Pirmasis knygų apie indėnus vertėjas Jonas Vadeikis

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,9 / 5 (103 balsai)
[1]

1994 m. Jono Vadeikio – Karlo Majaus ekspozicijos atidarymas Pirmasis iš kairės rašytojas Jokūbas Skliutauskas, antras Henrikas Paulauskas, trečia Jono Vadeikio dukra Katrė , ketvirta- Irena UrbonavičienėJ.Vadeikis gimė 1903 m. balandžio 6 dieną Pupėnų kaime, netoli Kražių. Vaikystėje ir jaunystėje, kaip ir daugelis tuometinių kaimo vaikų, ganė gyvulius, dirbo kitus ūkio darbus, lankė Kražių pradinę mokyklą, bet , prasidėjus pirmajam pasauliniam karui, vadovėlius teko atidėti, nors skaityti labai mėgo-knygų gaudavo iš Kražių mokyklos bibliotekos. Savarankiškai lavintis ir knygas perprasti jam padėjo tėvas – šviesus, išsilavinęs žmogus. Savarankiškai pasiruošęs, J.Vadeikis įstojo į ką tik atidarytą Kražių gimnaziją, kurią baigė su pirmąją jos laida. Į gimnaziją vaikščiojo iš gimtųjų Pupėnų, vasarą sunkiai dirbo tėvų ūkyje. Ypač pasunkėjo gyvenimas 1922 m. mirus tėvui, bet vis dėlto, baigęs gimnaziją, J.Vadeikis pasiryžo mokytis toliau. Turėdamas vos 30 litų kišenėje bei Kražių gimnazijoje apsilankiusių profesoriaus V.Mykolaičio – Putino, S. Nėries, J. Paukštelio, J.Grušo paskatintas, J.Vadeikis atsidūrė Kauno universitete, kuriame studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Mokytis labai patiko, nes dėstė tokie žinomi rašytojai, kaip B.Sruoga, V. Krėvė – Mickevičius, kiti, bet, sunkiai sekėsi sudurti galą su galu. Teko griebtis visokių darbų- dirbti spaustuvėje, uždarbiauti privačiomis pamokomis. Vėliau, tarpininkaujant buvusiam mokytojui J.Talmantui ėmė versti knygas. Privačioms leidykloms iš vokiečių kalbos išvertė Karl May nuotykių romanus “Per dykumą” , “Sidabro ežero turtai”, “Vinetu”. Dar nebaigęs studijų, J.Vadeikis pora metų tarnavo Lietuvos kariuomenėje, o po jos ieškojo mokytojo darbo arčiau Kauno, nes norėjo baigti studijas. Deja, Švietimo ministerija pasiuntė į tolimą Plungę. Čia jis dirbo pusiau privačioje vienuolynų globojamoje progimnazijoje, kuriai po metų užsidarius, gavo darbą Linkuvos gimnazijoje. Iš Linkuvos J. Vadeikis nuolat važinėjo į Kauną tęsti studijų ir taip universitetą baigė. 1940 m buvos paskirtas Kelmės gimnazijos mokymo dalies vedėju. Pasibaigus pirmajai sovietinei okupacijai ir užėjus vokiečiams, Kelmės gimnazijos direktoriumi tapo Kazimieras Ambraziejus. Jis pasirūpino, kad Kelmėje išliktų visi mokytojai, bet gimnazijos klasės buvo išmėtytos per kelis namus. Po karo gimnazija buvo perkelta į dvaro rūmus, kuriuos reikėjo pritaikyti mokymo įstaigai. Į darbą kibo ne tik patys mokytojai, bet ir mokiniai, jų tėvai. 1944 – 1945-ieji mokslo metai buvo pradėti jau sutvarkytose patalpose, tik labai trūko vadovėlių, sąsiuvinių, kitų mokymo priemonių. Netrukus, dėl ligos, K.Ambraziejus buvo atleistas, o gimnazijos direktoriumi paskirtas Jonas Vadeikis. Vėliau jis vienerius metus dirbo Kelmės vidurinės mokyklos mokymo dalies vedėju, pora metų- direktoriumi, dar vienerius metus – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju. 1952 m. jis perėjo į Kelmės rajono švietimo skyrių – buvo pedagoginio kabineto vedėjas, visą dešimtmetį – švietimo skyriaus inspektorius. Dirbdamas švietimo skyriuje J.Vadeikis iš rusų kalbos išvertė romaną V. Obručevo“Sanikovo žemė”. Aktyvų pedagoginį darbą Jonas Vadeikis baigė mokytojaudamas Elvyravos aštuonmetėje mokykloje. Visą gyvenimą jis rinko padavimus apie piliakalnius, domėjosi Kražių kolegijos istorija, lankė senus žmones, užrašinėjo pasakojimus, kraštotyros temomis rašė straipsnius į rajoninį laikraštį. J.Vadeikis pabandė parašyti Kelmės miesto istoriją, paskelbė daug straipsnių iš praeities. Mirė Jonas Vadeikis 1982 m. – sausio 20 d. išgyvenęs 79 – erius metus.

J.VADEIKIO ATMINTIES IŠSAUGOJIMAS

Kadangi Kelmėje gyveno pirmasis Karl May nuotykinių kūrinių apie indėnus vertėjas į lietuvių kalbą, krašto muziejuje įruošta indėnų ekspozicija. Tai tarsi muziejus muziejuje, kuriuo ypač domisi paaugliai, jaunimas. Indėnų ekspozicija užima du kambarius yra nuolat papildoma naujais eksponatais, kuriuos dovanojo kraštiečiai, kiti besižavintys tuo žmonės. Žemaitės viešojoje bibliotekoje yra paruošti du kraštotyros darbai: “Mokytojas, vertėjas, kraštotyrininkas” ir J.Vadeikio bibliografija “Lyg derlingas sodas”. Jo jubiliejams rengiamos spaudinių parodos, parašytas ne vienas straipsnis į rajoninę spaudą. Viena Kelmės naujojo mikrorajono gatvių pavadinta Jono Vadeikio vardu.

JONO VADEIKIO KARL MAY IR INDĖNŲ ETNOGRAFINĖ EKSPOZICIJA KELMĖS KRAŠTO MUZIEJUJE

Ekspoziciją sudaro trys skyriai: Jonas Vadeikis, Karl May gyvenimas ir kūryba, Amerikos indėnų etnografija. Muziejus yra Vokietijoje veikiančios Karl May draugijos narys, nuolat iš jos gaunantis naujų eksponatų. Čia sukaupta ir eksponuojama daug Karl May kūrinių lietuvių ir vokiečių kalbomis, medžiaga apie šį rašytoją, vertimų rankraščiai, suvenyrai, skirti rašytojo jubiliejams atminti. Eksponatais ir medžiaga muziejui daug padėjo : Gerd Hardacker, Peter Krumbiegel, Jūrgen Natzmer, Karl May gimtojo miesto muziejus (direktorius Andre Neubert), Karl May draugijos nariai iš Vokietijos, bei vietiniai indėnų papročių ir kultūros propaguotojai – ypač kelmiškis Tomas Gaupša. Įdomiausia ekspozicijos dalis – indėnų etnografiniai daiktai: ritualiniai ginklai, papuošalai (segės, auskarai, žiedai, kt.), indėnų audimo pavyzdžiai, buities daiktai. Parengti palapinės – tipi- , įvairių ginklų maketai. Unikalus eksponatas – piešinys ant mušto medžio plaušo, gautas iš Peru indėnų. Eksponuojami ir indėniškų ginklų, pagamintų indėnų rezervatuose, pavyzdžiai. Ginklai puošti erelio plunksnomis, kovos skydas yra dengtas oda, ant kurios – indėnų ritualinio piešinio fragmentas. Muziejus turi gausią pašto ženklų kolekciją, kuriuose- Amerikos indėnų įvykiai, istorinės asmenybės, senoji kultūra. Rengiant indėnų ekspoziciją svarų indėlį įnešė JAV gyvenantis lietuvis Kęstutis Čerkeliūnas, padovanojęs muziejui apie 300 eksponatų indėnų kultūros ir buities tema. Muziejus, populiarindamas šią ekspoziciją, moksleiviams ir jaunimui organizuoja įvairius renginius: viktorinas, piešinių ir vertimų konkursus K.May kūrinių tema, šaudymo iš lankų turnyrus, moksleivių rankdarbių parodėles indėnų meno tema. Glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su K.May muziejumi leidžia Kelmės krašto muziejui keistis parodomis. Hohenstein –Ernstthal muziejuje buvo surengtos paroda “J. Vadeikis – pirmasis K.May vertėjas į lietuvių kalbą”.

Šaltiniai

Pirmasis knygų apie indėnus vertėjas/ Sudarė I. Stankienė.- Kelmės Žemaitės VB,2003