Politinė kalinė, tremtinė ir poetė Teresė Rubšytė - Ūksienė

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Gimė1931 m. birželio 14 d. Bučių kaime Laukuvos vlsč. Tauragės apskr.

Mokėsi Šiauduvos ir Nevočių pradinėse mokyklose, Laukuvos ir Skaudvilės gimnazijose, Laukuvos vidurinėje mokykloje. Vilniaus ir Šiaulių pedagoginiuose institutuose.

1953 m. balandžio 25 d. buvo areštuota. Tų pačių metų gale Pabaltijo karinis tribunolas nuteisė 10 metų laisvės atėmimo ir 5 metus be teisės grįžti į Tėvynę. Kalėjo Archangelsko ir Permės sričių lageriuose. Į laisvę grįžo 1956 m. vasarą.

Dirbo mokytoja Varnių rajono Jaunodavos septynmetėje ir Nevočių devynmetėje mokyklose, buvo Šilalės vakarinės mokyklos konsultacinio punkto vedėja. Nuo 1990 m. pensininkė. Gyvena Nevočiuose.

Rašyti pradėjo dar besimokydama mokykloje. Pirmieji eilėraščiai pasirodė pogrindžio spaudoje: “Laisvės kovų aidai”, “Laisvės balsas”, “Kovos keliu žengiant”. Pirmoji knygutė “Vėlinių naktį” turėjo išeiti pogrindyje, tačiau pateko į saugumo rankas.

Išleido šias knygas: “Verta tikėti saule” (1993), “Tėvynė mana” (1998), “Liepsnok, širdie” (2000), “Be Tavęs – aš niekas, Tėvyne” (2005), „Stovėki kryžkelėj tvirta“ (2005), „Atvirai“ (2008), „Neapleisk Tėvynės, Dieve“ (2007), „Tėvynė ir širdis - viena“ (2010), vaikams – “Kiškio kopūstai” (1994), “Dvi pelytės” (1996), “Pupa ir žirnis” (1997), “Dvi sesytės – žemuogytės” (1999), “Pienių laukas” (2001), “Kulverstukas” (2002), “Paspirtukas” (2004), „Benas ir stirniukas“ (2006), „Zuikeli biedas“ (2006), „Grybų lietus“ (2008) ir kt.

2000 m. išleido mirusio vyro Domininko Ūkso etnografinę knygą “Užkalnės kaimo istorija”, atsiminimų, pasakojimų, straipsniai apie tremtį „Erškėčių keliu 2“ (2009), partizanų Irenos Petkutės – Neringos ir Mečislovo Dargužo – Aro kūrybos rinktinę „Ne mirt – gyvent atėjom“ (2007), Stefos Grikšaitės – Krasauskienės poezijos knygą „Nutrūkusi gyvenimo daina“ (2008).

Kūryba spausdinta Šilalės rajono literatų klubo “Versmė” almanachuose “Pirmoji brydė” (2001), “Šiam kraštui gyvenu” (2005), „Šimtmečių pavėsy“ (2009), Tauragės apskrities literatų kūrybos almanache „Esame“ (2008), "Gimtinės" laikraščio almanache „Tėviškės vyturiai“ (2005), laikraščiuose “Šilalės artojas”, “Šilalės naujienos”, “Tremtinys” ir kt.

Straipsniai apie Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungą, prisiminimai apie tremtį, pokarį spausdinti monografijose „Kvėdarna“ (2004), „Laukuva“ (2005), „Šilalės valsčius“ (2006) ir kt.

Priklauso Lietuvos mokytojų literatų “Spindulio” draugijai, Tėviškės pažinimo draugijai, Žemaitijos rašytojų bendrijai, Žemaičių kultūros draugijai, Šilalės rajono literatų klubui “Versmė”, yra LPKTS Šilalės skyriaus pirmininkė, Šilalės rajono mokytojų senjorų klubo “Ašvija” tarybos narė.

Už nuopelnus Lietuvai LPKTS apdovanota Pasipriešinimo dalyvių kryžiumi, III laipsnio LPKTS žymeniu bei padėkos raštais. 2004 m. paskirta mokytojos Irenos Petkutės – rezistencijos poetės “Neringos” premija.


Šilalės rajono literatų klubo "Versmė" medžiaga/ Parengė Stefa Minutaitė