Saudininkų (Maironių) koplytėlė

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,9 / 5 (205 balsai)

Koplytėlę galima rasti gražiajame Dubysos slėnyje, prie Kelmės–Tytuvėnų kelio. Po koplytėle stūkso didelis akmuo, ant kurio yra įspaustos žymės, kurios, pasak senų žmonių, esančios, vaiko pėda, lazda ir kelis. Apytiksliai prieš 163 metus vietos gyventojas Žilinskas rado šį akmenį ir toje vietoje pastatė mažą 1,5 m aukščio koplytėlę su Ščv. Mergelės Marijos statulėle, o šalia – kryžių. Kalbama, kad pastatyti koplytėlę Žilinską paskatino regėjimas. Jam pasirodžiusi Šč. Mergelė Marija liepusi toje vietoje pastatyti koplytėlę. Žilinskas iki pat savo žemiškojo gyvenimo pabaigos prižiūrėjo koplytėlę ir stebuklingąjį šaltinėlį. Po Žilinsko mirties ant akmens buvo pastatyta kita, didesnė, bent keturis žmones sutalpinanti medinė koplytėlė. Ją pastatė Jautakis, gyvenęs Pavengrio kaime Tytuvėnų valsčiuje. Jautakis buvęs paralyžiuotas, pažadėjęs pastatyti koplytėlę ir išgijęs. Jautakio statytąją koplytėlę pašventino Saudininkų klebonas kun. P. Vaškevičius. Toje koplytėlėje buvo Švč. Mergelės Marijos statula ir akmuo su įspaustais ženklais. Tiek aplink pirmąją, tiek aplink antrąją koplytėlę žmonės eidavo keliais ir melsdavosi. Be to, netoliese yra šaltinėlis, kurio vanduo daug ką pagydė. Prieš I pasaulinį karą į koplytėlę pasimelsti ir reikalingų malonių paprašyti ateidavo žmonės, gyvenę net už 100 km. Kartą aplinkinių vietovių gyventojus sukrėtė baisus atsitikimas, kurį dar prisimena iš savo tėvų girdėję senoliai. Saudininkų dvaro ir apylinkės miškus valdė dvarininkė Ona Chruščiovienė. Ūkį tvarkęs, darbams ir žmonėms vadovavęs urėdas. Atsibodo jam aplink šventą akmenį besidriekiančios maldininkų voros. Kartą neapsikentęs išvaikė juos, dar pašiepdamas „verčiau apie jo daržinę keliais eitų, o ne čia šliaužiotų“. Begrįžtantį į dvarą urėdą paralyžiavo, sutraukė į kamuolį – nubaudė Dievas už piktžodžiavimą, šventos vietos paniekinimą. Kai nepadėjo jokie daktarai nė gydymas, urėdas prašęs nuvežti jį prie to akmens – šliaužė keliais iš paskutiniųjų ir pasveiko. O dvarininkė, kuri urėdui buvusi labai gera, davė įžadą – jei urėdas pagytų, toje vietoje pastatyti mūrinę koplyčią. Pažadą tesėjo: davė geriausių raudonų plytų, siuntė vyrus mūryti. Koplyčia iškilo ir tebestovi iki šiol. Aplink – kryžiai, padėka už įvykusius stebuklingus pagijimus, sugrąžintą sveikatą. Ir šaltinio vanduo tebetrykšta, jo vandens pasisemti sustoja ne vienas pakeleivis. Koplytėlės viduje yra altorius su Švč. Mergelės Marijos statula. Dar buvo Švč. Jėzaus Širdies ir Švč. Mergelės Marijos Širdies paveikslai, jie buvo pavogti kartu su kitais meno dirbiniais. Netoli altoriaus matyti įmūrytas garsusis akmuo su žymėmis. Ant sienų buvo iškabintos Kryžiaus Kelio stotys. Koplytėlę buvo apvogę net keletą kartų, pavogė visus paveikslus, Kryžiaus Kelio stotis ir Švč. Mergelės Marijos statulėlę. Dabartinę Švč. Mergelės statulėlę, esančią koplytėlėje, padovanojo vienuolis Mickevičius, ji jau penktoji. Koplytėlės stogas skardinis, mūro būklė, kaip šimtamečio pastato, labai gera. Už penkiasdešimties metrų nuo koplytėlės yra šaltinėlis, kurio vanduo kaupiasi šulinyje, o vandens perteklius teka į Dubysos upę. Kadangi Saudininkų koplytėlę aptarnauja Maironių parapijos kunigai, tai kun. K. Švabinskas, gavęs paskyrimą į Maironius, iš karto ėmėsi tvarkyti koplytėlės aplinką ir pačią koplytėlę. Apie tai Kelmės rajoninis laikraštis „Bičiulis“savo rubrikoje „Tėviškės kampeliai“ 2003 m. rugpjūčio 20 d. pateikė straipsnį, kur pasakoja, kad „ilgą laiką ši koplytėlė buvo apleista. Padedant Liolių seniūnijos seniūnui V. Mikalauskui, girininkui A. Kaubriui, eiguliui V. Stoniui, buvo paruošta ir iš nudžiūvusių ąžuoliukų medienos aptverta nauja tvora. Ją rūpestingai sukalė J. Vasiliauskas. Privežus juodžemio, išvalyta aplinka, pasodintos gėlės, įruoštas takelis prie stebuklingojo šaltinio. Sutvarkytas šulinys, iš kurio geria pravažiuojantys maldininkai. Šios koplytėlės remontą parėmė ūkininkai, parapijos žmonės. Koplytėlės vidus išdažytas, padarytas naujas altoriaus retabulas, pastatytas lauko tualetas, padarytos sūpynės. Padaryta netgi daugiau nei iš pradžių planuota, pastatyta pavėsinė, naujai uždengtas koplytėlės stogas. Maironiuose (Liolių seniūnija) gyvenantis Albinas Jokubauskas su žmona Elena rajono savivaldybei padovanojo 15 arų plotelį. Šioje žemėje, šalia žinomos Saudininkų koplytėlės bus įrengta automobilių stovėjimo aikštelė atvykstantiems maldininkams, turistams. Koplytėlės aplinką prižiūri Maironių kaimo gyventoja Danutė Andriulienė. Moteris dirba visuomeniniais pagrindais. Kartais jai padeda viešiems darbams patelkti žmonės. Mat prie koplytėlės mėgsta lankytis piligrimai, dviračių žygių dalyviai, jaunavedžiai. Per Šilinių atlaidus Mišios čia vyksta kasdien.


Šaltiniai:

1. http://kks.lcn.lt/files/docs/bakalauras_ar.doc 2. http://www.ltpv.narod.ru/3/VIId.htm 3. Šeima padovanojo prie Koplytėlės esančia žemę maldininkams// Šiaulių kraštas. – 2006, balandžio 15 d.