Stasys Sližys

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (29 balsai)Stasys Sližys - chorvedys, vargonininkas, pedagogas, kompozitorius, žurnalistas, visuomenininkas.

Stasys Sližys gimė 1918 m. lapkričio 28 d.,Traupio miestelyjeTraupis. Anksti pradėjo mokytis muzikos pas tėvą. Tėvas, Petras Sližys[1] buvo veržlus, apsišvietęs žmogus. Talentingas muzikas. Pasimokęs pas parapijos vargonininką, netrukus pats, savarankiškai pradėjo vargonininkauti. Nesitenkindamas savo muzikinėmis žiniomis, įstojo į Juozo Naujalio vargonininkų kursus ir juos baigė 1912 m. Vargonininkavo ir chorus vedė Traupyje, Taujėnuose, Viešintose. Į mokslus išleido visus šešis savo vaikus. Trys iš jų – muzikai.


Pirmąsias muzikos žinias S. Sližys gavo iš tėvo, toliau jas gilino Panevėžyje pas A. Piešiną, M. Karką ir J. Motiekaitį. 1938 m. baigė Panevėžio valstybinę gimnaziją. 1939 m. baigęs Švietimo ministerijos pedagoginius kursus, įgijo pradinės mokyklos mokytojo cenzą.


1939-1944 m. S. Sližys dirbo Trapelių (Širvintų r.) ir Gaigalių (Kupiškio r.) pradžios mokyklų vedėju, vadovavo vaikų ir jaunimo chorams. 1944 m. jis pasitraukė į Vokietiją, 1944-1950 m. buvo Weideno (Bavarija) lietuvių progimnazijos mokytojas ir inspektorius, akompanavo moksleivių chorams, vargonininkavo stovykloje.


1950 m. S. Sližys atvyko į JAV ir apsigyveno Detroite (Mičigano valstija). S. Sližys, tik atvykęs į JAV, pradėjo mokytojauti lietuvių šeštadieninėje mokykloje (keletą metų buvo jos vedėjas) Detroit, MI. Savo užsispyrimo dėka 1956 Detroit Prekybos universitete baigė aukštąją sąskaitybą. Tačiau jį visą laiką traukė muzika, tad lankė Wurlitzer vargonų kursus, o 1958 m. įstojo į Detroit konservatoriją, kurioje 1964 įgijo muzikologo diplomą, o 1967 m. ją baigęs, gavo ir vokalinės muzikos pedagogo diplomą. 1967–1974 metais Michigan universitete tobulinosi chorvedybos srityje, apie septynerius metus giedojo ir dainavo Detroit simfoninio orkestro chore. 1974 m. priimtas į Michigan operos chorą profesionaliu artistu, dalyvavo daugelyje operų spektaklių Detroit, gastroliavo kituose miestuose. O kur jo darbai darbeliai Detroit Lietuvių Bendruomenės kultūriniame ir muzikiniame gyvenime! Kiek chorų įkurta ir jiems vadovauta, kiek dainuota Dainų šventėse, kiek koncertų suorganizuota. Sunku būtų viską ir išvardinti. Šalia to dar spėta ir „Muzikos žinias” 18 metų redaguoti ir straipsnius įvairiais muzikos klausimais „Muzikos žiniose”, „Drauge” ir „Žurnaliste” paskelbti, lituanistinių mokyklų aštuntam skyriui ,,Lietuvių kalbos pratimus” (1966) ir giesmyną „Viešpatie, išklausyk” (1985) parengti. Buvo jis Jaunimo stovyklos Dainavoje, Manchester, MI, vasaros kursų dainavimo instruktorius, dėstytojas ir programų su studentų choru atlikėjas. O kiek lietuvių liaudies dainų harmonizuota, kiek jų sukurta. O kur dar giesmės, kūrininiai vargonams!


1994 m. S. Sližys lankėsi Lietuvoje, Vilniuje jis stebėjo I Pasaulio lietuvių dainų šventę ir paskelbė įspūdžius išeivijos spaudoje. S. Sližys apdovanotas Šaulių žvaigždės medaliu (1989 m.)

Kompozitorius, gyvendamas ir kurdamas Amerikoje, ilgą laiką bendravo su tėviškės klebonu – a.a. kun. Steponu Galvydžiu.Retkarčiais apsilankydavo, susirašinėjo laiškais, paremdavo finansiškai. 1992 m. S.Sižys, atvykęs į tėvoniją parėmė paminklo “Šv. Ona su Šv.Marija’, skirto parapijos 100 –mečiui pažymėti, statybai.

St.Sližys pagelbėjo išleidžiant Traupio miestelio laikraštį 1995 m. – atsiuntė daug vertingos istorinės medžiagos apie Traupį.

Paskutinį kartą žymus kraštietis gimtinėje buvo apsilankęs 1994 m. vasarą. Svečiavosi pas kleboną S.Galvydį. Šiam 1999 m. mirus, kunigo ir muziko ryšys nutrūko.

Šaltiniai

1.Traupio bažnyčios archyvinė medžiaga

2.Iškilieji krašto žmonės// Kraštotyrinis darbas/Parengė R.Musteikienė – 1996

3.Gražulis B. Muzikinės veiklos trisdešimtmetis. – 1980m. Flint. Michigan.

4.http://www.draugas.org/Lbpremijos.html

5.http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=341

Daugiau informacijos :

http://lt.wikipedia.org/wiki/Stasys_Sli%C5%BEys