Saldutiškio bažnyčia

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 3,3 / 5 (199 balsai)
Švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia yra Utenos rajono pietuose, Saldutiškio miestelyje, 1,5 km. į pietus nuo Utenos - Švenčionėlių kelio. Akmenų mūro ir medinė. Pastatyta 1928m.

Iš Rusijos 1922m. į Paisetę 2-ą (3,5 km. į pietus nuo Saldutiškio) grįžo kunigas A. Maciulevičius (1882 - 1968) ir pradėjo ūkininkauti. Dvaro rūmų salėje įrengė koplyčią ir pradėjo laikyti pamaldas. 1923m. įkurta parapija į Saldutiškį paskirtas iš Rusijos grįžęs klebonas Stanislovas Švėgžda. Bažnyčia įrengiama buvusiame dvaro ūkiniame pastate 1925 - 1928 m. ant jo akmenų mūro sienų surenčiama medinė bažnyčios dalis. Parapijos steigimu ir bažnyčios statyba rūpinasi ūkininkai Pelėda, V. Nasevičius, V. Stundžia, mokytojas J. Janonis. Žemės reformos Komisija mūrinius Saldutiškio dvaro rūmus perdavė parapijai, juose įsikūrė klebonija. 1938m. vyskupas Juozapas Kukta ir kleboniją perleidžia vienuoliams salieziečiams, kurie ėmėsi vadovauti Saldutiškio parapijai. Parapijos administratorius buvo kunigas Juozapas Gustas (1906 - 1958), po antrojo pasaulinio karo bolševikų suimtas, mirė Krasnojarsko srityje. Pirmieji Saldutiškyje maldos namus mėgino įkurti dvarininkai Jaloveckiai. Bažnyčios statyba buvo pradėta prie Lamėsto ežero, vežti akmenys pamatams, darbas buvo nutrauktas ir tik trečiojo dešimtmečio pradžioje vėl atgaivinamas noras turėti savo parapiją ir maldos namus.

Nuotraukos

Architektūra

1928 metais statyta bažnyčia yra originali savo išore ir puošni viduje. Pastatyta ant buvusio dvaro svirno pamatų.Bažnyčia mūrinė iki sienų trečdalio aukščio, o aukščiau medinė. Du fasadiniai bokštai viršum sienų karnizo yra stambūs, kvadratinio plano, su lėkštais piramidiniais stogeliais ir aukštais geležiniais kryžiais. Akustinės angos varpams yra didelės, iš visų keturių pusių su pusapskritėmis arkomis. Jų stiklų padalos padaro vitražinį kryžių per visą lango aukštį. Virš žemų zakristijų pastatų yra dar po du apskritus langelius, kurie apšviečia presbiteriją iš abiejų šonų. Sienos ir bokštai apmušti gulsčiomis lentomis.

Kunigai

1924 metais Saldutiškiui paskirtas nuolatinis klebonas iš Rusijos sugrįžęs kun.St. Švėgžda. 1940metais parapijos administratoriumi buvo kun.Juozapas Gustas po karo suimtas ir 1958 metaismirė Krasnojarsko srityje. Klebonavo Bronius Klimas, o 1974 - 1984m.kunigų sąrašuose klebonu ir dekanu įrašytas kun. Juozapas Masalskis, čia jis ir mirė palaidotas bažnyčios šventoriuje. Daugelį metų vikariavo kunigas Antanas Maciulevičius. Buvo gimęs 1882 sausio11. Baigęs Vilniaus kunigų seminariją, kunigu įšventintas 1905 rugsėjo29, nuo 1922m. ilgametis šios parapijos vikaras. Buvo labai malonaus būdo, pareigingas dvasininkas, paslaugus.Pirmaisiais bolševikų okupacijos metais jo ūkis, kuris buvo Paisetės kaime nusavinamas ir išdalinamas naujakuriams.Kunigas užėjus vokiečiams globojo žydus. Nors buvo aiškus antibolševikas ir savo nusistatimo jiems neslėpė, pokario metais okupantai nedrįso jo suimti bei ištremti, jam vieninteliam iš Lietuvos kunigų mokėjo pensiją, kadangi kaip eilinis kolūkietis dirbo kolūkyje.Kan.St.Kiškis parašęs knygą apie jo gyvenimą ir atliktus darbus (rankraštis).

Saldutiškio vyr. bibliotekininkė Regina Kirkienė