Traupio Šv.Onos bažnyčia

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Traupio Šv.Onos bažnyčia

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,1 / 5 (329 balsai)

Traupio(Traupis) parapija įsteigta 1515 metais. Jos fundacija rūpinosi vietos dvarininkai broliai Jurgis ir Petras Michalavičiai, tais pačiais metais buvo palaiminta ir pirmoji medinė šv.Mikalojaus bažnyčia. Po 270 metų, 1785 m kitas Traupio savininkas Ignas Pranckevičius pastatė naują bažnyčią, taip pat medinę.

1892 m. patys Traupio parapijiečiai, vadovaujami klebono kun.Juozapo Butvido, pasistatė dabartinę mūrinę baroko stiliaus bažnyčią su vienu 30 metrų aukščio bokštu iš toli rodančiu kelius į Traupį. Jį pašventino vyskupas Gasparas Cirtautas šv. Onos garbei. Frontono užrašas skelbia:“Geras įeik, geresnis išeik“.Ant plataus karnizo išpiešti Marijos Žagarietės, Maironio, Stasio Šalkausko ir dar kelių šventu gyvenimu pasižymėjusių lietuvių atvaizdai.

Traupio bažnyčia yra Lietuvos kultūros paminklas, turi vertingų paveikslų,statulų. Šventoriuje esantys kryžiai yra tikri šios bažnyčios ir parapijos liudininkai: kryžius šalia didžiųjų laiptų kairėje pastatytas 1928 metais Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiuiu, dešinėje – 1977 m. Traupio buvusio parapijiečio kun. Marijono Savicko primicijoms. Kitame šventoriaus kampe – 1991m. kun. Stepono Galvydžio kunigystės 50 – mečiui parapijiečiai pastatė vietos meistro L.Šakalio darbo kryžių. Naujausias ženklas – skulptoriaus Alfredo Pajuodžio, kuris irgi daug vaikystės dienų praleidęs savo motinos tėviškėje, Traupio parapijoje, kūrinys- „Šv. Ona su šv.Marija“. Skulptūra primins bažnyčios 100 metų jubiliejaus iškilmes ir parapijos globėją šv.Oną.


Šventovės interjerą puošia vertingi sakralinės dailės kūriniai:1635 m. nulietas varpas, Šv. Antano, Šv.Pranciškaus ir Šv. Barboros paveikslai, kunigo R.Mendzigursko portretas. Visi molbertinės tapybos darbai datuojami 19 a. pabaiga. Įdomiausias, reikšmingiausias ir unikalus yra aliejiniais dažais, barokine maniera tapytas paveikslas ,,Šv. Mergelės iš Gidlų istorija,,.Tikriausiai jis yra atkeltas iš ankstesnės bažnyčios. Istorinėje literatūroje tėra tik pasakojimai bei legendos susijusios su paveikslu. Iš tiesų jame pavaizduota stebuklingos 9 cm aukščio Švč. Mergelės skulptūrėlės istorija, esančios Gidlų (tarp Čenstachavos irRadomo, Lenkija) bažnyčios auksiniame altoriuje.Traupio bažnyčios paveiksle pateiktas ir stebuklo aprašymas lenkų kalba. 1516 m.pavasarį valstietis J. Čečekas arė žemę, kai staiga suklupo jaučiai ir valstietis pamatė ryškiai šviečiančią mažą statulėlę.Parsinešęs namo statulėlę padėjo į skrynią. Tačiau ir ten būdama ji taip stipriai spinduliavo, kad visa J. Čečeko šeima apako. Sužinojęs apie tai atvykęs dvasininkas liepė statulėlę nuplauti nuo žemės smilčių, o tuo vandeniu praplauti akis. Tai padariusi šeima atgavo regėjimą.Statulėlę kunigas patalpino bažnyčioje į tabernakulį, kuris pradėjo švytėti.Tačiau vieną dieną vėl nušvito J.Čečeko laukas. Jame vėl radosi skuptūrėlė. Tai buvo ženklas, kad Švč. Mergelė nori likti jos radimo vietoje. Ten buvo pastatyta medinė koplytėlė, vėliau koplyčia, o dabar stovi bažnyčia. Statulėlė garsėja stebuklingais nutikimais ir pasveikimais, kurie fiksuojami ir mūsų dienomis.Traupio bažnyčios paveikslas iliustruojantis šį įvykį buvo garsus Anykščių regione. 18-19 a. jį dar puošė sidabriniai barokiniai aptaisai.

Dailiame bažnyčios bokšte kabo du varpai. Antrojo pasaulinio karo metu vokiečiai norėjo juos išvežti, bet parapijiečiai suspėjo paslėpti. Mažasis varpas, išgulėjęs po žeme kelis dešimtmečius, tik 1976 m., kasant duobę naujos Traupio mokyklos pamatams, buvo netikėtai surastas ir sugrąžintas į antrąjį bokštą.


Vaclovo Bernotskio Varšuvoje pagaminti 10 balsų vargonai įrengti 1912 m. Vargonininko Petro Sližio sukurtas choras dalyvavo 1924, 1928 ir 1930 dainų šventėse. Veiklumu garsėjo Maironio vardu pasivadinusi pavasarininkų kuopa. Visuomeninės organizacijos, veikusios Traupyje


Pastarąjį šimtmetį šioje bažnyčioje klebonavo kun.Juozapas Butvidas, kun. Vladislovas Mickūnavičius, kun.Stanislovas Šliageris, pastatęs didžiąją Traupio kleboniją, kun. Domininkas Tuskenis, blaivybės apaštalas, tautosakos rinkėjas. Po jų čia darbavosi kun. Jurgis Šimonėlis, kun.Juozapas Melys, kun. Ignas Šiaučiūnas. Net 35-rius metus traupiečių dvasiniais reikalais rūpinosi Steponas Galvydis( 1916 – 1999).Antrosios vokiečių okupacijos metais kun.St.Galvydis slėpė žydus, sovietmečiu drąsiai katekizavo vaikučius, už tai buvo valdžios baustas. Lietuvai atgimus, įsteigė parapijos knygynėlį, koplyčią Baleliuose, rėmė šv.Martyno vaikų sodybą. Kunigas rašė eilėraščius, homilijas, pasakėčias, biografijas, buvo vadinamas Panevėžio vyskupijos metraštininku.Išleido šešias poezijos ir atsiminimų knygas.


Skulptūra "Šv. Ona su Šv.Marija". 1992 m.


Koplytstulpis. 1977 m.


Jėzaus apsunkinto kryžiumi stovyla. 1911 m.

Šaltiniai

1. GALVYDIS, Steponas. Gyvenimo pėdsakai. - Kaunas,1999.- p.80 -81

2. GUOBIS, Raimondas. Anykščių krašto bažnyčios.-Anykščiai:"Spingsulės" knygynėlis Nr.16, 2001.-p.18 -20

3.Traupio bažnyčios jubiliejus// Anykšta,1992,rugsėjo 5 d.

4. OBELEVIČIUS, Sigutis, GALVYDIS, Steponas.Traupio bažnyčia // Žiburys,1995,nr.7,p.3

Daugiau informacijos:http://wwhttp://lt.wikipedia.org/wiki/Traupio_ba%C5%BEny%C4%8Dia

Nuotraukos Ramunės Musteikienės