Utenos Sąjūdžio rėmėjai ir veiklos išlaidos

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Sąjūdžio rėmėjai. Aukotojai

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (154 balsai)

Balys Juodzevičius


Sovietinis biurokratinis aparatas buvo visiems įgrisęs, žmonės troško daugiau savarankiškumo, daugiau tvarkos, tad eiliniai žmonės į Sąjūdį dėjo daug vilčių, sutiko jį su džiaugsmu ir visokeriopai rėmė. Į K. Preikšos sąsiuvinius buvo įrašyti šie aukotojai:


Gadliauskienė Sabina paaukojo 50 rb.

Karanauskienė Teresė - 100 rb.

Žvirblienė Apolonija - 1000 rb.

Šyvytė Danutė - 100 rb.

8 mokytojos (E. Repečkaitė, L. Sabalienė, S. Kasperavičienė, R. Mazuronienė, Gelumbauskienė, Arlauskienė, Blusytė ir dar 1 nežinoma) paaukojo 65 rb.

Mazuronienė R. vėl paaukojo 25 rb.

Ilčiukaitė A. - 20 rb.

Bobelis J. - 25 rb.

Steiblienė E. - 20 rb.

Valiukėnaitė Stasė - 100 rb.

Mačiulienė Adelė - 5 rb.

Taškūnienė Stefanija - 25 rb.


1992 metų kovo – balandžio mėnesį ypač daug žmonių rėmė Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos apsaugos skyrių. Norėdami pagerbti sąmoningus, patriotiškai nusiteikusius mūsų krašto piliečius, pateikiame jų sąrašą:


Žibėnas Juozas iš Biliakiemio – 50 rb., Skardžiuvienė Angelė iš Vyžuonų – 40 rb., Lazauskas Antanas iš Utenos – 25 rb., Valunta Juozas iš Utenos – 500 rb., Aglinskienė Ona iš Utenos – 50 rb., Masiulis Petras iš Utenos – 200 rb., Sukarevičius Vytautas iš Utenos – 25 rb., Mikulėnas Adolfas iš Utenos – 25 rb., Bobelis Jonas iš Utenos – 150 rb.

M. Savickienė – 80 rb., B. Galatiltienė – 100 rb., K. A. Bulkis – 80 rb., Kavaliauskienė – 10 rb., Trapikaitė – 100 rb., L.Ūsienė – 1000 rb. Alfonsas Gelumbauskas – 25 rb., Liuda Kairionienė – 100 rb., Genovaitė Sabalienė – 50 rb.


Kuktiškių miestelio gyventojų (surinko Alg. Čižas) – 1355 rb., Angelija Jakštonienė – 100 rb., Skirmantas Galiauskas – 200 rb., Antanas Ambrasas – 100 rb., Angelė Silickienė – 100 rb., Sofija ir Rapolas Šalteniai – 200 rb., Juozas Melaikis – 185 rb., Jonas Buzelis – 100 rb., Angelė Augustinavičiūtė – 500 rb., Valentina Lasienė – 200 rb., Milda ir Arvydas Skaisgiriai – 100 rb., Janina Augutytė – 200 rb.


Šauliai: Ignas Musteikis – 200 rb., G. Zarankienė – 100 rb., Antanas Diktaras – 100 rb., Juozas Dulskis – 110 rb., Augustas Cesiulis – 30 rb., Vytautas Giedraitis – 30 rb., Jonas Barkauskas – 30 rb.


Vyžuoniškiai aukotojai: Aloyzas Žilinskas – 10 rublių, Ona Žilinskienė – 10, Zosė Bagočiūnienė – 25, Danutė Balaišienė – 10, Birutė Bražėnienė – 10, Bena Kaminskienė – 10, Bronislovas Eigėlis – 10, Vanda Eigėlienė – 10, Stefa Sriubienė – 10, Jonas Palepšys – 20, Meškauskienė – 10, Zofija Vitaitė – 25, Leonora Aleškaitė – 20, Anelė Lankauskienė – 50, Z. Slapšinskienė – 10, Zofija Rašymaitė – 10, Pranas Matonis – 20, Anicetas Kazickas – 10, Bronė Levickienė – 25, Vytautas Judickas – 25, Jonas Eigėlis – 25, Bronė Rimonienė – 10, Nijolė Nakutienė – 25, Pranas Šukys – 50, Albinas Dapkus – 10, Ona Strazdienė – 20, Jonas Niaura – 10, Genė Zabulionienė – 21, Povilas Vaiginis – 25, Henrikas Cicėnas – 25, Rašymas – 30, K. Sadaunykas – 25, Ona Pilypavičienė – 30, Janina Šaučiūnienė – 50, Viktoras Šaučiūnas – 50, Valė Zabulionytė – 100, Bronė Vėgėlienė iš Sprakšių k. – 50, Vytautas Miškinis iš Barkuškių k. – 190, Leonas Palevičius iš Kaliekių k. – 100 rublių.


Uteniškiai: Valentina Urbonavičienė – 100 rb., Gediminas Norkūnas – 150 rb., Grikevičių šeima iš Ąžuolijos –50 rb., Utenos „Carito“ organizacija – 200 rublių.


Utenos miesto ir rajono gyventojai: Vanda Čipkuvienė – 10 rublių, Ona Bernotienė – 20, Bronė Dabrikienė – 25, Ona Kazlienė – 30, Ona Zarankienė – 10, Marija Pakalnienė – 30, El. Kanapeckienė – 10, V. Čipinienė – 10, Ald. Žalienė – 10, Zenkevičienė – 10, Jankauskienė – 20, Vaškelienė – 10, Stasė Juodzevičiūtė – 25, Ona Bražėnienė – 10, Janina Mackuvienė – 10, E. Kunigėlienė – 20, Ver. Voverienė – 10, V. Savickas – 10, Pamakštienė – 10, B. Liegus – 10, Ona Bernotienė – 10, E. Žilėnienė – 5, Br. Markevičienė – 25, Kazys Šėža – 35, J. Malinauskas – 20, D. Šėža – 30, Kezys – 25, Martikėnaitė – 25, Mackevičienė – 100, S. Arulienė – 50, K. Bukys – 25, Elena Keraitė – 50, Ona Čipkutė – 25,, Šinkūnaitė – 20, Stasė Kučinskienė – 20, Bronė Mieželienė – 25, Vytautas Ruzgas – 50, Antanas Nagys – 50, P. Sukarevičius – 10, V. Tumėnaitė – 10, A. Ilčiukas – 10, Bronius Mikšys – 10, E. Šėžienė – 5, Montvydienė – 5, E. Cibaitė – 25, Adomėnas – 50, Stasė Maigienė – 25, K. Rukšienė – 20, Marytė Rudokienė – 20, Karnilienė – 10, J. Kurlavičius – 10, Šakalinis – 25, Janė Palskienė – 100, Ver. Graužinienė – 25, Mykolas Sprindys – 10, Stasė Juodzevičiūtė – 75, Juodzevičius – 10, Teofilė Karnilienė – 300, P. Vanagas – 10, Petrėnas – 10, Zabukai – 10, J. Stanislovėnas – 50, Vitkūnas – 10, S. Mozūra – 10, Lukštas – 10, J. Deveikis – 20, Vaškelis – 10, J. Gudonis – 10, E. Matuliauskas – 25, R. Ponelis – 10, L.Vilūnas – 20, Vaiginienė –25, Gudienė – 10, Deveikis – 1, Araminienė – 25, Gaidienė – 14, V. Valiukėnienė – 10, Valančiūnienė –10, Jonušienė – 20, Zemlevičienė – 4, O. Tūtinienė – 10, J. Rudėnas – 10, Petronis – 5, Andijauskienė – 25, Jazgevičienė – 10, V. Šileikienė – 15, Kavaliauskienė – 10, Matulis – 10, Matuliauskas – 5, S. Riaubienė – 6, E. Tūtinienė – 10, Z. Gudelytė – 15, Petras Norkus – 15, Vac. Aglinskas – 50, Palmyra Sirvydytė – 50 rublių.


Aukų lapas pildytas, rodos, lauke, tad kai kurios pavardės užrašytos neaiškiai ir liko neiššifruotos. Sąrašo gale suskaičiuota bendra suma – 2315 rublių.

Galima pasidžiaugti, kad Sąjūdis žmonių buvo remiamas ne tik gausiais mitingais ir eisenomis, bet ir materialiai. Džiugino net ir vieno ar penkių rublių parama, nes matėm, kad žmonės pritaria, palaiko Sąjūdį. Tai ir buvo didžiausias laimėjimas.

Sąjūdžio kasa. Pajamos ir išlaidos

Sąjūdžio veikla irgi reikalavo nemaža lėšų. Kol Sąjūdis kaip visuomeninė organizacija neturėjo teisės atidaryti banke sąskaitą, Sąjūdžio pinigai buvo patikėti sąžiningam tarybos nariui Kazimierui Preikšai. 1988 09 01 Utenos taupomojoje kasoje jis savo vardu atidarė sąskaitą Nr.46341. 1988 metų pabaigoje buvo likę 5062, 64 rubliai, o iki to laiko išleista 505 rubliai. Ilgainiui žmonių parama vis mažėjo: 1989 metais gauta 3583 rb., o 1990 - 1992 m. – tik 1850 rublių. Į Sąjūdžio veiklos pabaigą (1992 09 29) likutis buvo 2086,78 rubliai. Kai Sąjūdžio atsakingasis sekretorius J. Razma paprašė pranešti, kiek banko sąskaitoje 1993 03 01 likę Sąjūdžio lėšų, Utenos rajono Sąjūdžio tarybos pirmininkas V. Pimpė nurodė esant 472 talonus.

Lėšų Sąjūdis surinkdavo daug daugiau, bet jos buvo perduodamos LPS centrui pagal paskirtį (Nepriklausomybės gynimo fondui – 665 rb., Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriui pirmąkart – 1546 rb., antrąkart – 12901 rb., Armėnijos žmonėms, nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo – 1130,69 rb...). Be to, pradėjusi darbą Sąjūdžio Utenos rajono taryba neturėjo jokio inventoriaus. 1990 m. įsigijo 5 trispalves tautines vėliavas, „Aukštaičio“laikraščio redaktoriui reikalingą diktofoną. 1991 m. būstinei nupirko 5 kėdes, gavo nurašytą rotaprintą. Daug lėšų reikėjo rengiant visokias akcijas Vilniuje. Užsakyti autobusai 1990 0116, 1990 02 12 (net 4 autobusai), 1990 05 03 (LPS II suvažiavimas), 1990 10 02, 1991 03 29, 1991 05 10 ir kt. Papildomų lėšų reikalavo Sąjūdžio laikraščio „Aukštaitis“ leidimas ( už kiekvieną numerį spaustuvei reikėdavo sumokėti apie 200 rublių, o pelno davė gal tik pirmasis laikraščio numeris). Mėginimas laikraštį platinti Anykščių, Ignalinos, Kupiškio, Molėtų, Rokiškio, Širvintų, Švenčionių ir Zarasų rajonuose naudos nedavė: laikraščių paėmė, bet pinigų beveik nebuvo gauta. Reikėjo pinigų ir reklamai, rinkimų lapeliams, telefonui ir kt. Rinkimų į Aukščiausiąją Tarybą kampanijai trims mėnesiams buvo pasitelktas vietinio radijo redaktorius Romualdas Valančiūnas (200 rb. mėnesiui), kuris surengė daug Sauliaus Šaltenio susitikimų su rinkėjais.Be to, dviejų minimalių atlyginimų mėnesinė alga buvo mokama Sąjūdžio tarybos atsakingajam sekretoriui.

1993 metų lapkričio 18 dieną Utenos rajono Sąjūdžio tarybos veikla buvo sustabdyta. Sąjūdžio pinigai (250 dolerių) buvo pasidalyti trijų dešiniųjų partijų – LKDP (Lietuvos krikščionių demokratų partijos), konservatorių (Tėvynės sąjungos) ir tautininkų.