos Lietuvos nepriklausomybės atstatymo trečiosios metinės. Lietuvos Respublikos
Aukščiausios Tarybos pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, LB Michigano Apygardos pirmininkė Liūda Ruginienė
ir LB Detroito Apylinkės pirmininkė Nijolė Zelwinder.

1994 metų bėgyje surengtas aktorės Virginijos Kochanskytės poezijos vakaras, Stasio Liupkevičiaus vadovaujamo Lietuvos televizijos ir radijo ansamblio ,,Armonika” koncertas. Po kelių metų, ,,Armonika” mus aplankė dar vieną kartą. Irenos Budrytės ir Algimanto Budrio vargonų ir klarneto rečitalis Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Tautos šventės minėjime, po iškilmingų mišių, susirinkusieji dar kartą sugrįžo į garbingą Lietuvos praeitį, išgirdo trumpą santrauką iš Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto laikų, pasigėrėjo Lietuvoje įvykusios Pasaulio Lietuvių Dainų ir Šokių šventės vaizdais, kuriuos matė specialiai paruoštoje vaizdąjuostėje.

Rugsėjo 17 d. Kultūros Centre LB apylinkė surengė programą ,,Lietuviška gegužinė”. Joje dalyvavo dainininkės Danė ir Asta Jurkšaitytės, Laima Lapkauskaitė. Laimos sukurta melodija, ,,Nenuženk nuo akmens o Marija” ypač jautriai skambėjo lietuvių lupose, kada Rusijos kareiviai buvo okupavę radiją ir televiziją. Tai pat pasirodė ansamblis ,,Tėviškė” ir Kuršėnų kaimo kapela, kuriems griežiant, kojos pačios kilnojosi. Negalima pamiršti „Studija R“ šokėjų ir dainininkų. Tuo pačiu metu buvo eksponuojami J. Sidaravičiaus ,,Senosios Lietuvos valdovai”. Rugsėjo 25 d., metinės gegužinės metu, išgirdome Lietuvos estrados daininką Stasį Povilaitį.

1995 m. Kovo 11-tos minėjime kalbėjo JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkė Regina Narušienė. Meninę programos dalį atliko pianistai Sonata ir Rokas Zubovai. Savo veikloje patyrėme ir nepasisekimų. Planuose buvo numatyta surengti Vasario 16-tos minėjimą, kaukių balių, bei Naujų Metų banketą, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių neįvyko.
Vasario 16-tos proga surengėme iškilmingas mišias Dievo Apvaizdos bažnyčioje, kuriose dalyvavo ,,Žiburio” lituanistinės mokyklos mokiniai.

Birželio 8-11 dienomis Washingtone įvyko visuomeninių reikalų konferencija ir LB Apylinkių Pirmininkų suvažiavimas, kuriuose turėjau progą dalyvauti ir susipažinti su kai kuriais įdomiais projektais; kongreso sesijoje įstatymo patvirtinimas įsteigti Fondaciją pastatyti ir įamžinti ,,komunizmo aukų” paminklą, žodinį istorijos rinkimą-Lietuvių Diasporą, knygų skaitymo konkursai mokyklose.

1996 metus pradėjome Sausio 13-tos skaudžiųjų įvykių Lietuvoje penkių metų sukakties paminėjimu. Mišiose, kuriose dalyvavo jaunimas, buvo nešama prie altoriaus išrašytos specialiai pagamintoje lentoje žuvusiųjų pavardės ir žvakutės už paaukotas gyvybes. Minėjime buvo rodoma Vilniaus įvykių vaizdajuostė.

Vasario 2-6 dienomis į Detroitą atvyko Vilniaus miesto meras Alis Vidūnas. Jis skaitė paskaitą tema: Lietuvos savivaldybės, Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų padėtis, užsienio lietuvių ir kitataučių investavimas Vilniuje. Paskaitoje dalyvavo kongresmenas Joe Knollenberg. Alis Vidūnas aplankė priemiesčių savivaldybes, Oakland County vadovybę, susipažino su policijos įstaigomis ir kalėjimų vedimo įstatymais. Lietuvių Bendruomenės apylinkė Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje užprašė mišias už Lietuvą Vasario 16-tos proga, kuriose dalyvavo lituanistės mokyklos mokiniai.

Vasario 24-28 dienomis Detroite lankėsi LR Seimo narys, Lietuvos Centro sąjungos pirmininkas Romualdas Ozolas. Jo paskaita tema: “Lietuvos padėtis dabar ir artimoje ateityje”, įvyko Kultūros Centre.

Kovo 11-tos proga pakviestas prelegentas iš Washingtono, Sovietų Sąjungos reikalų skyriaus patarėjas, mokslininkas Paul A. Goble. Paskaitos tema: dabartinė Lietuvos geopolitinė padėtis, Lietuvos įstojimas į NATO.

Rugsėjo 8 d., Tautos šventės proga mišiose gausiai dalyvavo ,,Žiburio” lituanistinės mokyklos jaunimas. Po mišių buvo suruoštas pagerbimas 90 metų gimtadienio proga, į Detroitą iš Rochester, N.Y. nuolatiniam gyvenimui atsikėlusiam rašytojui, Jurgiui Jankui. Buvo skaitomos jo raštų ištraukos, po to vaišės. Rugsėjo pabaigoje suorganizuotas pokalbis su Detroito apylinkės jaunimu, kurio tikslas buvo sužinoti jaunimo nuomonę apie LB, nustatyti gaires tolimesnei veiklai, įtraukti jaunimą į bendrą apylinkės darbą. Gruodžio 14 d. suruoštas filmo “Vilties Prezidentas” rodymas, kurį surežiseravo Vytauto Landsbergio sūnus - Vytautas Landsbergis. Filmo prezentaciją pravėdė Žiburio mokyklos vedėja Vida Pekorienė.

1997 m. sausio 12 d. suorganizuotos iškilmingos mišios. Sausio 19 d. politinės popietės prelegėntė, JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Regina Narušienė kalbėjo apie Lietuvos padėtį bandant įstoti į NATO. Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV LB atstovų komisijos nariai Donatas Skučas, Juozas Ardys ir Liūda Rugienienė apibūdino Komisijos veiklą ir jos uždavinius. Vasario 16-tos, Kovo 11-tos - Tautos švenčių proga buvo organizuojamos mišios. Kovo 23 d. įvyko metinis LB Detroito apylinkės susirinkimas.

Balandžio 6 d. suruoštas kultūrinis renginys financiniai paremti Lietuvių informacijos centrą, Washingtone. Buvo pagerbta ir įvertinta direktorė Asta Banionytė. Meninę programos dalį atliko solistė Virginija Muliolienė ir humoristas Vitalis Žukauskas. Išstatyta ekslibrisų paroda, pirmosios lietuviškos knygos sukaktį pažymėti. Ši paroda aplankė daugelį apylinkių, tačiau jos pirmasis pasirodymas JAV, buvo mūsų Kultūros Centre. Turėjome progą pamatyti 96 menininkų darbus iš Lietuvos ir 26 iš kitų kraštų.

Metinės gegužinės metu, gegužės 18d. meninę programą atliko Toronto vyrų choras ,,Aras”. Žavėjomės jų dainomis ir turėjome progą kartu padainuoti. Spalio 12 d. mus aplankė Šiaulių universiteto liaudiškos muzikos ansamblis ,,Saulė”. Vėl suskambėjo dainos iš Lietuvos ir smagūs šokiai pralinksmino visus.


Lapkričio 9 d. įvyko pirmosios lietuviškos knygos, Martyno Mažvydo katekizmo 450 metų sukakties, minėjimas. Jau iš anksto Apylinkei buvo atsiųstos, išleistos Lietuvoje knygos - Pirmosios lietuviškos knygos sukakties proga. Penktadienį vakare lapkričio 7 d. buvo atidaryta paroda, kuri susidėjo iš trisdešimties plakatų. Juose atsispindėjo M. Mažvydo gyvenimas ir veikla, supažindinimas su lietuvių kalbotyros, literatūros bei kultūros istorijos darbais, priklausančiais senajai raštijai. Dalis parodos buvo skirta minėjimams, ruoštiems pokario stovyklose Vokietijoje. Šeštadienį Vilniaus universiteto prof. Domas Kaunas ir M. Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skyriaus vedėja Silvija Velavičienė kalbėjo su lituanistinės “Žiburio” mokyklos mokiniais ir mokytojais. Juos supažindino su šia svarbia sukaktimi. Sekmadienį suorganizuotos iškilmingos mišios. Kultūros centre vėl išstatyta paroda ir suruoštos abiejų prelegentų labai turtingos ir įdomios paskaitos. Dalyviai tai pat galėjo pasidžiaugti Detroite gyvenusių rašytojų knygų leidinių paroda. Gediminas Balanda už jo nuolatinę finansinę paramą buvo apdovanotas sukurtu medaliu, sukakčiai paminėti. http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/Leidiniai/detroite.lt.htm

1998 m. sausio 7 d. suruoštos Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministro Algimanto Saudargio ir Lietuvos Respublikos Ambasadoriaus JAV, Stasio Sakalausko paskaitos. Spalio 8 d. Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros Centre įvyko Lietuvos žymaus operos dainininko Virgilijaus Noreikos koncertas.
 1998 Naujų Metų ,,Snaigių Balių” ir 1999 Naujų Metų ,,Balių ant Ledo” suruošėme kaip visuomet, parapijos salėje. Ūpas buvo žavingas, šokome tarp eglučių, kurios buvo apdengtos “sniegu”, o į “čiožyklą” reikėjo pereiti pro vartus. Sutikome Naujus Metus su Lietuvos Tautos Himnu. Linkėjome Lietuvai ir sau ištvermės ir sekmės, o Dievo Apvaizdos parapijai daug metų.

Lietuvių Bendruomenės veikloje buvo daug iškilių momentų, labai prasmingų renginių, kartu buvo ir nusiminimų, nepasisekimų. Visi tie bendri pergyvenimai padarė mus stipresnius ir labiau pasiryžusius bendrai veiklai. Esame dėkingi, kad galėjome glaudžiai bendradarbiauti su Dievo Apvaizdos lietuvių parapija, naudoti jos patalpas ir visuomet jaustis arti prie Viešpaties, kuris mums teikia moralinę ir dvasinę stiprybę.

JAV Lietuvių Bendruomenės Detroito apylinkės vardu sveikiname parapiją 100 Metų Jubiliejaus proga ir jos ketvirtus namus, sulaukusius jau trisdešimt penkis metus. Linkime mūsų parapijiečiams dar daug šviesių išgyvenimų parapijos ir lietuviškoje veikloje, o mūsų jaunimui sekti savo tėvų ir senelių pavyzdžiu ir toliau darbuotis Lietuvos, Tėvynės labui ir didesnei Dievo garbei.