Vilkaviškio gimnazija

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 3,2 / 5 (63 balsai)

Vilkaviškio „Žiburio“gimnazijos istorijaVilkaviškyje 1918 metais lapkričio 15 dieną buvo įsteigta katalikiškos „Žiburio“ draugijos gimnazija. Patalpos buvo nuomojamos Sodų g. 1, Juozo Plečkaičio ir Karolio Šeflerio namuose. Savininkams per metus reikėjo mokėti 6800 aukso rublių nuomos. Iš pradžių buvo organizuotos dvi klasės: į pirmąją susirinko 31, į antrąją – 13 moksleivių. Gimnazijai vadovauti paskirtas matematikos mokytojas Steponas Vaitkevičius. Tarp pirmųjų mokytojų buvo kun. A. Dailidė, M. Rakutytė, M. Vitkauskas. 1923 m. gimnazijoje jau buvo 8 pagrindinės klasės, 3 paralelės, 420 mokinių.1924 metais „Žiburio“ gimnazija išleido pirmąją abiturientų laidą. 1929 m. vilkaviškiečiai ir gimnazijos tėvų komitetas dėjo pastangas ir prašė Švietimo ministeriją šią gimnaziją suvalstybinti. 1930 m. ją iš „Žiburio“ draugijos perėmė Švietimo ministerija ir pavadino Vilkaviškio dr. Jono Basanavičiaus valstybine gimnazija. Pirmuoju valstybinės gimnazijos direktoriumi buvo paskirtas Matas Kriščiūnas, vicedirektoriumi kun. Augustinas Vaitiekaitis. Gimnazijai yra vadovavę Jonas Eidintas, Antanas Žilinskas, B. Palekas, paskutiniuoju direktoriumi Nepriklausomos Lietuvos metais buvo Stasys Paliulis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas. Iki 1938 metų gimnazija išleido 272 abiturientus. Uždarius Marijonų gimnaziją Marijampolėje, į septintąją reformuotą ( iš tiesų 3-iąją) Vilkaviškio gimnazijos klasę iš ten mokytis atvyko būsimieji poetai Kostas Kubilinskas ir Petras Keidošius. Dirbti pradėjo naujas literatūros mokytojas Salys Šemerys. Aktyviai eiles rašė septintokas Albinas Baranauskas. Prasidėjus karui, naujuoju gimnazijos direktoriumi buvo paskirtas istorijos mokytojas Jonas Vosylius. Nepaisant karo, vokiečių draudimų ir taisyklių, kaip rašė Petronėlė Orintaitė, „1943-1944 m. mokykloje ir mokytojai ir mokiniai buvo itin rimtos nuotaikos, darbas vyko sklandžiai, didžiu susikaupimu“. Per 26 gimnazijos veiklos metus čia dirbo apie 130 pedagogų. Praūžus karo audrai, 1945 m. vėl pradėjusi veikti gimnazija išsiplėtė, dalis klasių buvo perkeltos į patalpas J. Basanavičiaus gatvėje. Nuo 1949 metų ji vadinama Vilkaviškio vidurine mokykla, 1954 m. jai suteikiamas Salomėjos Nėries vardas. 1969 m. gruodį mokykla persikėlė į naują pastatą Vienybės gatvėje. Vilkaviškio gimnazija suvaidino labai svarbų vaidmenį mūsų krašto gyvenime, išugdžiusi žymių visai šaliai žmonių. Tarp jų poetai Salomėja Nėris, Juozas Tysliava, Salys Šemerys, mūsų garbės pilietis Kazys Bradūnas. Čia mokėsi rašytojai Petronėlė Orintaitė, Antanas Vaičiulaitis, daug politikos, visuomenės veikėjų, kunigų. Tai buvo mūsų krašto šviesuomenės lopšys, iš kurio išaugo daug šviesių žmonių, Lietuvos inteligentijos. Nuo 1978 metų buvusioje „Žiburio“ gimnazijoje įsikūrė Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Naudota literatūra: Kviklys B. Mūsų Lietuva. T. 3.- V., 1991 Serneckas A., Zeikus A. Dvižiedė lelija.- V., 1997 Kabelkaitė J. Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinės mokyklos mokytojai.-Vilkaviškis: Olimpijos spaustuvė, 2005 Gilienė V. Po žinių medžiais/Vilija Gilienė// Tarp knygų.-2008, Nr.12, p.1-3.