Vitkūnaitė- Vaitkevičienė Emilija – prozininkė, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narė, Anykščių literatų klubo „Marčiupys“ narė

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (23 balsai)

Emilija Vitkūnaitė -Vaitkevičienė (Nuotr. iš asmeninio albumo)


Prozininkė literatė Emilija Vitkūnaitė-Vaitkevičienė 2006 m. už knygos „Gryčiutė prie Šventosios“ ištraukas buvo pripažinta Rytų Lietuvos literatų konkurso laureate publicistikos srityje, 2007 m. tapo laureate už apsakymus – prozos žanre.

Trumpi biografijos duomenys

Vitkūnaitė Emilija gimė 1929 m. birželio 7 d. m. Šeštokiškių k. (Anykščių r.). Buvo penktas vaikas šeimoje. Iš viso gimė devyni vaikai, o augo – penki. Prisimindama savo vaikystę Emilija rašo:
„Buvau penktas vaikas nemažame brolių ir seserų pulkelyje. Duonos prieš rugiapjūtę neretai pristigdavo mūsų dūminėje gryčioje, bet knygų – ne. Jas iš knygynų ir keliaujančių prekiautojų nešmenėlių pirkdavo tėtis. Jis daug skaitė ir mus, vaikus, pratino skaityti“.

Tėvelis vaikus skatino ir skaityti, ir mokytis.
1946 m. Emilija baigė Panevėžio vidurinę ekonominę mokyklą.

Iš kairės: pirmoje eilėje pirma E. Vitkūnaitė  Panevėžio ekonominėje mokykloje, 1943 m. (Nuotr. iš asmeninio albumo)

1946-1949 m. mokėsi Vilniaus felčerių-akušerių mokykloje, įgijo medicinos felčerės specialybę.

E. Vitkūnaitė akušerių mokykloje, 1946 m. (Nuotr. iš asmeninio albumo)


Nuo 1949 m. E. Vitkūnaitė dirbo felčere Kupiškyje, Panevėžyje ir Anykščiuose, paskui apsigyveno ir iki šiol liko Vilniuje ir iki pensijos dirbo Vilniaus specialiojoje ligoninėje felčere. Šioje ligoninėje ji slaugė sunkiai sirgusius kompozitorių Balį Dvarioną, rašytoją Ievą Simonaitytę, poetą Eduardą Mieželaitį, savo įspūdžius apie bendravimą su jais ir kitais žinomais žmonėmis ji aprašė publicistiniuose straipsniuose.


Kūryba


Prisimindama savo kūrybos pradžią, literatė knygoje „Palikimas“ rašo:

„Pirmieji mano kūrinėliai buvo, jau besimokant Kavarsko (Anykščių r. – A. B.) mokyklos penktame skyriuje, laisva tema parašyti du prozos vaizdeliai: „Diena prie Šventosios“ ir „Velykų rytas“. Pirmajame aprašiau gimtinės upę, jos gėlėtas pakrantes, plukdomus sielius ir sielininkus ant jų. Antrajame – savo kelionę Velykų rytą su tėčiu į gražiausią pasaulyje Kavarsko bažnyčią, aušrą, saulės užtekėjimą pro šventoriaus klevus, varpų skambėjimą einant procesijoje. Mokytojas skaitė juos garsiai klasėje, paskui susigraudinęs paglostė man galvą sakydamas: „Vaikel, betgi tu turi Dievo dovaną“...

Turėdama Kūrėjo dovaną, E. Vitkūnaitė rašyti pradėjo būdama dvylikos metų. Rašė besimokydama Panevėžyje, vėliau pokario Vilniuje.
Savo pirmuosius kūrinius publikavo Kupiškio ir Anykščių rajonų spaudoje. Almanache „Jaunieji“ (1960 m.) buvo išspausdintas jos apsakymas „Vienturtė“.
Pirmuosius literatūrinius E. Vitkūnaitės bandymus 1965 m. palankiai įvertinęs rašytojas Juozas Baltušis paskatino ją toliau kurti, bendrauti su kitais jaunaisiais rašytojais.
Jos kūryba buvo publikuojama žurnaluose „Pergalė“ ir „Kultūros barai“, laikraštyje „Literatūra ir menas“.

Emilija rašo apsakymus, eilėraščius, publicistinius straipsnius, atsiminimus apie įžymesnius žmones, dvasininkus kraštiečius. Literatė savo kūrinius publikuoja periodikoje ir rinkiniuose.
Literatė gyvendama Vilniuje, vasaras praleidžia Šilelių kaime (Anykščių r.).

Iš kairės: pirma E. Vitkūnaitė su litaratų klubo „Marčiupys“ nariais ir gerbėjais pas literatę Domicelę Juodžiūnaitę, 2007 m. (Nuotr. Ritos Tulušienės)


Ji yra Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos ir  Anykščių rajono literatų klubo „Marčiupys“ narė. Dalyvauja įvairiuose kultūros ir literatūros renginiuose, skaito savo kūrybą.


Iš kairės: E. Vitkūnaitė ir literatė Genovaitė Ražanienė, 2009 m. (Nuotr. Daivos Agafanovienės)E. Vitkūnaitė išleido poezijos knygą „Palikimas" (2001 m.), publicistikos ir novelių rinkinį „Gryčiutė prie Šventosios“ (2008 m.).


Už knygos „Gryčiutė prie Šventosios“ ištraukas ji buvo pripažinta Rytų Lietuvos literatų konkurso laureate publicistikos srityje (2006 m.), už apsakymus – prozos nominacijose (2007 m.)

Bibliografijos nuorodų sąrašas

ADOMAITYTĖ, Gintarė. Gražu kaip Kavarsko Paryžiuje [interaktyvus], [žiūrėta 2012 m. birželio 11d.]. Prieiga per internetą: http://specialistams.skaitymometai.lt/index.php?-1249917788

ANYKŠTĖNŲ BIOGRAFIJŲ ŽINYNAS: Emilija VITKŪNAITĖ [interaktyvus], [žiūrėta 2012 m. birželio 11d.]. Prieiga per internetą:
http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=1107

AGAFANOVIENĖ, Daiva. Literatūrinė šventė Ažuožeriuose [interaktyvus], 2009, [žiūrėta 2012 m. birželio 13d.]. Prieiga per internetą:
http://nyksciai.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=4708&Itemid=1